Chuyển đến nội dung chính

Giải Vở bài tập Toán lớp 5

 Mục lục Giải Vở bài tập Toán lớp 5 Tập 1

Chương 1: Ôn tập và bổ sung về phân số. Giải toán liên quan đến tỉ lệ. Bảng đơn vị đo diện tích

Bài 1: Ôn tập: Khái niệm về phân số - VBT Toán lớp 5 Tập 1 - Trang 3

Bài 2: Ôn tập: Tính chất cơ bản của phân số - VBT Toán lớp 5 Tập 1 - Trang 4

Bài 3: Ôn tập: So sánh hai phân số - VBT Toán lớp 5 Tập 1 - Trang 5

Bài 4: Ôn tập: So sánh hai phân số (tiếp theo) - VBT Toán lớp 5 Tập 1 - Trang 6

Bài 5: Phân số thập phân - VBT Toán lớp 5 Tập 1 - Trang 7

Bài 6: Luyện tập - VBT Toán lớp 5 Tập 1 - Trang 8

Bài 7: Ôn tập: Phép cộng và phép trừ hai phân số - VBT Toán lớp 5 Tập 1 - Trang 9

Bài 8: Ôn tập: Phép nhân và phép chia hai phân số - VBT Toán lớp 5 Tập 1 - Trang 10

Bài 9: Hỗn số - VBT Toán lớp 5 Tập 1 - Trang 11, 12

Bài 10: Hỗn số (tiếp theo) - VBT Toán lớp 5 Tập 1 - Trang 12

Bài 11: Luyện tập - VBT Toán lớp 5 Tập 1 - Trang 13, 14

Bài 12: Luyện tập chung - VBT Toán lớp 5 Tập 1 - Trang 14, 15

Bài 13: Luyện tập chung - VBT Toán lớp 5 Tập 1 - Trang 16

Bài 14: Luyện tập chung - VBT Toán lớp 5 Tập 1 - Trang 17, 18

Bài 15: Ôn tập về giải toán - VBT Toán lớp 5 Tập 1 - Trang 18, 19, 20

Bài 16: Ôn tập và bổ sung về giải toán - VBT Toán lớp 5 Tập 1 - Trang 21, 22

Bài 17: Luyện tập - VBT Toán lớp 5 Tập 1 - Trang 22, 23

Bài 18: Ôn tập và bổ sung về giải toán tiếp theo - VBT Toán lớp 5 Tập 1 - Trang 24

Bài 19: Luyện tập - VBT Toán lớp 5 Tập 1 - Trang 25, 26

Bài 20: Luyện tập chung - VBT Toán lớp 5 Tập 1 - Trang 27, 28, 29

Bài 21: Ôn tập bảng đơn vị đo độ dài - VBT Toán lớp 5 Tập 1 - Trang 28, 29

Bài 22: Ôn tập bảng đơn vị đo khối lượng - VBT Toán lớp 5 Tập 1 - Trang 30

Bài 23: Luyện tập - VBT Toán lớp 5 Tập 1 - Trang 31, 32

Bài 24: Đề-ca-mét vuông. Héc-tô-mét vuông - VBT Toán lớp 5 Tập 1 - Trang 33

Bài 25: Mi-li-mét vuông. Bảng đơn vị đo diện tích - VBT Toán lớp 5 Tập 1 - Trang 34

Bài 26: Luyện tập - VBT Toán lớp 5 Tập 1 - Trang 35

Bài 27: Héc-ta - VBT Toán lớp 5 Tập 1 - Trang 36, 37

Bài 28: Luyện tập - VBT Toán lớp 5 Tập 1 - Trang 37, 38

Bài 29: Luyện tập chung - VBT Toán lớp 5 Tập 1 - Trang 38, 39, 40

Bài 30: Luyện tập chung - VBT Toán lớp 5 Tập 1 - Trang 40, 41

Bài 31: Luyện tập chung - VBT Toán lớp 5 Tập 1 - Trang 42, 43


Chương 2: Số thập phân. Các phép toán với số thập phân

I - Số thập phân

Bài 32: Khái niệm số thập phân - VBT Toán lớp 5 Tập 1 - Trang 44, 45

Bài 33: Khái niệm số thập phân tiếp theo - VBT Toán lớp 5 Tập 1 - Trang 45, 46

Bài 34: Hàng của số thập phân. Đọc, viết số thập phân - VBT Toán lớp 5 Tập 1 - Trang 46, 47

