Chuyển đến nội dung chính

Giải Vở bài tập Tiếng Việt lớp 5

Giải vở bài tập Tiếng Việt lớp 5


Vở bài tập Tiếng Việt lớp 5 tập 1

Tuần 1

Chính tả Tuần 1 trang 2 VBT Tiếng Việt 5 Tập 1

Luyện từ và câu: Từ đồng nghĩa Tuần 1 trang 3 VBT Tiếng Việt 5 Tập 1

Tập làm văn: Cấu tạo của bài văn tả cảnh Tuần 1 trang 4-5 VBT Tiếng Việt 5 Tập 1

Luyện từ và câu: Luyện tập về từ đồng nghĩa Tuần 1 trang 6-7 VBT Tiếng Việt 5 Tập 1

Tập làm văn: Lập tập tả cảnh Tuần 1 trang 7-8 VBT Tiếng Việt 5 Tập 1


Tuần 2

Chính tả Tuần 2 trang 8-9 VBT Tiếng Việt 5 Tập 1

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Tổ quốc Tuần 2 trang 9-10 VBT Tiếng Việt 5 Tập 1

Tập làm văn: Luyện tập tả cảnh Tuần 2 trang 10-11 VBT Tiếng Việt 5 Tập 1

Luyện từ và câu: Luyện tập về từ đồng nghĩa Tuần 2 trang 11-12 VBT Tiếng Việt 5 Tập 1

Tập làm văn: Luyện tập làm báo cáo thống kê Tuần 2 trang 13 VBT Tiếng Việt 5 Tập 1


Tuần 3

Chính tả Tuần 3 trang 13-14 VBT Tiếng Việt 5 Tập 1

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Nhân dân Tuần 3 trang 14-15-16 VBT Tiếng Việt 5 Tập 1

Tập làm văn: Luyện tập tả cảnh Tuần 3 trang 16-17-18 VBT Tiếng Việt 5 Tập 1

Luyện từ và câu: Luyện tập về từ đồng nghĩa Tuần 3 trang 18-19 VBT Tiếng Việt 5 Tập 1

Tập làm văn: Luyện tập tả cảnh Tuần 3 trang 19-20-21 VBT Tiếng Việt 5 Tập 1


Tuần 4

Chính tả Tuần 4 trang 21-22 VBT Tiếng Việt 5 Tập 1

Luyện từ và câu: Từ trái nghĩa Tuần 4 trang 22-23 VBT Tiếng Việt 5 Tập 1

Tập làm văn: Luyện tập tả cảnh Tuần 4 trang 23-24 VBT Tiếng Việt 5 Tập 1

Luyện từ và câu: Luyện tập về từ trái nghĩa Tuần 4 trang 25-26 VBT Tiếng Việt 5 Tập 1

Luyện từ và câu: Tả cảnh Tuần 4 trang 26-27 VBT Tiếng Việt 5 Tập 1


Tuần 5

Chính tả Tuần 5 trang 28 VBT Tiếng Việt 5 Tập 1

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Hòa bình Tuần 5 trang 29 VBT Tiếng Việt 5 Tập 1

Tập làm văn: Luyện tập làm báo cáo thống kê Tuần 5 trang 30 VBT Tiếng Việt 5 Tập 1

Luyện từ và câu: Từ đồng âm Tuần 5 trang 31-32 VBT Tiếng Việt 5 Tập 1

Tập làm văn: Trả bài văn tả cảnh Tuần 5 trang 33-34 VBT Tiếng Việt 5 Tập 1


Tuần 6

Chính tả Tuần 6 trang 34-35 VBT Tiếng Việt 5 Tập 1

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Hữu nghị - Hợp tác Tuần 6 trang 35-36 VBT Tiếng Việt 5 Tập 1

Tập làm văn: Luyện tập làm đơn Tuần 6 trang 36-37 VBT Tiếng Việt 5 Tập 1

Luyện từ và câu: Dùng từ đồng âm để chơi chữ Tuần 6 trang 38 VBT Tiếng Việt 5 Tập 1

Tập làm văn: Luyện tập tả cảnh Tuần 6 trang 38-39-40 VBT Tiếng Việt 5 Tập 1


Tuần 7

Chính tả Tuần 7 trang 40-41 VBT Tiếng Việt 5 Tập 1

Luyện từ và câu: Từ nhiều nghĩa Tuần 7 trang 41-42-43 VBT Tiếng Việt 5 Tập 1

Tập làm văn: Luyện tập tả cảnh Tuần 7 trang 43-44-45 VBT Tiếng Việt 5 Tập 1

Luyện từ và câu: Luyện tập về từ hiều nghĩa Tuần 7 trang 45-46 VBT Tiếng Việt 5 Tập 1

