Chuyển đến nội dung chính

Giải bài tập SGK Toán lớp 5


Giải bài tập SGK toán lớp 5

Sách giáo khoa toán lớp 5 tập 1

Chương 1

Ôn tập: Khái niệm về phân số - Giải toán lớp 5 - Chương 1 - Trang 4

Ôn tập: Tính chất cơ bản của phân số - Giải toán lớp 5 - Chương 1 - Trang 6

Ôn tập: So sánh hai phân số - Giải toán lớp 5 - Chương 1 - Trang 7

Ôn tập: So sánh hai phân số (tiếp theo) - Giải toán lớp 5 - Chương 1 - Trang 7

Phân số thập phân - Giải toán lớp 5 - Chương 1 - Trang 8

Luyện tập trang 9 - Giải toán lớp 5 - Chương 1 - Trang 9

Ôn tập: Phép cộng và phép trừ hai phân số - Giải toán lớp 5 - Chương 1 - Trang 10

Ôn tập: Phép nhân và phép chia hai phân số - Giải toán lớp 5 - Chương 1 - Trang 11

Hỗn số - Giải toán lớp 5 - Chương 1 - Trang 12, 13

Hỗn số (tiếp theo) - Giải toán lớp 5 - Chương 1 - Trang 13, 14

Luyện tập trang 14 - Giải toán lớp 5 - Chương 1 - Trang 14

Luyện tập chung trang 15 phần 1 - Giải toán lớp 5 - Chương 1 - Trang 15

Luyện tập chung trang 15 phần 2 - Giải toán lớp 5 - Chương 1

Luyện tập chung trang 16 - Giải toán lớp 5 - Chương 1

Ôn tập về giải toán - Giải toán lớp 5 - Chương 1 - Trang 18

Ôn tập và bổ sung về giải toán - Giải toán lớp 5 - Chương 1 - Trang 19

Luyện tập trang 19 - Giải toán lớp 5 - Chương 1

Ôn tập và bổ sung về giải toán tiếp theo - Giải toán lớp 5 - Chương 1 - Trang 21

Luyện tập - Giải toán lớp 5 - Chương 1 - Trang 21

Luyện tập chung - Giải toán lớp 5 - Chương 1 - Trang 22

Ôn tập bảng đơn vị đo độ dài - Giải toán lớp 5 - Chương 1 - Trang 22, 23

Ôn tập bảng đơn vị đo khối lượng - Giải toán lớp 5 - Chương 1 - Trang 23, 24

Luyện tập - Giải toán lớp 5 - Chương 1 - Trang 24

Đề-ca-mét vuông. Héc-tô-mét vuông - Giải toán lớp 5 - Chương 1 - Trang 26, 27

Mi-li-mét vuông. Bảng đơn vị đo diện tích - Giải toán lớp 5 - Chương 1 - Trang 28

Luyện tập - Giải toán lớp 5 - Chương 1 - Trang 28

Héc-ta - Giải toán lớp 5 - Chương 1 - Trang 29, 30

Luyện tập trang 30 - Giải toán lớp 5 - Chương 1 - Trang 30

Luyện tập chung - Giải toán lớp 5 - Chương 1 - Trang 31 phần 1

Luyện tập chung - Giải toán lớp 5 - Chương 1 - Trang 31 phần 2

Luyện tập chung - Giải toán lớp 5 - Chương 1 - Trang 32

Chương 2

Khái niệm số thập phân - Giải toán lớp 5 - Chương 2 - Trang 34, 35

Khái niệm số thập phân tiếp theo - Giải toán lớp 5 - Chương 2 - Trang 37

Hàng của số thập phân. Đọc, viết số thập phân - Giải toán lớp 5 - Chương 2 - Trang 38

Luyện tập trang 38 - Giải toán lớp 5 - Chương 2 - Trang 38, 39

Số thập phân bằng nhau - Giải toán lớp 5 - Chương 2 - Trang 40

So sánh hai số thập phân - Giải toán lớp 5 - Chương 2 - Trang 42

Luyện tập - Giải toán lớp 5 - Chương 2 - Trang 43

Luyện tập chung - Giải toán lớp 5 - Chương 2 - Trang 43

Viết các số đo độ dài dưới dạng số thập phân - Giải toán lớp 5 - Chương 2 - Trang 44

