Chuyển đến nội dung chính

Giải Vở bài tập Toán lớp 5

 Mục lục Giải Vở bài tập Toán lớp 5 Tập 1

Chương 1: Ôn tập và bổ sung về phân số. Giải toán liên quan đến tỉ lệ. Bảng đơn vị đo diện tích

Bài 1: Ôn tập: Khái niệm về phân số - VBT Toán lớp 5 Tập 1 - Trang 3

Bài 2: Ôn tập: Tính chất cơ bản của phân số - VBT Toán lớp 5 Tập 1 - Trang 4

Bài 3: Ôn tập: So sánh hai phân số - VBT Toán lớp 5 Tập 1 - Trang 5

Bài 4: Ôn tập: So sánh hai phân số (tiếp theo) - VBT Toán lớp 5 Tập 1 - Trang 6

Bài 5: Phân số thập phân - VBT Toán lớp 5 Tập 1 - Trang 7

Bài 6: Luyện tập - VBT Toán lớp 5 Tập 1 - Trang 8

Bài 7: Ôn tập: Phép cộng và phép trừ hai phân số - VBT Toán lớp 5 Tập 1 - Trang 9

Bài 8: Ôn tập: Phép nhân và phép chia hai phân số - VBT Toán lớp 5 Tập 1 - Trang 10

Bài 9: Hỗn số - VBT Toán lớp 5 Tập 1 - Trang 11, 12

Bài 10: Hỗn số (tiếp theo) - VBT Toán lớp 5 Tập 1 - Trang 12

Bài 11: Luyện tập - VBT Toán lớp 5 Tập 1 - Trang 13, 14

Bài 12: Luyện tập chung - VBT Toán lớp 5 Tập 1 - Trang 14, 15

Bài 13: Luyện tập chung - VBT Toán lớp 5 Tập 1 - Trang 16

Bài 14: Luyện tập chung - VBT Toán lớp 5 Tập 1 - Trang 17, 18

Bài 15: Ôn tập về giải toán - VBT Toán lớp 5 Tập 1 - Trang 18, 19, 20

Bài 16: Ôn tập và bổ sung về giải toán - VBT Toán lớp 5 Tập 1 - Trang 21, 22

Bài 17: Luyện tập - VBT Toán lớp 5 Tập 1 - Trang 22, 23

Bài 18: Ôn tập và bổ sung về giải toán tiếp theo - VBT Toán lớp 5 Tập 1 - Trang 24

Bài 19: Luyện tập - VBT Toán lớp 5 Tập 1 - Trang 25, 26

Bài 20: Luyện tập chung - VBT Toán lớp 5 Tập 1 - Trang 27, 28, 29

Bài 21: Ôn tập bảng đơn vị đo độ dài - VBT Toán lớp 5 Tập 1 - Trang 28, 29

Bài 22: Ôn tập bảng đơn vị đo khối lượng - VBT Toán lớp 5 Tập 1 - Trang 30

Bài 23: Luyện tập - VBT Toán lớp 5 Tập 1 - Trang 31, 32

Bài 24: Đề-ca-mét vuông. Héc-tô-mét vuông - VBT Toán lớp 5 Tập 1 - Trang 33

Bài 25: Mi-li-mét vuông. Bảng đơn vị đo diện tích - VBT Toán lớp 5 Tập 1 - Trang 34

Bài 26: Luyện tập - VBT Toán lớp 5 Tập 1 - Trang 35

Bài 27: Héc-ta - VBT Toán lớp 5 Tập 1 - Trang 36, 37

Bài 28: Luyện tập - VBT Toán lớp 5 Tập 1 - Trang 37, 38

Bài 29: Luyện tập chung - VBT Toán lớp 5 Tập 1 - Trang 38, 39, 40

Bài 30: Luyện tập chung - VBT Toán lớp 5 Tập 1 - Trang 40, 41

Bài 31: Luyện tập chung - VBT Toán lớp 5 Tập 1 - Trang 42, 43


Chương 2: Số thập phân. Các phép toán với số thập phân

I - Số thập phân

Bài 32: Khái niệm số thập phân - VBT Toán lớp 5 Tập 1 - Trang 44, 45

Bài 33: Khái niệm số thập phân tiếp theo - VBT Toán lớp 5 Tập 1 - Trang 45, 46

Bài 34: Hàng của số thập phân. Đọc, viết số thập phân - VBT Toán lớp 5 Tập 1 - Trang 46, 47