Bài 35: Luyện tập - VBT Toán lớp 5 Tập 1 - Trang 47

Bài 36: Số thập phân bằng nhau - VBT Toán lớp 5 Tập 1 - Trang 48

Bài 37: So sánh hai số thập phân - VBT Toán lớp 5 Tập 1 - Trang 48, 49

Bài 38: Luyện tập - VBT Toán lớp 5 Tập 1 - Trang 49

Bài 39: Luyện tập chung - VBT Toán lớp 5 Tập 1 - Trang 50

Bài 40: Viết các số đo độ dài dưới dạng số thập phân - VBT Toán lớp 5 Tập 1 - Trang 51

Bài 41: Luyện tập - VBT Toán lớp 5 Tập 1 - Trang 51, 52

Bài 42: Viết các số đo khối lượng dưới dạng số thập phân - VBT Toán lớp 5 Tập 1 - Trang 52, 53

Bài 43: Viết các số đo diện tích dưới dạng số thập phân - VBT Toán lớp 5 Tập 1 - Trang 54

Bài 44: Luyện tập chung - VBT Toán lớp 5 Tập 1 - Trang 55, 56

Bài 45: Luyện tập chung - VBT Toán lớp 5 Tập 1 - Trang 56, 57

Bài 46: Luyện tập chung - VBT Toán lớp 5 Tập 1 - Trang 58

Bài 47: Tự kiểm tra - VBT Toán lớp 5 Tập 1 - Trang 59


II - Các phép tính với số thập phân

1. Phép cộng

Bài 48: Cộng hai số thập phân - VBT Toán lớp 5 Tập 1 - Trang 60, 61

Bài 49: Luyện tập - VBT Toán lớp 5 Tập 1 - Trang 61, 62

Bài 50: Tổng nhiều số thập phân - VBT Toán lớp 5 Tập 1 - Trang 62, 63

Bài 51: Luyện tập - VBT Toán lớp 5 Tập 1 - Trang 63, 64


2. Phép trừ

Bài 52: Trừ hai số thập phân - VBT Toán lớp 5 Tập 1 - Trang 65

Bài 53: Luyện tập - VBT Toán lớp 5 Tập 1 - Trang 66, 67

Bài 54: Luyện tập chung - VBT Toán lớp 5 Tập 1 - Trang 67, 68


3. Phép nhân

Bài 55: Nhân một số thập phân với một số tự nhiên - VBT Toán lớp 5 Tập 1 - Trang 69

Bài 56: Nhân một số thập phân với 10, 100, 1000, ... - VBT Toán lớp 5 Tập 1 - Trang 70

Bài 57: Luyện tập - VBT Toán lớp 5 Tập 1 - Trang 70, 71

Bài 58: Nhân một số thập phân với một số thập phân - VBT Toán lớp 5 Tập 1 - Trang 72

Bài 59: Luyện tập - VBT Toán lớp 5 Tập 1 - Trang 73

Bài 60: Luyện tập - VBT Toán lớp 5 Tập 1 - Trang 74, 75

Bài 61: Luyện tập chung - VBT Toán lớp 5 Tập 1 - Trang 75, 76

Bài 62: Luyện tập chung - VBT Toán lớp 5 Tập 1 - Trang 76, 77, 78


4. Phép chia

Bài 63: Chia một số thập phân với một số tự nhiên - VBT Toán lớp 5 Tập 1 - Trang 78, 79

Bài 64: Luyện tập - VBT Toán lớp 5 Tập 1 - Trang 79, 80

Bài 65: Chia một số thập phân với 10, 100, 1000, ... - VBT Toán lớp 5 Tập 1 - Trang 80, 81

Bài 66: Chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên mà thương tìm được là một số thập phân - VBT Toán lớp 5 Tập 1 - Trang 82

Bài 67: Luyện tập - VBT Toán lớp 5 Tập 1 - Trang 83, 84

Bài 68: Chia một số tự nhiên cho một số thập phân - VBT Toán lớp 5 Tập 1 - Trang 84

Bài 69: Luyện tập - VBT Toán lớp 5 Tập 1 - Trang 85

Bài 70: Chia một số thập phân cho một số thập phân - VBT Toán lớp 5 Tập 1 - Trang 86