Tập làm văn: Luyện tập tả cảnh Tuần 7 trang 46-47 VBT Tiếng Việt 5 Tập 1


Tuần 8

Chính tả Tuần 8 trang 47-48 VBT Tiếng Việt 5 Tập 1

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Thiên nhiên Tuần 8 trang 49-50 VBT Tiếng Việt 5 Tập 1

Tập làm văn: Luyện tập tả cảnh Tuần 8 trang 50-51 VBT Tiếng Việt 5 Tập 1

Luyện từ và câu: Luyện tập về từ nhiều nghĩa Tuần 8 trang 52-53-54 VBT Tiếng Việt 5 Tập 1

Tập làm văn: Luyện tập tả cảnh Tuần 8 trang 54-55-56 VBT Tiếng Việt 5 Tập 1


Tuần 9

Chính tả Tuần 9 trang 56-57 VBT Tiếng Việt 5 Tập 1

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Thiên nhiên Tuần 9 trang 58 VBT Tiếng Việt 5 Tập 1

Tập làm văn: Luyện tập thuyết trình, tranh luận Tuần 9 trang 59-60 VBT Tiếng Việt 5 Tập 1

Luyện từ và câu: Đại từ Tuần 9 trang 60-61-62 VBT Tiếng Việt 5 Tập 1

Tập làm văn: Luyện tập thuyết trình, tranh luận Tuần 9 trang 62-63-64 VBT Tiếng Việt 5 Tập 1


Tuần 10

Tiết 1 Tuần 10 trang 65 VBT Tiếng Việt 5 Tập 1

Tiết 2 Tuần 10 trang 65 VBT Tiếng Việt 5 Tập 1

Tiết 3 Tuần 10 trang 66 VBT Tiếng Việt 5 Tập 1

Tiết 4 Tuần 10 trang 66-67 VBT Tiếng Việt 5 Tập 1

Tiết 5 Tuần 10 trang 67-68 VBT Tiếng Việt 5 Tập 1

Tiết 6 Tuần 10 trang 68-69 VBT Tiếng Việt 5 Tập 1

Tiết 7 Tuần 10 trang 70-71 VBT Tiếng Việt 5 Tập 1

Tiết 8 Tuần 10 trang 72 VBT Tiếng Việt 5 Tập 1


Tuần 11

Chính tả Tuần 11 trang 73-74 VBT Tiếng Việt 5 Tập 1

Luyện từ và câu: Đại từ xưng hô Tuần 11 trang 74-75 VBT Tiếng Việt 5 Tập 1

Tập làm văn: Trả bài văn tả cảnh Tuần 11 trang 75-76 VBT Tiếng Việt 5 Tập 1

Luyện từ và câu: Quan hệ từ Tuần 11 trang 76-77 VBT Tiếng Việt 5 Tập 1

Tập làm văn: Luyện tập làm đơn Tuần 11 trang 78 VBT Tiếng Việt 5 Tập 1


Tuần 12

Chính tả Tuần 12 trang 79-80 VBT Tiếng Việt 5 Tập 1

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Bảo vệ môi trường Tuần 12 trang 81-82 VBT Tiếng Việt 5 Tập 1

Tập làm văn: Cấu tạo của bài văn tả người Tuần 12 trang 82-83 VBT Tiếng Việt 5 Tập 1

Luyện từ và câu: Luyện tập về quan hệ từ Tuần 12 trang 84-85 VBT Tiếng Việt 5 Tập 1

Tập làm văn: Luyện tập tả người Tuần 12 trang 86 VBT Tiếng Việt 5 Tập 1


Tuần 13

Chính tả Tuần 13 trang 87- 88 VBT Tiếng Việt 5 Tập 1

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Bảo vệ môi trường Tuần 13 trang 88-89 VBT Tiếng Việt 5 Tập 1

Tập làm văn: Luyện tập tả người Tuần 13 trang 90-91-92 VBT Tiếng Việt 5 Tập 1

Luyện từ và câu: Luyện tập về quan hệ từ Tuần 13 trang 92-93-94 VBT Tiếng Việt 5 Tập 1

Tập làm văn: Luyện tập tả người Tuần 13 trang 94 VBT Tiếng Việt 5 Tập 1


Tuần 14

Chính tả Tuần 14 trang 95-96 VBT Tiếng Việt 5 Tập 1

Luyện từ và câu: Ôn tập về từ loại Tuần 14 trang 97-98 VBT Tiếng Việt 5 Tập 1

Tập làm văn: Làm biên bản cuộc họp Tuần 14 trang 98-99-100 VBT Tiếng Việt 5 Tập 1

Luyện từ và câu: Ôn tập về từ loại Tuần 14 trang 100-101 VBT Tiếng Việt 5 Tập 1

Tập làm văn: Luyện tập làm biên bản cuộc họp Tuần 14 trang 101 VBT Tiếng Việt 5 Tập 1