Bài 35: Luyện tập - VBT Toán lớp 5 Tập 1 - Trang 47

Bài 36: Số thập phân bằng nhau - VBT Toán lớp 5 Tập 1 - Trang 48

Bài 37: So sánh hai số thập phân - VBT Toán lớp 5 Tập 1 - Trang 48, 49

Bài 38: Luyện tập - VBT Toán lớp 5 Tập 1 - Trang 49

Bài 39: Luyện tập chung - VBT Toán lớp 5 Tập 1 - Trang 50

Bài 40: Viết các số đo độ dài dưới dạng số thập phân - VBT Toán lớp 5 Tập 1 - Trang 51

Bài 41: Luyện tập - VBT Toán lớp 5 Tập 1 - Trang 51, 52

Bài 42: Viết các số đo khối lượng dưới dạng số thập phân - VBT Toán lớp 5 Tập 1 - Trang 52, 53

Bài 43: Viết các số đo diện tích dưới dạng số thập phân - VBT Toán lớp 5 Tập 1 - Trang 54

Bài 44: Luyện tập chung - VBT Toán lớp 5 Tập 1 - Trang 55, 56

Bài 45: Luyện tập chung - VBT Toán lớp 5 Tập 1 - Trang 56, 57

Bài 46: Luyện tập chung - VBT Toán lớp 5 Tập 1 - Trang 58

Bài 47: Tự kiểm tra - VBT Toán lớp 5 Tập 1 - Trang 59


II - Các phép tính với số thập phân

1. Phép cộng

Bài 48: Cộng hai số thập phân - VBT Toán lớp 5 Tập 1 - Trang 60, 61

Bài 49: Luyện tập - VBT Toán lớp 5 Tập 1 - Trang 61, 62

Bài 50: Tổng nhiều số thập phân - VBT Toán lớp 5 Tập 1 - Trang 62, 63

Bài 51: Luyện tập - VBT Toán lớp 5 Tập 1 - Trang 63, 64


2. Phép trừ

Bài 52: Trừ hai số thập phân - VBT Toán lớp 5 Tập 1 - Trang 65

Bài 53: Luyện tập - VBT Toán lớp 5 Tập 1 - Trang 66, 67

Bài 54: Luyện tập chung - VBT Toán lớp 5 Tập 1 - Trang 67, 68


3. Phép nhân

Bài 55: Nhân một số thập phân với một số tự nhiên - VBT Toán lớp 5 Tập 1 - Trang 69

Bài 56: Nhân một số thập phân với 10, 100, 1000, ... - VBT Toán lớp 5 Tập 1 - Trang 70

Bài 57: Luyện tập - VBT Toán lớp 5 Tập 1 - Trang 70, 71

Bài 58: Nhân một số thập phân với một số thập phân - VBT Toán lớp 5 Tập 1 - Trang 72

Bài 59: Luyện tập - VBT Toán lớp 5 Tập 1 - Trang 73

Bài 60: Luyện tập - VBT Toán lớp 5 Tập 1 - Trang 74, 75

Bài 61: Luyện tập chung - VBT Toán lớp 5 Tập 1 - Trang 75, 76

Bài 62: Luyện tập chung - VBT Toán lớp 5 Tập 1 - Trang 76, 77, 78


4. Phép chia

Bài 63: Chia một số thập phân với một số tự nhiên - VBT Toán lớp 5 Tập 1 - Trang 78, 79

Bài 64: Luyện tập - VBT Toán lớp 5 Tập 1 - Trang 79, 80

Bài 65: Chia một số thập phân với 10, 100, 1000, ... - VBT Toán lớp 5 Tập 1 - Trang 80, 81

Bài 66: Chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên mà thương tìm được là một số thập phân - VBT Toán lớp 5 Tập 1 - Trang 82

Bài 67: Luyện tập - VBT Toán lớp 5 Tập 1 - Trang 83, 84

Bài 68: Chia một số tự nhiên cho một số thập phân - VBT Toán lớp 5 Tập 1 - Trang 84

Bài 69: Luyện tập - VBT Toán lớp 5 Tập 1 - Trang 85

Bài 70: Chia một số thập phân cho một số thập phân - VBT Toán lớp 5 Tập 1 - Trang 86