Bài 71: Luyện tập - VBT Toán lớp 5 Tập 1 - Trang 87

Bài 72: Luyện tập chung - VBT Toán lớp 5 Tập 1 - Trang 88

Bài 73: Luyện tập chung - VBT Toán lớp 5 Tập 1 - Trang 89

Bài 74: Tỉ số phần trăm - VBT Toán lớp 5 Tập 1 - Trang 90, 91

Bài 75: Giải toán về tỉ số phần trăm - VBT Toán lớp 5 Tập 1 - Trang 91, 92

Bài 76: Luyện tập - VBT Toán lớp 5 Tập 1 - Trang 92, 93

Bài 77: Giải toán về tỉ số phần trăm tiếp theo - VBT Toán lớp 5 Tập 1 - Trang 94

Bài 78: Luyện tập - VBT Toán lớp 5 Tập 1 - Trang 95, 96

Bài 79: Giải toán về tỉ số phần trăm tiếp theo - VBT Toán lớp 5 Tập 1 - Trang 96, 97

Bài 80: Luyện tập - VBT Toán lớp 5 Tập 1 - Trang 98, 99

Bài 81: Luyện tập chung - VBT Toán lớp 5 Tập 1 - Trang 99, 100

Bài 82: Luyện tập chung - VBT Toán lớp 5 Tập 1 - Trang 101

Bài 83: Giới thiệu máy tính bỏ túi - VBT Toán lớp 5 Tập 1 - Trang 102

Bài 84: Sử dụng máy tính bỏ túi để giải toán về tỉ số phần trăm - VBT Toán lớp 5 Tập 1 - Trang 102, 103


Mục lục Giải Vở bài tập Toán lớp 5 Tập 2

Chương 3: Hình học

Bài 85: Hình tam giác - VBT Toán lớp 5 Tập 1 - Trang 104, 105

Bài 86: Diện tích hình tam giác - VBT Toán lớp 5 Tập 1 - Trang 105, 106

Bài 87: Luyện tập - VBT Toán lớp 5 Tập 1 - Trang 106, 107

Bài 88: Luyện tập chung - VBT Toán lớp 5 Tập 1 - Trang 108, 109, 110

Bài 89: Tự kiểm tra - VBT Toán lớp 5 Tập 2 - Trang 111, 112

Bài 90: Hình thang - VBT Toán lớp 5 Tập 2 - Trang 3, 4

Bài 91: Diện tích hình thang - VBT Toán lớp 5 Tập 2 - Trang 5

Bài 92: Luyện tập - VBT Toán lớp 5 Tập 2 - Trang 6, 7

Bài 93: Luyện tập chung - VBT Toán lớp 5 Tập 2 - Trang 7, 8

Bài 94: Hình tròn. Đường tròn - VBT Toán lớp 5 Tập 2 - Trang 10

Bài 95: Chu vi hình tròn - VBT Toán lớp 5 Tập 2 - Trang 11

Bài 96: Luyện tập - VBT Toán lớp 5 Tập 2 - Trang 11, 12, 13

Bài 97: Diện tích hình tròn - VBT Toán lớp 5 Tập 2 - Trang 13, 14

Bài 98: Luyện tập - VBT Toán lớp 5 Tập 2 - Trang 14

Bài 99: Luyện tập chung - VBT Toán lớp 5 Tập 2 - Trang 15, 16

Bài 100: Giới thiệu biểu đồ hình quạt - VBT Toán lớp 5 Tập 2 - Trang 16, 17

Bài 101: Luyện tập về tính diện tích - VBT Toán lớp 5 Tập 2 - Trang 17, 18

Bài 102: Luyện tập về tính diện tích (tiếp theo) - VBT Toán lớp 5 Tập 2 - Trang 18, 19

Bài 103: Luyện tập chung - VBT Toán lớp 5 Tập 2 - Trang 21

Bài 104: Hình hộp chữ nhật. Hình lập phương - VBT Toán lớp 5 Tập 2 - Trang 22, 23

Bài 105: Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật - VBT Toán lớp 5 Tập 2 - Trang 23, 24

Bài 106: Luyện tập - VBT Toán lớp 5 Tập 2 - Trang 24, 25, 26

Bài 107: Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương - VBT Toán lớp 5 Tập 2 - Trang 26

Bài 108: Luyện tập - VBT Toán lớp 5 Tập 2 - Trang 27

Bài 109: Luyện tập chung - VBT Toán lớp 5 Tập 2 - Trang 28, 29

Bài 110: Thể tích của một hình - VBT Toán lớp 5 Tập 2 - Trang 30, 31

Bài 111: Xăng-ti-mét khối. Đề-xi-mét khối - VBT Toán lớp 5 Tập 2 - Trang 31, 32

Bài 112: Mét khối - VBT Toán lớp 5 Tập 2 - Trang 32, 33

Bài 113: Luyện tập - VBT Toán lớp 5 Tập 2 - Trang 33, 34

Bài 114: Thể tích hình hộp chữ nhật - VBT Toán lớp 5 Tập 2 - Trang 34, 35

Bài 115: Thể tích hình lập phương - VBT Toán lớp 5 Tập 2 - Trang 36, 37

Bài 116: Luyện tập chung - VBT Toán lớp 5 Tập 2 - Trang 37, 38

Bài 117: Luyện tập chung - VBT Toán lớp 5 Tập 2 - Trang 39, 40, 41

Bài 118: Giới thiệu hình trụ. Giới thiệu hình cầu - VBT Toán lớp 5 Tập 2 - Trang 41, 42