Tuần 15

Chính tả Tuần 15 trang 102-103 VBT Tiếng Việt 5 Tập 1

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Hạnh phúc Tuần 15 trang 104 VBT Tiếng Việt 5 Tập 1

Tập làm văn: Luyện tập tả người Tuần 15 trang 105 VBT Tiếng Việt 5 Tập 1

Luyện từ và câu: Tổng kết vốn từ Tuần 15 trang 106-107-108 VBT Tiếng Việt 5 Tập 1

Tập làm văn: Luyện tập tả người Tuần 15 trang 108-109 VBT Tiếng Việt 5 Tập 1


Tuần 16

Chính tả Tuần 16 trang 110-111 VBT Tiếng Việt 5 Tập 1

Luyện từ và câu: Tổng kết vốn từ Tuần 16 trang 112-113 VBT Tiếng Việt 5 Tập 1

Tập làm văn: Tả người Tuần 16 trang 113-114 VBT Tiếng Việt 5 Tập 1

Luyện từ và câu: Tổng kết vốn từ Tuần 16 trang 115 VBT Tiếng Việt 5 Tập 1

Tập làm văn: Làm biên bản một vụ việc Tuần 16 trang 116-117 VBT Tiếng Việt 5 Tập 1


Tuần 17

Chính tả Tuần 17 trang 118 VBT Tiếng Việt 5 Tập 1

Luyện từ và câu: Ôn tập về từ và cấu tạo từ Tuần 17 trang 119-120-121 VBT Tiếng Việt 5 Tập 1

Tập làm văn: Ôn tập về viết đơn Tuần 17 trang 121-122 VBT Tiếng Việt 5 Tập 1

Luyện từ và câu: Ôn tập về câu Tuần 17 trang 123-124 VBT Tiếng Việt 5 Tập 1

Tập làm văn: Trả bài văn tả người Tuần 17 trang 125-126 VBT Tiếng Việt 5 Tập 1


Tuần 18

Tiết 1 Tuần 18 trang 126-127 VBT Tiếng Việt 5 Tập 1

Tiết 2 Tuần 18 trang 127-128 VBT Tiếng Việt 5 Tập 1

Tiết 3 Tuần 18 trang 129 VBT Tiếng Việt 5 Tập 1

Tiết 4 Tuần 18 trang 130 VBT Tiếng Việt 5 Tập 1

Tiết 5 Tuần 18 trang 130 VBT Tiếng Việt 5 Tập 1

Tiết 6 Tuần 18 trang 131-132 VBT Tiếng Việt 5 Tập 1

Tiết 7 Tuần 18 trang 132-133-134 VBT Tiếng Việt 5 Tập 1

Tiết 8 Tuần 18 trang 134-135 VBT Tiếng Việt 5 Tập 1


Vở bài tập Tiếng Việt lớp 5 Tập 2


Tuần 19

Chính tả Tuần 19 trang 1-2 VBT Tiếng Việt 5 Tập 2

Luyện từ và câu: Câu ghép Tuần 19 trang 2-3 VBT Tiếng Việt 5 Tập 2

Tập làm văn: Luyện tập tả người Tuần 19 trang 4-5 VBT Tiếng Việt 5 Tập 2

Luyện từ và câu: Cách nối các vế câu ghép Tuần 19 trang 5-6 VBT Tiếng Việt 5 Tập 2

Tập làm văn: Luyện tập tả người Tuần 19 trang 7-8 VBT Tiếng Việt 5 Tập 2


Tuần 20

Chính tả Tuần 20 trang 8 VBT Tiếng Việt 5 Tập 2

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Công dân Tuần 20 trang 9 VBT Tiếng Việt 5 Tập 2

Tập làm văn: Tả người Tuần 20 trang 10 VBT Tiếng Việt 5 Tập 2

Luyện từ và câu: Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ Tuần 20 trang 11-12 VBT Tiếng Việt 5 Tập 2

Tập làm văn: Lập chương trình hoạt động Tuần 20 trang 12-13 VBT Tiếng Việt 5 Tập 2


Tuần 21

Chính tả Tuần 21 trang 14-15 VBT Tiếng Việt 5 Tập 2

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Công dân Tuần 21 trang 16 VBT Tiếng Việt 5 Tập 2

Tập làm văn: Lập chương trình hoạt động Tuần 21 trang 17 VBT Tiếng Việt 5 Tập 2

Luyện từ và câu: Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ Tuần 21 trang 18-19-20 VBT Tiếng Việt 5 Tập 2

Tập làm văn: Trả bài văn tả người Tuần 21 trang 21 VBT Tiếng Việt 5 Tập 2


Tuần 22

Chính tả Tuần 22 trang 22 VBT Tiếng Việt 5 Tập 2

Luyện từ và câu: Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ Tuần 22 trang 22-23 VBT Tiếng Việt 5 Tập 2