Bài 71: Luyện tập - VBT Toán lớp 5 Tập 1 - Trang 87

Bài 72: Luyện tập chung - VBT Toán lớp 5 Tập 1 - Trang 88

Bài 73: Luyện tập chung - VBT Toán lớp 5 Tập 1 - Trang 89

Bài 74: Tỉ số phần trăm - VBT Toán lớp 5 Tập 1 - Trang 90, 91

Bài 75: Giải toán về tỉ số phần trăm - VBT Toán lớp 5 Tập 1 - Trang 91, 92

Bài 76: Luyện tập - VBT Toán lớp 5 Tập 1 - Trang 92, 93

Bài 77: Giải toán về tỉ số phần trăm tiếp theo - VBT Toán lớp 5 Tập 1 - Trang 94

Bài 78: Luyện tập - VBT Toán lớp 5 Tập 1 - Trang 95, 96

Bài 79: Giải toán về tỉ số phần trăm tiếp theo - VBT Toán lớp 5 Tập 1 - Trang 96, 97

Bài 80: Luyện tập - VBT Toán lớp 5 Tập 1 - Trang 98, 99

Bài 81: Luyện tập chung - VBT Toán lớp 5 Tập 1 - Trang 99, 100

Bài 82: Luyện tập chung - VBT Toán lớp 5 Tập 1 - Trang 101

Bài 83: Giới thiệu máy tính bỏ túi - VBT Toán lớp 5 Tập 1 - Trang 102

Bài 84: Sử dụng máy tính bỏ túi để giải toán về tỉ số phần trăm - VBT Toán lớp 5 Tập 1 - Trang 102, 103


Mục lục Giải Vở bài tập Toán lớp 5 Tập 2

Chương 3: Hình học

Bài 85: Hình tam giác - VBT Toán lớp 5 Tập 1 - Trang 104, 105

Bài 86: Diện tích hình tam giác - VBT Toán lớp 5 Tập 1 - Trang 105, 106

Bài 87: Luyện tập - VBT Toán lớp 5 Tập 1 - Trang 106, 107

Bài 88: Luyện tập chung - VBT Toán lớp 5 Tập 1 - Trang 108, 109, 110

Bài 89: Tự kiểm tra - VBT Toán lớp 5 Tập 2 - Trang 111, 112

Bài 90: Hình thang - VBT Toán lớp 5 Tập 2 - Trang 3, 4

Bài 91: Diện tích hình thang - VBT Toán lớp 5 Tập 2 - Trang 5

Bài 92: Luyện tập - VBT Toán lớp 5 Tập 2 - Trang 6, 7

Bài 93: Luyện tập chung - VBT Toán lớp 5 Tập 2 - Trang 7, 8

Bài 94: Hình tròn. Đường tròn - VBT Toán lớp 5 Tập 2 - Trang 10

Bài 95: Chu vi hình tròn - VBT Toán lớp 5 Tập 2 - Trang 11

Bài 96: Luyện tập - VBT Toán lớp 5 Tập 2 - Trang 11, 12, 13

Bài 97: Diện tích hình tròn - VBT Toán lớp 5 Tập 2 - Trang 13, 14

Bài 98: Luyện tập - VBT Toán lớp 5 Tập 2 - Trang 14

Bài 99: Luyện tập chung - VBT Toán lớp 5 Tập 2 - Trang 15, 16

Bài 100: Giới thiệu biểu đồ hình quạt - VBT Toán lớp 5 Tập 2 - Trang 16, 17

Bài 101: Luyện tập về tính diện tích - VBT Toán lớp 5 Tập 2 - Trang 17, 18

Bài 102: Luyện tập về tính diện tích (tiếp theo) - VBT Toán lớp 5 Tập 2 - Trang 18, 19

Bài 103: Luyện tập chung - VBT Toán lớp 5 Tập 2 - Trang 21

Bài 104: Hình hộp chữ nhật. Hình lập phương - VBT Toán lớp 5 Tập 2 - Trang 22, 23

Bài 105: Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật - VBT Toán lớp 5 Tập 2 - Trang 23, 24

Bài 106: Luyện tập - VBT Toán lớp 5 Tập 2 - Trang 24, 25, 26

Bài 107: Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương - VBT Toán lớp 5 Tập 2 - Trang 26

Bài 108: Luyện tập - VBT Toán lớp 5 Tập 2 - Trang 27

Bài 109: Luyện tập chung - VBT Toán lớp 5 Tập 2 - Trang 28, 29

Bài 110: Thể tích của một hình - VBT Toán lớp 5 Tập 2 - Trang 30, 31

Bài 111: Xăng-ti-mét khối. Đề-xi-mét khối - VBT Toán lớp 5 Tập 2 - Trang 31, 32

Bài 112: Mét khối - VBT Toán lớp 5 Tập 2 - Trang 32, 33

Bài 113: Luyện tập - VBT Toán lớp 5 Tập 2 - Trang 33, 34

Bài 114: Thể tích hình hộp chữ nhật - VBT Toán lớp 5 Tập 2 - Trang 34, 35

Bài 115: Thể tích hình lập phương - VBT Toán lớp 5 Tập 2 - Trang 36, 37

Bài 116: Luyện tập chung - VBT Toán lớp 5 Tập 2 - Trang 37, 38

Bài 117: Luyện tập chung - VBT Toán lớp 5 Tập 2 - Trang 39, 40, 41

Bài 118: Giới thiệu hình trụ. Giới thiệu hình cầu - VBT Toán lớp 5 Tập 2 - Trang 41, 42