Bài 119: Luyện tập chung - VBT Toán lớp 5 Tập 2 - Trang 43, 44

Bài 120: Luyện tập chung - VBT Toán lớp 5 Tập 2 - Trang 45

Bài 121: Tự kiểm tra - VBT Toán lớp 5 Tập 2 - Trang 46, 47, 48


Chương 4: Số đo thời gian. Toán chuyển động đều

I - Số đo thời gian

Bài 122: Bảng đơn vị đo thời gian - VBT Toán lớp 5 Tập 2 - Trang 49, 50

Bài 123: Cộng số đo thời gian - VBT Toán lớp 5 Tập 2 - Trang 50, 51

Bài 124: Trừ số đo thời gian - VBT Toán lớp 5 Tập 2 - Trang 51, 52

Bài 125: Luyện tập - VBT Toán lớp 5 Tập 2 - Trang 53, 54

Bài 126: Nhân số đo thời gian với một số - VBT Toán lớp 5 Tập 2 - Trang 55

Bài 127: Chia số đo thời gian với một số - VBT Toán lớp 5 Tập 2 - Trang 56, 57

Bài 128: Luyện tập - VBT Toán lớp 5 Tập 2 - Trang 57, 58

Bài 129: Luyện tập chung - VBT Toán lớp 5 Tập 2 - Trang 59, 60


II - Vận tốc, quãng đường, thời gian

Bài 130: Vận tốc - VBT Toán lớp 5 Tập 2 - Trang 60, 61

Bài 131: Luyện tập - VBT Toán lớp 5 Tập 2 - Trang 62, 63

Bài 132: Quãng đường - VBT Toán lớp 5 Tập 2 - Trang 63, 64

Bài 133: Luyện tập - VBT Toán lớp 5 Tập 2 - Trang 65, 66

Bài 134: Thời gian - VBT Toán lớp 5 Tập 2 - Trang 66, 67

Bài 135: Luyện tập - VBT Toán lớp 5 Tập 2 - Trang 67, 68

Bài 136: Luyện tập chung - VBT Toán lớp 5 Tập 2 - Trang 69, 70

Bài 137: Luyện tập chung - VBT Toán lớp 5 Tập 2 - Trang 71, 72

Bài 138: Luyện tập chung - VBT Toán lớp 5 Tập 2 - Trang 72, 73


Chương 5: Ôn tập

I - Ôn tập về số tự nhiên, phân số, số thập phân, số đo đại lượng

Bài 139: Ôn tập về số tự nhiên - VBT Toán lớp 5 Tập 2 - Trang 74, 75

Bài 140: Ôn tập về phân số - VBT Toán lớp 5 Tập 2 - Trang 75, 76

Bài 141: Ôn tập về phân số (tiếp theo) - VBT Toán lớp 5 Tập 2 - Trang 77, 78

Bài 142: Ôn tập về số thập phân - VBT Toán lớp 5 Tập 2 - Trang 79, 80

Bài 143: Ôn tập về số thập phân (tiếp theo) - VBT Toán lớp 5 Tập 2 - Trang 80, 81

Bài 144: Ôn tập về đo độ dài và đo khối lượng - VBT Toán lớp 5 Tập 2 - Trang 81, 82

Bài 145: Ôn tập về đo độ dài và đo khối lượng (tiếp theo) - VBT Toán lớp 5 Tập 2 - Trang 83

Bài 146: Ôn tập về đo diện tích - VBT Toán lớp 5 Tập 2 - Trang 84, 85

Bài 147: Ôn tập về đo thể tích - VBT Toán lớp 5 Tập 2 - Trang 85, 86

Bài 148: Ôn tập về đo diện tích và đo thể tích (tiếp theo) - VBT Toán lớp 5 Tập 2 - Trang 86, 87