Tập làm văn: Ôn tập văn kể chuyện Tuần 22 trang 24 VBT Tiếng Việt 5 Tập 2

Luyện từ và câu: Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ Tuần 22 trang 25-26 VBT Tiếng Việt 5 Tập 2

Tập làm văn: Kể chuyện Tuần 22 trang 26 VBT Tiếng Việt 5 Tập 2


Tuần 23

Chính tả Tuần 23 trang 27-28 VBT Tiếng Việt 5 Tập 2

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Trật tự - An ninh Tuần 23 trang 28-29 VBT Tiếng Việt 5 Tập 2

Tập làm văn: Lập chương trình hoạt động Tuần 23 trang 29 VBT Tiếng Việt 5 Tập 2

Luyện từ và câu: Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ Tuần 23 trang 30-31 VBT Tiếng Việt 5 Tập 2

Tập làm văn: Trả bài văn kể chuyện Tuần 23 trang 32 VBT Tiếng Việt 5 Tập 2


Tuần 24

Chính tả Tuần 24 trang 33 VBT Tiếng Việt 5 Tập 2

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Trật tự - An ninh Tuần 24 trang 33-34-35 VBT Tiếng Việt 5 Tập 2

Tập làm văn: Ôn tập về tả đồ vật Tuần 24 trang 35-36 VBT Tiếng Việt 5 Tập 2

Luyện từ và câu: Nối các vế câu ghép bằng cặp từ hô ứng Tuần 24 trang 36-37 VBT Tiếng Việt 5 Tập 2

Tập làm văn: Ôn tập về tả đồ vật Tuần 24 trang 37-38 VBT Tiếng Việt 5 Tập 2


Tuần 25

Chính tả Tuần 25 trang 38-39 VBT Tiếng Việt 5 Tập 2

Luyện từ và câu: Liên kết các câu trong bài bằng cách lặp từ ngữ Tuần 25 trang 39-40 VBT Tiếng Việt 5 Tập 2

Tập làm văn: Tả đồ vật Tuần 25 trang 40 VBT Tiếng Việt 5 Tập 2

Luyện từ và câu: Liên kết các câu trong bài bằng cách thay thế từ ngữ Tuần 25 trang 41-42-43 VBT Tiếng Việt 5 Tập 2

Tập làm văn: Tập viết đoạn đối thoại Tuần 25 trang 43-44 VBT Tiếng Việt 5 Tập 2


Tuần 26

Chính tả Tuần 26 trang 45 VBT Tiếng Việt 5 Tập 2

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Truyền thống Tuần 26 trang 45-46 VBT Tiếng Việt 5 Tập 2

Tập làm văn: Tập viết đoạn đối thoại Tuần 26 trang 46-47 VBT Tiếng Việt 5 Tập 2

Luyện từ và câu: Luyện tập thay thế từ ngữ để liên kết câu Tuần 26 trang 48-49 VBT Tiếng Việt 5 Tập 2

Tập làm văn: Trả bài văn tả đồ vật Tuần 26 trang 50 VBT Tiếng Việt 5 Tập 2


Tuần 27

Chính tả Tuần 27 trang 51 VBT Tiếng Việt 5 Tập 2

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Truyền thống Tuần 27 trang 51-52-53 VBT Tiếng Việt 5 Tập 2

Tập làm văn: Ôn tập về tả cây cối Tuần 27 trang 54-55 VBT Tiếng Việt 5 Tập 2

Luyện từ và câu: Liên kết các câu trong bài bằng từ ngữ nối Tuần 27 trang 56-57 VBT Tiếng Việt 5 Tập 2

Tập làm văn: Tả cây cối Tuần 27 trang 57 VBT Tiếng Việt 5 Tập 2


Tuần 28

Tiết 1 Tuần 28 trang 58-59 VBT Tiếng Việt 5 Tập 2

Tiết 2 Tuần 28 trang 59 VBT Tiếng Việt 5 Tập 2

Tiết 3 Tuần 28 trang 60-61 VBT Tiếng Việt 5 Tập 2

Tiết 4 Tuần 28 trang 61-62 VBT Tiếng Việt 5 Tập 2

Tiết 5 Tuần 28 trang 62 VBT Tiếng Việt 5 Tập 2

Tiết 6 Tuần 28 trang 62-63 VBT Tiếng Việt 5 Tập 2

Tiết 7 Tuần 28 trang 63-64-65 VBT Tiếng Việt 5 Tập 2

Tiết 8 Tuần 28 trang 65 VBT Tiếng Việt 5 Tập 2


Tuần 29

Chính tả Tuần 29 trang 66 VBT Tiếng Việt 5 Tập 2

Luyện từ và câu: Ôn tập về dấu câu Tuần 29 trang 67-68 VBT Tiếng Việt 5 Tập 2

Tập làm văn: Tập viết đoạn đối thoại Tuần 29 trang 68-69-70-71 VBT Tiếng Việt 5 Tập 2