Bài 119: Luyện tập chung - VBT Toán lớp 5 Tập 2 - Trang 43, 44

Bài 120: Luyện tập chung - VBT Toán lớp 5 Tập 2 - Trang 45

Bài 121: Tự kiểm tra - VBT Toán lớp 5 Tập 2 - Trang 46, 47, 48


Chương 4: Số đo thời gian. Toán chuyển động đều

I - Số đo thời gian

Bài 122: Bảng đơn vị đo thời gian - VBT Toán lớp 5 Tập 2 - Trang 49, 50

Bài 123: Cộng số đo thời gian - VBT Toán lớp 5 Tập 2 - Trang 50, 51

Bài 124: Trừ số đo thời gian - VBT Toán lớp 5 Tập 2 - Trang 51, 52

Bài 125: Luyện tập - VBT Toán lớp 5 Tập 2 - Trang 53, 54

Bài 126: Nhân số đo thời gian với một số - VBT Toán lớp 5 Tập 2 - Trang 55

Bài 127: Chia số đo thời gian với một số - VBT Toán lớp 5 Tập 2 - Trang 56, 57

Bài 128: Luyện tập - VBT Toán lớp 5 Tập 2 - Trang 57, 58

Bài 129: Luyện tập chung - VBT Toán lớp 5 Tập 2 - Trang 59, 60


II - Vận tốc, quãng đường, thời gian

Bài 130: Vận tốc - VBT Toán lớp 5 Tập 2 - Trang 60, 61

Bài 131: Luyện tập - VBT Toán lớp 5 Tập 2 - Trang 62, 63

Bài 132: Quãng đường - VBT Toán lớp 5 Tập 2 - Trang 63, 64

Bài 133: Luyện tập - VBT Toán lớp 5 Tập 2 - Trang 65, 66

Bài 134: Thời gian - VBT Toán lớp 5 Tập 2 - Trang 66, 67

Bài 135: Luyện tập - VBT Toán lớp 5 Tập 2 - Trang 67, 68

Bài 136: Luyện tập chung - VBT Toán lớp 5 Tập 2 - Trang 69, 70

Bài 137: Luyện tập chung - VBT Toán lớp 5 Tập 2 - Trang 71, 72

Bài 138: Luyện tập chung - VBT Toán lớp 5 Tập 2 - Trang 72, 73


Chương 5: Ôn tập

I - Ôn tập về số tự nhiên, phân số, số thập phân, số đo đại lượng

Bài 139: Ôn tập về số tự nhiên - VBT Toán lớp 5 Tập 2 - Trang 74, 75

Bài 140: Ôn tập về phân số - VBT Toán lớp 5 Tập 2 - Trang 75, 76

Bài 141: Ôn tập về phân số (tiếp theo) - VBT Toán lớp 5 Tập 2 - Trang 77, 78

Bài 142: Ôn tập về số thập phân - VBT Toán lớp 5 Tập 2 - Trang 79, 80

Bài 143: Ôn tập về số thập phân (tiếp theo) - VBT Toán lớp 5 Tập 2 - Trang 80, 81

Bài 144: Ôn tập về đo độ dài và đo khối lượng - VBT Toán lớp 5 Tập 2 - Trang 81, 82

Bài 145: Ôn tập về đo độ dài và đo khối lượng (tiếp theo) - VBT Toán lớp 5 Tập 2 - Trang 83

Bài 146: Ôn tập về đo diện tích - VBT Toán lớp 5 Tập 2 - Trang 84, 85

Bài 147: Ôn tập về đo thể tích - VBT Toán lớp 5 Tập 2 - Trang 85, 86

Bài 148: Ôn tập về đo diện tích và đo thể tích (tiếp theo) - VBT Toán lớp 5 Tập 2 - Trang 86, 87