Bài 149: Ôn tập về đo thời gian - VBT Toán lớp 5 Tập 2 - Trang 87, 88, 89


II - Ôn tập về các phép tính với các số tự nhiên, phân số, số thập phân

Bài 150: Phép cộng - VBT Toán lớp 5 Tập 2 - Trang 89, 90

Bài 151: Phép trừ - VBT Toán lớp 5 Tập 2 - Trang 90, 91

Bài 152: Luyện tập - VBT Toán lớp 5 Tập 2 - Trang 92, 93

Bài 153: Phép nhân - VBT Toán lớp 5 Tập 2 - Trang 93, 94

Bài 154: Luyện tập - VBT Toán lớp 5 Tập 2 - Trang 95

Bài 155: Phép chia - VBT Toán lớp 5 Tập 2 - Trang 96, 97

Bài 156: Luyện tập - VBT Toán lớp 5 Tập 2 - Trang 97, 98

Bài 157: Luyện tập - VBT Toán lớp 5 Tập 2 - Trang 98, 99

Bài 158: Ôn tập về các phép tính số đo thời gian - VBT Toán lớp 5 Tập 2 - Trang 100


III - Ôn tập về hình học

Bài 159: Ôn tập về tính chu vi, diện tích một số hình - VBT Toán lớp 5 Tập 2 - Trang 101, 102, 103

Bài 160: Luyện tập - VBT Toán lớp 5 Tập 2 - Trang 103, 104, 105

Bài 161: Ôn tập về tính diện tích, thể tích một số hình - VBT Toán lớp 5 Tập 2 - Trang 106, 107

Bài 162: Luyện tập - VBT Toán lớp 5 Tập 2 - Trang 107, 108

Bài 163: Luyện tập chung - VBT Toán lớp 5 Tập 2 - Trang 109, 110 , 111


IV - Ôn tập về giải toán

Bài 164: Một số dạng bài toán đã học - VBT Toán lớp 5 Tập 2 - Trang 111, 112

Bài 165: Luyện tập - VBT Toán lớp 5 Tập 2 - Trang 113, 114

Bài 166: Luyện tập - VBT Toán lớp 5 Tập 2 - Trang 115

Bài 167: Luyện tập - VBT Toán lớp 5 Tập 2 - Trang 116, 117, 118

Bài 168: Ôn tập về biểu đồ - VBT Toán lớp 5 Tập 2 - Trang 119, 120, 121

Bài 169: Luyện tập chung - VBT Toán lớp 5 Tập 2 - Trang 122, 123

Bài 170: Luyện tập chung - VBT Toán lớp 5 Tập 2 - Trang 124, 125

Bài 171: Luyện tập chung - VBT Toán lớp 5 Tập 2 - Trang 126, 127

Bài 172: Luyện tập chung - VBT Toán lớp 5 Tập 2 - Trang 128, 129

Bài 173: Luyện tập chung - VBT Toán lớp 5 Tập 2 - Trang 130, 131

Bài 174: Luyện tập chung - VBT Toán lớp 5 Tập 2 - Trang 132, 133

Bài 175: Tự kiểm tra - VBT Toán lớp 5 Tập 2 - Trang 134, 135, 136

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Hoàng hôn trên sông Hương - Lớp 5 - Tuần 1 - Trang 11

Hoàng hôn trên sông Hương Cuối buổi chiều, Huế thường trở về trong một vẻ yên tĩnh lạ lùng, đến nỗi tôi cảm thấy hình như có một cái gì đang lắng xuống thêm một chút nữa trong thành phố vốn hằng ngày đã rất yên tĩnh này. Mùa thu, gió thổi mây về phía cửa sông, mặt nước phía dưới cầu Tràng Tiền đen sẫm lại, trong khi phía trên này lên mãi gần Kim Long, mặt sông sáng màu ngọc lam in những vệt mây hồng rực rỡ của trời chiều. Hình như con sông Hương rất nhạy cảm với ánh sáng nên đến lúc tối hẳn, đứng trên cầu chăm chú nhìn xuống, người ta vẫn còn thấy những mảng sắc mơ hồng ửng lên như một thứ ảo giác trên mặt nước tối thẳm. Phố ít người, con đường ven sông như dài thêm ra dưới vòm lá xanh của hai hàng cây. Phía bên sông, xóm Cồn Hến nấu cơm chiều, thả khói nghi ngút cả một vùng tre trúc. Đâu đó, từ sau khúc quanh vắng lặng của dòng sông, tiếng lanh canh của thuyền chài gỡ những mẻ cá cuối cùng truyền đi trên mặt nước, khiến mặt sông nghe như rộng hơn. Và khi dãy đèn bên đường bắt đầu t