Luyện từ và câu: Ôn tập về dấu câu Tuần 29 trang 72-73 VBT Tiếng Việt 5 Tập 2

Tập làm văn: Trả bài văn tả cây cối Tuần 29 trang 73-74 VBT Tiếng Việt 5 Tập 2


Tuần 30

Chính tả Tuần 30 trang 74-75 VBT Tiếng Việt 5 Tập 2

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Nam và nữ Tuần 30 trang 75-76 VBT Tiếng Việt 5 Tập 2

Tập làm văn: Ôn tập về tả con vật Tuần 30 trang 77-78 VBT Tiếng Việt 5 Tập 2

Luyện từ và câu: Ôn tập về dấu câu Tuần 30 trang 78-79 VBT Tiếng Việt 5 Tập 2

Tập làm văn: Tả con vật Tuần 30 trang 79 VBT Tiếng Việt 5 Tập 2


Tuần 31

Chính tả Tuần 31 trang 80-81 VBT Tiếng Việt 5 Tập 2

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Nam và nữ Tuần 31 trang 82 VBT Tiếng Việt 5 Tập 2

Tập làm văn: Ôn tập về tả cảnh Tuần 31 trang 83-84 VBT Tiếng Việt 5 Tập 2

Luyện từ và câu: Ôn tập về dấu câu Tuần 31 trang 85-86 VBT Tiếng Việt 5 Tập 2

Tập làm văn: Ôn tập về tả cảnh Tuần 31 trang 86 VBT Tiếng Việt 5 Tập 2


Tuần 32

Chính tả Tuần 32 trang 87 VBT Tiếng Việt 5 Tập 2

Luyện từ và câu: Ôn tập về dấu câu Tuần 32 trang 88-89 VBT Tiếng Việt 5 Tập 2

Tập làm văn: Trả bài văn tả con vật Tuần 32 trang 89 VBT Tiếng Việt 5 Tập 2

Luyện từ và câu: Ôn tập về dấu câu Tuần 32 trang 90-91 VBT Tiếng Việt 5 Tập 2

Tập làm văn: Tả cảnh Tuần 32 trang 91 VBT Tiếng Việt 5 Tập 2


Tuần 33

Chính tả Tuần 33 trang 92 VBT Tiếng Việt 5 Tập 2

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Trẻ em Tuần 33 trang 93-94 VBT Tiếng Việt 5 Tập 2

Tập làm văn: Ôn tập về tả người Tuần 33 trang 94 VBT Tiếng Việt 5 Tập 2

Luyện từ và câu: Ôn tập về dấu câu Tuần 33 trang 95-96 VBT Tiếng Việt 5 Tập 2

Tập làm văn: Tả người Tuần 33 trang 96 VBT Tiếng Việt 5 Tập 2


Tuần 34

Chính tả Tuần 34 trang 97-98 VBT Tiếng Việt 5 Tập 2

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Quyền và bổn phận Tuần 34 trang 98-99 VBT Tiếng Việt 5 Tập 2

Tập làm văn: Trả bài văn tả cảnh Tuần 34 trang 100 VBT Tiếng Việt 5 Tập 2

Luyện từ và câu: Ôn tập về dấu câu Tuần 34 trang 101-102 VBT Tiếng Việt 5 Tập 2

Tập làm văn: Trả bài văn tả người Tuần 34 trang 102-103 VBT Tiếng Việt 5 Tập 2


Tuần 35


Tiết 1 Tuần 35 trang 103-104 VBT Tiếng Việt 5 Tập 2

Tiết 2 Tuần 35 trang 105 VBT Tiếng Việt 5 Tập 2

Tiết 3 Tuần 35 trang 105-106 VBT Tiếng Việt 5 Tập 2

Tiết 4 Tuần 35 trang 107 VBT Tiếng Việt 5 Tập 2

Tiết 5 Tuần 35 trang 108-109 VBT Tiếng Việt 5 Tập 2

Tiết 6 Tuần 35 trang 109 VBT Tiếng Việt 5 Tập 2

Tiết 7 Tuần 35 trang 110-111 VBT Tiếng Việt 5 Tập 2

Tiết 8 Tuần 35 trang 112 VBT Tiếng Việt 5 Tập 2


Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Hoàng hôn trên sông Hương - Lớp 5 - Tuần 1 - Trang 11