Bài 149: Ôn tập về đo thời gian - VBT Toán lớp 5 Tập 2 - Trang 87, 88, 89


II - Ôn tập về các phép tính với các số tự nhiên, phân số, số thập phân

Bài 150: Phép cộng - VBT Toán lớp 5 Tập 2 - Trang 89, 90

Bài 151: Phép trừ - VBT Toán lớp 5 Tập 2 - Trang 90, 91

Bài 152: Luyện tập - VBT Toán lớp 5 Tập 2 - Trang 92, 93

Bài 153: Phép nhân - VBT Toán lớp 5 Tập 2 - Trang 93, 94

Bài 154: Luyện tập - VBT Toán lớp 5 Tập 2 - Trang 95

Bài 155: Phép chia - VBT Toán lớp 5 Tập 2 - Trang 96, 97

Bài 156: Luyện tập - VBT Toán lớp 5 Tập 2 - Trang 97, 98

Bài 157: Luyện tập - VBT Toán lớp 5 Tập 2 - Trang 98, 99

Bài 158: Ôn tập về các phép tính số đo thời gian - VBT Toán lớp 5 Tập 2 - Trang 100


III - Ôn tập về hình học

Bài 159: Ôn tập về tính chu vi, diện tích một số hình - VBT Toán lớp 5 Tập 2 - Trang 101, 102, 103

Bài 160: Luyện tập - VBT Toán lớp 5 Tập 2 - Trang 103, 104, 105

Bài 161: Ôn tập về tính diện tích, thể tích một số hình - VBT Toán lớp 5 Tập 2 - Trang 106, 107

Bài 162: Luyện tập - VBT Toán lớp 5 Tập 2 - Trang 107, 108

Bài 163: Luyện tập chung - VBT Toán lớp 5 Tập 2 - Trang 109, 110 , 111


IV - Ôn tập về giải toán

Bài 164: Một số dạng bài toán đã học - VBT Toán lớp 5 Tập 2 - Trang 111, 112

Bài 165: Luyện tập - VBT Toán lớp 5 Tập 2 - Trang 113, 114

Bài 166: Luyện tập - VBT Toán lớp 5 Tập 2 - Trang 115

Bài 167: Luyện tập - VBT Toán lớp 5 Tập 2 - Trang 116, 117, 118

Bài 168: Ôn tập về biểu đồ - VBT Toán lớp 5 Tập 2 - Trang 119, 120, 121

Bài 169: Luyện tập chung - VBT Toán lớp 5 Tập 2 - Trang 122, 123

Bài 170: Luyện tập chung - VBT Toán lớp 5 Tập 2 - Trang 124, 125

Bài 171: Luyện tập chung - VBT Toán lớp 5 Tập 2 - Trang 126, 127

Bài 172: Luyện tập chung - VBT Toán lớp 5 Tập 2 - Trang 128, 129

Bài 173: Luyện tập chung - VBT Toán lớp 5 Tập 2 - Trang 130, 131

Bài 174: Luyện tập chung - VBT Toán lớp 5 Tập 2 - Trang 132, 133

Bài 175: Tự kiểm tra - VBT Toán lớp 5 Tập 2 - Trang 134, 135, 136

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Đọc truyện - Đi cứu hộ cùng chú lính cứu hoả

Đi cứu hộ cùng chú lính cứu hoả Chú lính cứu hoả Paul luôn phải thường trực sẵn sàng, ngày cũng như đêm. Vừa có một cuộc gọi cấp cứu, và rất mau lẹ, chú Paul bận bộ đồ bảo hộ vào. Không chậm trễ một giây, chú Paul trượt theo cột sắt, tụt thẳng xuống ga-ra xe. Bạn có thấy các chú nhanh như chớp không! Xe cứu hoả đã túc trực sẵn sàng, nó được phóng liền ra trong chớp mắt. Những gì ẩn giấu đằng sau cánh cửa kia nhỉ? Ối chà, cái vòi rồng này nặng thật! Hai người cùng kéo thì quả có nhẹ hơn, chú Paul tích cực hỗ trợ đồng nghiệp phun nước dập lửa. Khói rất nguy hiểm đấy! May thay, chú lính cứu hoả Paul đã có mặt nạ phòng khói, mặt nạ bảo vệ chú trước mọi khí độc. Ôi, có một vụ tai nạn! Và chú lính cứu hoả cũng giúp sức ngay. Nhờ chiếc xe cẩu lừng lững, họ lôi chiếc ô tô lên khỏi hào sâu. Bạn mở miếng lật lên xem chiếc xe con sẽ thế nào. Có một vụ hoả hoạn trên tàu thuỷ! Lúc này, thuyền cứu sinh vào cuộc. Chú lính cứu hoả Paul đứng ở mũi thuyền, sẵn sàng bên họng phun nước để