Tình quê hương Lớp 5 - Ôn tập giữa kỳ 2 - Tuần 28 - SGK Tiếng Việt 5 Tập 2

Tình quê hương Làng quê tôi đã khuất hẳn nhưng tôi vẫn đăm đắm nhìn theo. Tôi đã đi nhiều nơi, đóng quân nhiều chỗ phong cảnh đẹp hơn đây nhiều, nhân dân coi tôi như người làng và cũng có những người yêu tôi tha thiết, nhưng sao sức quyến rũ, nhớ thương vẫn không mãnh liệt, day dứt bằng mảnh đất cọc cằn này. Làng mạc bị tàn phá nhưng mảnh đất quê hương vẫn đủ sức nuôi sống tôi như ngày xưa, nếu tôi có ngày trở về. Ở mảnh đất ấy, tháng giêng, tôi đi đốt bãi, đào ổ chuột ; tháng tám nước lên, tôi đánh giậm, úp cá, đơm tép ; tháng chín, tháng mười, đi móc con da dưới vệ sông. Ở mảnh đất ấy, những ngày chợ phiên, dì tôi lại mua cho vài cái bánh rợm ; đêm nằm với chú, chú gác chân lên tôi mà lẩy Kiều ngâm thơ ; những tối liên hoan xã, nghe cái Tị hát chèo và đôi lúc lại được ngồi nói chuyện với Cún Con, nhắc lại những kỉ niệm đẹp đẽ thời thơ ấu. Theo NGUYỄN KHẢI - Con da: loài cua nhỏ, chân có lông. - Chợ phiên: chợ họp vào những ngày nhất định trong tháng. - Bánh rợm : bánh bột nếp nhâ

Sắc màu em yêu - Lớp 5 - Tuần 2 - Trang 20

Sắc màu em yêu Em yêu màu đỏ : Như máu con tim, Lá cờ Tổ quốc, Khăn quàng đội viên. Em yêu màu xanh : Đồng bằng, rừng núi, Biển đầy cá tôm, Bầu trời cao vợi. Em yêu màu vàng : Lúa đồng chín rộ, Hoa cúc mùa thu, Nắng trời rực rỡ. Em yêu màu trắng : Trang giấy tuổi thơ, Đoá hoa hồng bạch, Mái tóc của bà. Em yêu màu đen : Hòn than óng ánh, Đôi mắt bé ngoan, Màn đêm yên tĩnh. Em yêu màu tím : Hoa cà, hoa sim, Chiếc khăn của chị, Nét mực chữ em. Em yêu màu nâu : Áo mẹ sờn bạc, Đất đai cần cù, Gỗ rừng bát ngát. Trăm nghìn cảnh đẹp Dành cho em ngoan. Em yêu tất cả Sắc màu Việt Nam. PHẠM ĐÌNH ÂN #SắcMàuEmYêu #Lớp5   #CùngTiến Tập đọc Sắc màu em yêu , an interactive worksheet by dotuyetnhung82 live worksheets.com Tiếng Việt lớp 5 tập 1 Tuần 1: Việt Nam - Tổ Quốc em Thư gửi các học sinh Việt Nam thân yêu Quang cảnh làng mạc ngày mùa Hoàng hôn trên sông Hương Nắng trưa Cá hồi vượt thác Buổi sớm trên cánh đồng Tuần 2: Việt Nam - Tổ Quốc em Nghìn năm văn hiến Lương Ngọc Quy

Lớp 3 - Bài thơ - Mưa - Tuần 34

Cùng Tiến - Tức cảnh đọc thơ - Em thì thơ thẩn đọc thơ :) Các bạn nghe và đọc theo nhé. Các em đăng ký và chia sẻ kênh để nhận thông báo videos mới nhé. Mưa Mây đen lũ lượt Kéo về chiều nay Mặt trời lật đật Chui vào trong mây. Chớp đông chớp tây Rồi mưa nặng hạt Cây lá xòe tay Hứng làn nước mát. Gió reo gió hát Giọng trầm giọng cao Chớp dồn tiếng sấm Chạy trong mưa rào. Bà xỏ kim khâu Chị ngồi đọc sách Mẹ làm bánh khoai. Lửa reo tí tách. Chỉ thương bác ếch Lặn lội trong mưa Xem từng cụm lúa Phất cờ lên chưa. TRẦN TÂM - Lũ lượt : nối tiếp nhau, không ngớt. - Lật đật : có dáng vội vã, vất vả. #Lớp3 #Mưa #7T7 Tuần 33: Bầu trời và mặt đất Cóc kiện trời Mặt trời xanh của tôi Quà của đồng nội Tuần 34: Bầu trời và mặt đất Sự tích chú Cuội cung trăng Mưa Trên con tàu vũ trụ Tuần 35: Ôn tập học kì 2 Nghệ nhân Bát Tràng Cua càng thổi xôi Sao Mai Cây gạo