Hoàng hôn trên sông Hương Cuối buổi chiều, Huế thường trở về trong một vẻ yên tĩnh lạ lùng, đến nỗi tôi cảm thấy hình như có một cái gì đang lắng xuống thêm một chút nữa trong thành phố vốn hằng ngày đã rất yên tĩnh này. Mùa thu, gió thổi mây về phía cửa sông, mặt nước phía dưới cầu Tràng Tiền đen sẫm lại, trong khi phía trên này lên mãi gần Kim Long, mặt sông sáng màu ngọc lam in những vệt mây hồng rực rỡ của trời chiều. Hình như con sông Hương rất nhạy cảm với ánh sáng nên đến lúc tối hẳn, đứng trên cầu chăm chú nhìn xuống, người ta vẫn còn thấy những mảng sắc mơ hồng ửng lên như một thứ ảo giác trên mặt nước tối thẳm. Phố ít người, con đường ven sông như dài thêm ra dưới vòm lá xanh của hai hàng cây. Phía bên sông, xóm Cồn Hến nấu cơm chiều, thả khói nghi ngút cả một vùng tre trúc. Đâu đó, từ sau khúc quanh vắng lặng của dòng sông, tiếng lanh canh của thuyền chài gỡ những mẻ cá cuối cùng truyền đi trên mặt nước, khiến mặt sông nghe như rộng hơn. Và khi dãy đèn bên đường bắt đầu t

Tình quê hương Lớp 5 - Ôn tập giữa kỳ 2 - Tuần 28 - SGK Tiếng Việt 5 Tập 2

Tình quê hương Làng quê tôi đã khuất hẳn nhưng tôi vẫn đăm đắm nhìn theo. Tôi đã đi nhiều nơi, đóng quân nhiều chỗ phong cảnh đẹp hơn đây nhiều, nhân dân coi tôi như người làng và cũng có những người yêu tôi tha thiết, nhưng sao sức quyến rũ, nhớ thương vẫn không mãnh liệt, day dứt bằng mảnh đất cọc cằn này. Làng mạc bị tàn phá nhưng mảnh đất quê hương vẫn đủ sức nuôi sống tôi như ngày xưa, nếu tôi có ngày trở về. Ở mảnh đất ấy, tháng giêng, tôi đi đốt bãi, đào ổ chuột ; tháng tám nước lên, tôi đánh giậm, úp cá, đơm tép ; tháng chín, tháng mười, đi móc con da dưới vệ sông. Ở mảnh đất ấy, những ngày chợ phiên, dì tôi lại mua cho vài cái bánh rợm ; đêm nằm với chú, chú gác chân lên tôi mà lẩy Kiều ngâm thơ ; những tối liên hoan xã, nghe cái Tị hát chèo và đôi lúc lại được ngồi nói chuyện với Cún Con, nhắc lại những kỉ niệm đẹp đẽ thời thơ ấu. Theo NGUYỄN KHẢI - Con da: loài cua nhỏ, chân có lông. - Chợ phiên: chợ họp vào những ngày nhất định trong tháng. - Bánh rợm : bánh bột nếp nhâ

Sắc màu em yêu - Lớp 5 - Tuần 2 - Trang 20

Sắc màu em yêu Em yêu màu đỏ : Như máu con tim, Lá cờ Tổ quốc, Khăn quàng đội viên. Em yêu màu xanh : Đồng bằng, rừng núi, Biển đầy cá tôm, Bầu trời cao vợi. Em yêu màu vàng : Lúa đồng chín rộ, Hoa cúc mùa thu, Nắng trời rực rỡ. Em yêu màu trắng : Trang giấy tuổi thơ, Đoá hoa hồng bạch, Mái tóc của bà. Em yêu màu đen : Hòn than óng ánh, Đôi mắt bé ngoan, Màn đêm yên tĩnh. Em yêu màu tím : Hoa cà, hoa sim, Chiếc khăn của chị, Nét mực chữ em. Em yêu màu nâu : Áo mẹ sờn bạc, Đất đai cần cù, Gỗ rừng bát ngát. Trăm nghìn cảnh đẹp Dành cho em ngoan. Em yêu tất cả Sắc màu Việt Nam. PHẠM ĐÌNH ÂN #SắcMàuEmYêu #Lớp5   #CùngTiến Tập đọc Sắc màu em yêu , an interactive worksheet by dotuyetnhung82 live worksheets.com Tiếng Việt lớp 5 tập 1 Tuần 1: Việt Nam - Tổ Quốc em Thư gửi các học sinh Việt Nam thân yêu Quang cảnh làng mạc ngày mùa Hoàng hôn trên sông Hương Nắng trưa Cá hồi vượt thác Buổi sớm trên cánh đồng Tuần 2: Việt Nam - Tổ Quốc em Nghìn năm văn hiến Lương Ngọc Quy