Chiều tối - Lớp 5 - Tuần 2 - Trang 22

Chiều tối Nắng bắt đầu rút lên những chòm cây cao, rồi nhạt dần và như hoà lẫn với ánh sáng trắng nhợt cuối cùng. Trong những bụi cây đã thấp thoáng những mảng tối. Màu tối lan dần dưới từng gốc cây, ngả dài trên thảm cỏ, rồi đổ lốm đốm trên lá cành, trên những vòm xanh rậm rạp. Bóng tối như bức màn mỏng, như thứ bụi xốp, mờ đen, phủ dần lên mọi vật. Trong nhập nhoạng, thỉnh thoảng lại bật lên một mảng sáng mờ của ánh ngày vương lại. Một vài tiếng dế gáy sớm, vẻ thăm dò, chờ đợi. Có đôi ánh đom đóm chấp chới, lúc lên cao, lúc xuống thấp, lúc lại rơi xuống mặt cỏ không còn rõ hình cây lá nữa mà mịn màng hoà lẫn như một mặt nước lặng êm. Trong im ắng, hương vườn thơm thoảng bắt đầu rón rén bước ra, và tung tăng trong ngọn gió nhẹ, nhảy trên cỏ, trườn theo những thân cành. Theo PHẠM ĐỨC #ChiềuTối #Lớp5   #CùngTiến Chiều tối , an interactive worksheet by khanhhuynh live worksheets.com Tiếng Việt lớp 5 tập 1 Tuần 1: Việt Nam - Tổ Quốc em Thư gửi các học sinh Việt Nam thân

Con Rồng cháu Tiên - Lớp 5 - Tuần 3 - Trang 27

Con Rồng cháu Tiên Ngày xửa ngày xưa, ở miền đất Lạc Việt, có một vị thần tên là Lạc Long Quân. Thần mình rồng, sức khoẻ vô địch, lại có nhiều phép lạ. Bấy giờ, ở vùng núi cao có nàng Âu Cơ xinh đẹp tuyệt trần, nghe vùng đất Lạc Việt có nhiều hoa thơm cỏ lạ bèn tìm đến thăm. Hai người gặp nhau, kết thành vợ chồng. Đến kì sinh nở, Âu Cơ sinh ra một cái bọc trăm trứng. Kì lạ thay, trăm trứng nở ra một trăm người con đẹp đẽ, hồng hào và lớn nhanh như thổi. Sống với nhau được ít lâu, Lạc Long Quân bảo vợ : - Ta vốn nòi rồng ở miền nước thẳm, nàng là dòng tiên ở chốn non cao. Kẻ trên cạn, người dưới nước, tập quán khác nhau, khó mà ở cùng nhau lâu dài được. Nay ta đem năm mươi con xuống biển, nàng đưa năm mươi con lên núi, chia nhau cai quản các phương, khi có việc thì giúp đỡ lẫn nhau, đừng quên lời hẹn. Một trăm người con của Lạc Long Quân và Âu Cơ sau này trở thành tổ tiên của người Việt Nam ta. Cũng bởi sự tích này mà người Việt Nam thường tự hào xưng là con Rồng cháu Tiên và thân mật

Sắc màu em yêu - Lớp 5 - Tuần 2 - Trang 20

Sắc màu em yêu Em yêu màu đỏ : Như máu con tim, Lá cờ Tổ quốc, Khăn quàng đội viên. Em yêu màu xanh : Đồng bằng, rừng núi, Biển đầy cá tôm, Bầu trời cao vợi. Em yêu màu vàng : Lúa đồng chín rộ, Hoa cúc mùa thu, Nắng trời rực rỡ. Em yêu màu trắng : Trang giấy tuổi thơ, Đoá hoa hồng bạch, Mái tóc của bà. Em yêu màu đen : Hòn than óng ánh, Đôi mắt bé ngoan, Màn đêm yên tĩnh. Em yêu màu tím : Hoa cà, hoa sim, Chiếc khăn của chị, Nét mực chữ em. Em yêu màu nâu : Áo mẹ sờn bạc, Đất đai cần cù, Gỗ rừng bát ngát. Trăm nghìn cảnh đẹp Dành cho em ngoan. Em yêu tất cả Sắc màu Việt Nam. PHẠM ĐÌNH ÂN #SắcMàuEmYêu #Lớp5   #CùngTiến Tập đọc Sắc màu em yêu , an interactive worksheet by dotuyetnhung82 live worksheets.com Tiếng Việt lớp 5 tập 1 Tuần 1: Việt Nam - Tổ Quốc em Thư gửi các học sinh Việt Nam thân yêu Quang cảnh làng mạc ngày mùa Hoàng hôn trên sông Hương Nắng trưa Cá hồi vượt thác Buổi sớm trên cánh đồng Tuần 2: Việt Nam - Tổ Quốc em Nghìn năm văn hiến Lương Ngọc Quy