Có công mài sắt, có ngày nên kim - Bài đọc - Lớp 2

Có công mài sắt, có ngày nên kim 1. Ngày xưa, có một cậu bé làm việc gì cũng mau chán. Mỗi khi cầm quyển sách, cậu chỉ đọc vài dòng đã ngáp ngắn ngáp dài, rồi bỏ dở. Những lúc tập viết, cậu cũng chỉ nắn nót được mấy chữ đầu, rồi lại viết nguệch ngoạc, trông rất xấu. 2. Một hôm trong lúc đi chơi, cậu nhìn thấy một bà cụ tay cầm thỏi sắt mải miết mài vào tảng đá ven đường. Thấy lạ, cậu bèn hỏi: - Bà ơi, bà làm gì thế? Bà cụ trả lời: - Bà mài thỏi sắt này thành một chiếc kim để khâu vá quần áo. Cậu bé ngạc nhiên: - Thỏi sắt to như thế, làm sao bà mài thành kim được? 3. Bà cụ ôn tồn giảng giải: - Mỗi ngày mài thỏi sắt nhỏ đi một tí, sẽ có ngày nó thành kim. Cũng như cháu đi học, mỗi ngày cháu học một ít, sẽ có ngày cháu thành tài. 4. Cậu bé hiểu ra, quay về nhà học bài. TRUYỆN NGỤ NGÔN - Ngáp ngắn ngáp dài: ngáp nhiều vì buồn ngủ, mệt hoặc chán nản. - Nắn nót: (viết hoặc làm) cẩn thận, tỉ mỉ. - Nguệch ngoạc: (viết hoặc vẽ) không cẩn thận. - Mải miết : chăm chú l

Rừng cây trong nắng - Lớp 3 - Tuần 18 - Trang 148 - Tiếng Việt 3 tập 1 -...

Rừng cây trong nắng Trong ánh nắng mặt trời vàng óng, rừng khô hiện lên với tất cả vẻ uy nghi, tráng lệ. Những thân cây tràm vươn thẳng lên trời như những cây nến khổng lồ. Từ trong biển lá xanh rờn, ngát dậy một mùi hương lá tràm bị hun nóng dưới mặt trời. Tiếng chim không ngớt vang xa, vọng mãi lên trời cao xanh thẳm. Theo ĐOÀN GIỎI #RừngCâyTrongNắng #Lớp3 #7T7 Tuần 17: Thành thị và nông thôn Mồ Côi xử kiện Vầng trăng của em Anh Đom Đóm Âm thanh thành phố Tuần 18: Ôn tập cuối học kì 1 Rừng cây trong nắng Đường vào bản Tiếng Việt lớp 3 tập 2 Tuần 19: Bảo vệ tổ quốc Hai Bà Trưng Bộ đội về làng

Ông trời bật lửa - Bài Thơ - Lớp 3 - Tuần 21

7t7 Seventy seven - Học nữa học mãi Các bạn bấm like và đăng ký để kênh ra thêm videos mới nhé. Ông trời bật lửa - Bài Thơ - Lớp 3 Ông trời bật lửa Chị mây vừa kéo đến Trăng sao trốn cả rồi Đất nóng lòng chờ đợi Xuống đi nào, mưa ơi ! Mưa ! Mưa xuống thật rồi ! Đất hả hê uống nước Ông sấm vỗ tay cười Làm bé bừng tỉnh giấc. Chớp bỗng loè chói mắt Soi sáng khắp ruộng vườn Ơ ! Ông trời bật lửa Xem lúa vừa trổ bông. ĐỖ XUÂN THANH Tuần 20: Bảo vệ tổ quốc Ở lại với chiến khu Chú ở bên Bác Hồ Trên đường mòn Hồ Chí Minh Tuần 21: Sáng tạo Ông tổ nghề thêu Bàn tay cô giáo Người trí thức yêu nước Ông trời bật lửa Tuần 22: Sáng tạo Nhà bác học và bà cụ Cái cầu Chiếc máy bơm Một nhà thông thái