Lớp 3 - Bài thơ - Mưa - Tuần 34

Cùng Tiến - Tức cảnh đọc thơ - Em thì thơ thẩn đọc thơ :) Các bạn nghe và đọc theo nhé. Các em đăng ký và chia sẻ kênh để nhận thông báo videos mới nhé. Mưa Mây đen lũ lượt Kéo về chiều nay Mặt trời lật đật Chui vào trong mây. Chớp đông chớp tây Rồi mưa nặng hạt Cây lá xòe tay Hứng làn nước mát. Gió reo gió hát Giọng trầm giọng cao Chớp dồn tiếng sấm Chạy trong mưa rào. Bà xỏ kim khâu Chị ngồi đọc sách Mẹ làm bánh khoai. Lửa reo tí tách. Chỉ thương bác ếch Lặn lội trong mưa Xem từng cụm lúa Phất cờ lên chưa. TRẦN TÂM - Lũ lượt : nối tiếp nhau, không ngớt. - Lật đật : có dáng vội vã, vất vả. #Lớp3 #Mưa #7T7 Tuần 33: Bầu trời và mặt đất Cóc kiện trời Mặt trời xanh của tôi Quà của đồng nội Tuần 34: Bầu trời và mặt đất Sự tích chú Cuội cung trăng Mưa Trên con tàu vũ trụ Tuần 35: Ôn tập học kì 2 Nghệ nhân Bát Tràng Cua càng thổi xôi Sao Mai Cây gạo

Có công mài sắt, có ngày nên kim - Bài đọc - Lớp 2

Có công mài sắt, có ngày nên kim 1. Ngày xưa, có một cậu bé làm việc gì cũng mau chán. Mỗi khi cầm quyển sách, cậu chỉ đọc vài dòng đã ngáp ngắn ngáp dài, rồi bỏ dở. Những lúc tập viết, cậu cũng chỉ nắn nót được mấy chữ đầu, rồi lại viết nguệch ngoạc, trông rất xấu. 2. Một hôm trong lúc đi chơi, cậu nhìn thấy một bà cụ tay cầm thỏi sắt mải miết mài vào tảng đá ven đường. Thấy lạ, cậu bèn hỏi: - Bà ơi, bà làm gì thế? Bà cụ trả lời: - Bà mài thỏi sắt này thành một chiếc kim để khâu vá quần áo. Cậu bé ngạc nhiên: - Thỏi sắt to như thế, làm sao bà mài thành kim được? 3. Bà cụ ôn tồn giảng giải: - Mỗi ngày mài thỏi sắt nhỏ đi một tí, sẽ có ngày nó thành kim. Cũng như cháu đi học, mỗi ngày cháu học một ít, sẽ có ngày cháu thành tài. 4. Cậu bé hiểu ra, quay về nhà học bài. TRUYỆN NGỤ NGÔN - Ngáp ngắn ngáp dài: ngáp nhiều vì buồn ngủ, mệt hoặc chán nản. - Nắn nót: (viết hoặc làm) cẩn thận, tỉ mỉ. - Nguệch ngoạc: (viết hoặc vẽ) không cẩn thận. - Mải miết : chăm chú l

Rừng cây trong nắng - Lớp 3 - Tuần 18 - Trang 148 - Tiếng Việt 3 tập 1 -...

Rừng cây trong nắng Trong ánh nắng mặt trời vàng óng, rừng khô hiện lên với tất cả vẻ uy nghi, tráng lệ. Những thân cây tràm vươn thẳng lên trời như những cây nến khổng lồ. Từ trong biển lá xanh rờn, ngát dậy một mùi hương lá tràm bị hun nóng dưới mặt trời. Tiếng chim không ngớt vang xa, vọng mãi lên trời cao xanh thẳm. Theo ĐOÀN GIỎI #RừngCâyTrongNắng #Lớp3 #7T7 Tuần 17: Thành thị và nông thôn Mồ Côi xử kiện Vầng trăng của em Anh Đom Đóm Âm thanh thành phố Tuần 18: Ôn tập cuối học kì 1 Rừng cây trong nắng Đường vào bản Tiếng Việt lớp 3 tập 2 Tuần 19: Bảo vệ tổ quốc Hai Bà Trưng Bộ đội về làng

Ông trời bật lửa - Bài Thơ - Lớp 3 - Tuần 21

7t7 Seventy seven - Học nữa học mãi Các bạn bấm like và đăng ký để kênh ra thêm videos mới nhé. Ông trời bật lửa - Bài Thơ - Lớp 3 Ông trời bật lửa Chị mây vừa kéo đến Trăng sao trốn cả rồi Đất nóng lòng chờ đợi Xuống đi nào, mưa ơi ! Mưa ! Mưa xuống thật rồi ! Đất hả hê uống nước Ông sấm vỗ tay cười Làm bé bừng tỉnh giấc. Chớp bỗng loè chói mắt Soi sáng khắp ruộng vườn Ơ ! Ông trời bật lửa Xem lúa vừa trổ bông. ĐỖ XUÂN THANH Tuần 20: Bảo vệ tổ quốc Ở lại với chiến khu Chú ở bên Bác Hồ Trên đường mòn Hồ Chí Minh Tuần 21: Sáng tạo Ông tổ nghề thêu Bàn tay cô giáo Người trí thức yêu nước Ông trời bật lửa Tuần 22: Sáng tạo Nhà bác học và bà cụ Cái cầu Chiếc máy bơm Một nhà thông thái