Cá hồi vượt thác - Lớp 5 - Tuần 1 - Trang 13

Cá hồi vượt thác Đàn cá hồi gặp thác phải nghỉ lại lấy sức để sáng mai vượt sóng. Suốt đêm thác réo điên cuồng. Nước tung lên thành những búi trắng như tơ. Suốt đêm đàn cá rậm rịch. Mặt trời vừa nhô lên. Dòng thác óng ánh sáng rực dưới nắng. Tiếng nước xối gầm vang. Những con cá hồi lấy đà lao vút lên như chim. Chúng xé toạc màn mưa thác trắng. Những đôi vây xoè ra như đôi cánh. Đàn cá hồi lần lượt vượt thác an toàn. Đậu "chân" bên kia ngọn thác, chúng chưa kịp chờ cho cơn choáng đi qua, lại hối hả lên đường. Theo NGUYỄN PHAN HÁCH #CáHồiVượtThác - #Lớp5   #CùngTiến Luyện tập về từ đồng nghĩa , an interactive worksheet by linhnbm live worksheets.com Tiếng Việt lớp 5 tập 1 Tuần 1: Việt Nam - Tổ Quốc em Thư gửi các học sinh Việt Nam thân yêu Quang cảnh làng mạc ngày mùa Hoàng hôn trên sông Hương Nắng trưa Cá hồi vượt thác Buổi sớm trên cánh đồng Tuần 2: Việt Nam - Tổ Quốc em Nghìn năm văn hiến Lương Ngọc Quyến Sắc màu em yêu Rừng trưa Chiều tối

Tình quê hương Lớp 5 - Ôn tập giữa kỳ 2 - Tuần 28 - SGK Tiếng Việt 5 Tập 2

Tình quê hương Làng quê tôi đã khuất hẳn nhưng tôi vẫn đăm đắm nhìn theo. Tôi đã đi nhiều nơi, đóng quân nhiều chỗ phong cảnh đẹp hơn đây nhiều, nhân dân coi tôi như người làng và cũng có những người yêu tôi tha thiết, nhưng sao sức quyến rũ, nhớ thương vẫn không mãnh liệt, day dứt bằng mảnh đất cọc cằn này. Làng mạc bị tàn phá nhưng mảnh đất quê hương vẫn đủ sức nuôi sống tôi như ngày xưa, nếu tôi có ngày trở về. Ở mảnh đất ấy, tháng giêng, tôi đi đốt bãi, đào ổ chuột ; tháng tám nước lên, tôi đánh giậm, úp cá, đơm tép ; tháng chín, tháng mười, đi móc con da dưới vệ sông. Ở mảnh đất ấy, những ngày chợ phiên, dì tôi lại mua cho vài cái bánh rợm ; đêm nằm với chú, chú gác chân lên tôi mà lẩy Kiều ngâm thơ ; những tối liên hoan xã, nghe cái Tị hát chèo và đôi lúc lại được ngồi nói chuyện với Cún Con, nhắc lại những kỉ niệm đẹp đẽ thời thơ ấu. Theo NGUYỄN KHẢI - Con da: loài cua nhỏ, chân có lông. - Chợ phiên: chợ họp vào những ngày nhất định trong tháng. - Bánh rợm : bánh bột nếp nhâ

TOP 11 trang web tìm tài liệu học tập miễn phí

  TOP 11 trang web tìm tài liệu học tập miễn phí cho học sinh, sinh viên   Nhu cầu học tập và tìm tài liệu ngày càng cao đã dẫn đến sự ra đời của nhiều trang web học tập miễn phí dành cho học sinh, sinh viên. Nhưng việc tìm những tài liệu hay và hữu ích thì thật sự khó khăn vì có rất nhiều sự lựa chọn. Bài viết này mình sẽ giới thiệu đến các bạn TOP 11 trang web tìm tài liệu học tập miễn phí cho học sinh, sinh viên để giúp các bạn dễ dàng hơn trong việc tìm tài liệu học tập nhé Danh mục 1. 123.doc.org 2. Vndoc.com 3. Violet 4. Downloadsach.com 5. Ebook.edu 6. Luanvan.net.vn 7. Tuyển sinh 247 8. Tailieuhoctap.net 9. Hocmai.vn 10. Slideshare.net 11. Tailieu.vn Các trang web được tổng hợp theo trải nghiệm của người viết và sắp xếp theo thứ tự ngẫu nhiên 1. 123.doc.org Sự ra đời của 123.doc.org với sứ mệnh cao cả là mang lại nguồn tài liệu kiến thức đa dạng và phong phú để đáp ứng nhu cầu tìm tòi và học hỏi của hàng triệu học sinh, sinh viên. Chính vì thế 123.doc.org hiện đang là trang we