Nắng trưa - Lớp 5 - Tuần 1 - Bài 4 - Trang 12

Nắng trưa Nắng cứ như từng dòng lửa xối xuống mặt đất. Buổi trưa ngồi trong nhà nhìn ra sân, thấy rất rõ những sợi không khí nhỏ bé, mỏng mảnh, nhẹ tênh, vòng vèo lượn từ mặt đất bốc lên, bốc lên mãi. Tiếng gì xa vắng thế ? Tiếng võng kẽo kẹt kêu buồn buồn từ nhà ai vọng lại. Thỉnh thoảng, câu ru em cất lên từng đoạn ạ ời... Hình như chị ru em. Em ngủ và chị cũng thiu thiu ngủ theo. Em chợt thức làm chị bừng tỉnh và tiếp tục câu ạ ời. Cho nên câu hát cứ cất lên từng đoạn rồi ngừng lại, rồi cất lên, rồi lại lịm đi trong cái nặng nề của hai mi mắt khép lại. Con gà nào cất lên một tiếng gáy. Và ở góc vườn, tiếng cục tác làm nắng trưa thêm oi ả, ngột ngạt. Không một tiếng chim, không một sợi gió. Cây chuối cũng ngủ, tàu lá lặng đi như thiếp vào trong nắng. Đường làng vắng ngắt. Bóng tre, bóng duối cũng lặng im. Ấy thế mà mẹ phải vơ vội cái nón cũ, đội lên đầu, bước vào trong nắng, ra đồng cấy nốt thửa ruộng chưa xong. Thương mẹ biết bao nhiêu, mẹ ơi ! Theo BẰNG SƠN #NắngTrưa #Lớp5

Rừng trưa - Lớp 5 - Tuần 2 - Trang 21

Rừng trưa Rừng khô hiện lên với tất cả vẻ uy nghi tráng lệ của nó trong ánh mặt trời vàng óng. Những thân cây tràm vỏ trắng vươn lên trời, chẳng khác gì những cây nến khổng lồ, đầu lá rủ phất phơ. Từ trong biển lá xanh rờn đã bắt đầu ngả sang màu úa, ngát dậy một mùi hương lá tràm bị hun nóng dưới mặt trời. Tiếng chim không ngớt vang ra, vọng mãi lên trời cao xanh thẳm không cùng. Trên các trảng rộng và chung quanh những lùm bụi thấp mọc theo các lạch nước, nơi mà sắc lá còn xanh, ta có thể nghe tiếng vù vù bất tận của hàng nghìn loại côn trùng có cánh không ngớt bay đi bay lại trên những bông hoa nhiệt đới sặc sỡ, vừa lộng lẫy nở ra đã vội tàn nhanh trong nắng. Mùi hương ngòn ngọt nhức đầu của những loài hoa rừng không tên tuổi đắm vào ánh nắng ban trưa khiến con người dễ sinh buồn ngủ và sẵn sàng ngả lưng dưới một bóng cây nào đó, để cho thứ cảm giác mệt mỏi chốn rừng trưa lơ mơ đưa mình vào giấc ngủ chẳng đợi chờ. Theo ĐOÀN GIỎI Trảng : khoảng đất rộng giữa rừng hoặc giữa hai khu

Đọc truyện - Đi cứu hộ cùng chú lính cứu hoả

Đi cứu hộ cùng chú lính cứu hoả Chú lính cứu hoả Paul luôn phải thường trực sẵn sàng, ngày cũng như đêm. Vừa có một cuộc gọi cấp cứu, và rất mau lẹ, chú Paul bận bộ đồ bảo hộ vào. Không chậm trễ một giây, chú Paul trượt theo cột sắt, tụt thẳng xuống ga-ra xe. Bạn có thấy các chú nhanh như chớp không! Xe cứu hoả đã túc trực sẵn sàng, nó được phóng liền ra trong chớp mắt. Những gì ẩn giấu đằng sau cánh cửa kia nhỉ? Ối chà, cái vòi rồng này nặng thật! Hai người cùng kéo thì quả có nhẹ hơn, chú Paul tích cực hỗ trợ đồng nghiệp phun nước dập lửa. Khói rất nguy hiểm đấy! May thay, chú lính cứu hoả Paul đã có mặt nạ phòng khói, mặt nạ bảo vệ chú trước mọi khí độc. Ôi, có một vụ tai nạn! Và chú lính cứu hoả cũng giúp sức ngay. Nhờ chiếc xe cẩu lừng lững, họ lôi chiếc ô tô lên khỏi hào sâu. Bạn mở miếng lật lên xem chiếc xe con sẽ thế nào. Có một vụ hoả hoạn trên tàu thuỷ! Lúc này, thuyền cứu sinh vào cuộc. Chú lính cứu hoả Paul đứng ở mũi thuyền, sẵn sàng bên họng phun nước để