Nắng trưa - Lớp 5 - Tuần 1 - Bài 4 - Trang 12

Nắng trưa Nắng cứ như từng dòng lửa xối xuống mặt đất. Buổi trưa ngồi trong nhà nhìn ra sân, thấy rất rõ những sợi không khí nhỏ bé, mỏng mảnh, nhẹ tênh, vòng vèo lượn từ mặt đất bốc lên, bốc lên mãi. Tiếng gì xa vắng thế ? Tiếng võng kẽo kẹt kêu buồn buồn từ nhà ai vọng lại. Thỉnh thoảng, câu ru em cất lên từng đoạn ạ ời... Hình như chị ru em. Em ngủ và chị cũng thiu thiu ngủ theo. Em chợt thức làm chị bừng tỉnh và tiếp tục câu ạ ời. Cho nên câu hát cứ cất lên từng đoạn rồi ngừng lại, rồi cất lên, rồi lại lịm đi trong cái nặng nề của hai mi mắt khép lại. Con gà nào cất lên một tiếng gáy. Và ở góc vườn, tiếng cục tác làm nắng trưa thêm oi ả, ngột ngạt. Không một tiếng chim, không một sợi gió. Cây chuối cũng ngủ, tàu lá lặng đi như thiếp vào trong nắng. Đường làng vắng ngắt. Bóng tre, bóng duối cũng lặng im. Ấy thế mà mẹ phải vơ vội cái nón cũ, đội lên đầu, bước vào trong nắng, ra đồng cấy nốt thửa ruộng chưa xong. Thương mẹ biết bao nhiêu, mẹ ơi ! Theo BẰNG SƠN #NắngTrưa #Lớp5

Rừng trưa - Lớp 5 - Tuần 2 - Trang 21

Rừng trưa Rừng khô hiện lên với tất cả vẻ uy nghi tráng lệ của nó trong ánh mặt trời vàng óng. Những thân cây tràm vỏ trắng vươn lên trời, chẳng khác gì những cây nến khổng lồ, đầu lá rủ phất phơ. Từ trong biển lá xanh rờn đã bắt đầu ngả sang màu úa, ngát dậy một mùi hương lá tràm bị hun nóng dưới mặt trời. Tiếng chim không ngớt vang ra, vọng mãi lên trời cao xanh thẳm không cùng. Trên các trảng rộng và chung quanh những lùm bụi thấp mọc theo các lạch nước, nơi mà sắc lá còn xanh, ta có thể nghe tiếng vù vù bất tận của hàng nghìn loại côn trùng có cánh không ngớt bay đi bay lại trên những bông hoa nhiệt đới sặc sỡ, vừa lộng lẫy nở ra đã vội tàn nhanh trong nắng. Mùi hương ngòn ngọt nhức đầu của những loài hoa rừng không tên tuổi đắm vào ánh nắng ban trưa khiến con người dễ sinh buồn ngủ và sẵn sàng ngả lưng dưới một bóng cây nào đó, để cho thứ cảm giác mệt mỏi chốn rừng trưa lơ mơ đưa mình vào giấc ngủ chẳng đợi chờ. Theo ĐOÀN GIỎI Trảng : khoảng đất rộng giữa rừng hoặc giữa hai khu

Đọc truyện - Đi cứu hộ cùng chú lính cứu hoả

Đi cứu hộ cùng chú lính cứu hoả Chú lính cứu hoả Paul luôn phải thường trực sẵn sàng, ngày cũng như đêm. Vừa có một cuộc gọi cấp cứu, và rất mau lẹ, chú Paul bận bộ đồ bảo hộ vào. Không chậm trễ một giây, chú Paul trượt theo cột sắt, tụt thẳng xuống ga-ra xe. Bạn có thấy các chú nhanh như chớp không! Xe cứu hoả đã túc trực sẵn sàng, nó được phóng liền ra trong chớp mắt. Những gì ẩn giấu đằng sau cánh cửa kia nhỉ? Ối chà, cái vòi rồng này nặng thật! Hai người cùng kéo thì quả có nhẹ hơn, chú Paul tích cực hỗ trợ đồng nghiệp phun nước dập lửa. Khói rất nguy hiểm đấy! May thay, chú lính cứu hoả Paul đã có mặt nạ phòng khói, mặt nạ bảo vệ chú trước mọi khí độc. Ôi, có một vụ tai nạn! Và chú lính cứu hoả cũng giúp sức ngay. Nhờ chiếc xe cẩu lừng lững, họ lôi chiếc ô tô lên khỏi hào sâu. Bạn mở miếng lật lên xem chiếc xe con sẽ thế nào. Có một vụ hoả hoạn trên tàu thuỷ! Lúc này, thuyền cứu sinh vào cuộc. Chú lính cứu hoả Paul đứng ở mũi thuyền, sẵn sàng bên họng phun nước để