Lớp 3 - Bài thơ - Suối - Tuần 27

7T7 Seventy Seven - Học đọc theo - đơn giản dễ dàng Cảm ơn các bạn nhỏ đã bấm đăng ký kênh và cùng học. Lớp 3 - Bài thơ - Suối Suối Suối là tiếng hát của rừng Từ cơn mưa bụi ngập ngừng trong mây Từ giọt sương của lá cây Từ trong vách đá mạch đầy tràn ra. Từ lòng khe hẹp thung xa Suối dang tay hát khúc ca hợp đồng Suối gặp bạn, hoá thành sông Sông gặp bạn, hoá mênh mông biển ngời. Em đi cùng suối, suối ơi Lên non gặp thác, xuống đồi thấy sông. VŨ DUY THÔNG Thung - thung lũng (cách gọi tắt ). Hợp đồng - phối hợp với nhau. #Suoi #7T7 #Lop3 Tuần 26: Lễ hội Sự tích lễ hội Chử Đồng Tử Đi hội chùa Hương Rước đèn ông sao Tuần 27: Ôn tập giữa học kì 2 Bài thơ - Suối Em thương - Khói chiều Tuần 28: Thể thao Cuộc đua chạy trong rừng Cùng vui chơi Bản tin

Lớp 3 - Bài thơ - Bàn tay cô giáo - Tuần 21

Bàn tay cô giáo Một tờ giấy trắng  Cô gấp cong cong  Thoắt cái đã xong  Chiếc thuyền xinh quá ! Một tờ giấy đỏ  Mềm mại tay cô  Mặt trời đã phô  Nhiều tia nắng toả. Thêm tờ xanh nữa  Cô cắt rất nhanh  Mặt nước dập dềnh  Quanh thuyền sóng lượn. Như phép mầu nhiệm  Hiện trước mắt em Biển biếc bình minh Rì rào sóng vỗ.. Biết bao điều lạ  Từ bàn tay cô. NGUYỄN TRỌNG HOÀN Bàn tay cô giáo , an interactive worksheet by nhuhao1509 live worksheets.com Tuần 20: Bảo vệ tổ quốc Ở lại với chiến khu Chú ở bên Bác Hồ Trên đường mòn Hồ Chí Minh Tuần 21: Sáng tạo Ông tổ nghề thêu Bàn tay cô giáo Người trí thức yêu nước Ông trời bật lửa Tuần 22: Sáng tạo Nhà bác học và bà cụ Cái cầu Chiếc máy bơm Một nhà thông thái

Nỗi niềm giữ nước giữ rừng - Lớp 5 - Tuần 10 - Trang 95

Nỗi niềm giữ nước giữ rừng Tôi biết tờ giấy tôi đang viết và cuốn sách này làm bằng bột nứa, bột gỗ của rừng. Ngồi trong lòng đò ngược sông Đà, nhìn lên nhiều đám cháy nghĩ mà giận người đốt rừng. Chính người đốt rừng đang đốt cơ man nào là sách. Tôi còn biết rừng cầm trịch cho mực nước sông Hồng, sông Đà. Mỗi năm lũ to kéo về như dòng nước mắt đỏ lừ của rừng, những người chủ chân chính của đất nước lại càng thêm canh cánh nỗi niềm giữ nước giữ rừng. Theo NGUYỄN TUÂN - Cầm trịch : điều khiển cho mọi việc tiến hành bình thường và nhịp nhàng. - Canh cánh : lúc nào cũng nghĩ đến, không yên tâm. #NỗiNiềmGiữNướcGiữRừng #Lớp5   #CùngTiến Tuần 9: Con người với thiên nhiên Cái gì quý nhất? Đất Cà Mau Bầu trời mùa thu Tuần 10: Con người với thiên nhiên Nỗi niềm giữ nước giữ rừng Mầm non Tuần 11: Giữ lấy màu xanh Chuyện một khu vườn nhỏ Luật bảo vệ môi trường Tiếng vọng