Luyện tập - Giải toán lớp 5 - Chương 2 - Trang 45

Viết các số đo khối lượng dưới dạng số thập phân - Giải toán lớp 5 - Chương 2 - Trang 45, 46

Viết các số đo diện tích dưới dạng số thập phân - Giải toán lớp 5 - Chương 2 - Trang 47

Luyện tập chung - Giải toán lớp 5 - Chương 2 - Trang 47

Luyện tập chung - Giải toán lớp 5 - Chương 2 - Trang 48 phần 1

Luyện tập chung - Giải toán lớp 5 - Chương 2 - Trang 48 phần 2

Cộng hai số thập phân - Giải toán lớp 5 - Chương 2 - Trang 50

Luyện tập - Giải toán lớp 5 - Chương 2 - Trang 50

Tổng nhiều số thập phân - Giải toán lớp 5 - Chương 2 - Trang 51, 52

Luyện tập - Giải toán lớp 5 - Chương 2 - Trang 52

Trừ hai số thập phân - Giải toán lớp 5 - Chương 2 - Trang 54

Luyện tập - Giải toán lớp 5 - Chương 2 - Trang 54

Luyện tập chung - Giải toán lớp 5 - Chương 2 - Trang 55

Nhân một số thập phân với một số tự nhiên - Giải toán lớp 5 - Chương 2 - Trang 56

Nhân một số thập phân với 10, 100, 1000, ... - Giải toán lớp 5 - Chương 2 - Trang 57

Luyện tập - Giải toán lớp 5 - Chương 2 - Trang 58

Nhân một số thập phân với một số thập phân - Giải toán lớp 5 - Chương 2 - Trang 59

Luyện tập - Giải toán lớp 5 - Chương 2 - Trang 60

Luyện tập - Giải toán lớp 5 - Chương 2 - Trang 61

Luyện tập chung - Giải toán lớp 5 - Chương 2 - Trang 61

Luyện tập chung - Giải toán lớp 5 - Chương 2 - Trang 62

Chia một số thập phân với một số tự nhiên - Giải toán lớp 5 - Chương 2 - Trang 64

Luyện tập - Giải toán lớp 5 - Chương 2 - Trang 64

Chia một số thập phân với 10, 100, 1000, ... - Giải toán lớp 5 - Chương 2 - Trang 66

Chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên mà thương tìm được là một số thập phân - Giải toán lớp 5 - Chương 2 - Trang 68

Luyện tập - Giải toán lớp 5 - Chương 2 - Trang 68

Chia một số tự nhiên cho một số thập phân - Giải toán lớp 5 - Chương 2 - Trang 70

Luyện tập - Giải toán lớp 5 - Chương 2 - Trang 70

Chia một số thập phân cho một số thập phân - Giải toán lớp 5 - Chương 2 - Trang 71

Luyện tập - Giải toán lớp 5 - Chương 2 - Trang 72

Luyện tập chung - Giải toán lớp 5 - Chương 2 - Trang 72

Luyện tập chung - Giải toán lớp 5 - Chương 2 - Trang 73

Tỉ số phần trăm - Giải toán lớp 5 - Chương 2 - Trang 74

Giải toán về tỉ số phần trăm - Giải toán lớp 5 - Chương 2 - Trang 75

Luyện tập - Giải toán lớp 5 - Chương 2 - Trang 76

Giải toán về tỉ số phần trăm tiếp theo - Giải toán lớp 5 - Chương 2 - Trang 77

Luyện tập - Giải toán lớp 5 - Chương 2 - Trang 77

Giải toán về tỉ số phần trăm tiếp theo - Giải toán lớp 5 - Chương 2 - Trang 78

Luyện tập - Giải toán lớp 5 - Chương 2 - Trang 79

Luyện tập chung - Giải toán lớp 5 - Chương 2 - Trang 79

Luyện tập chung - Giải toán lớp 5 - Chương 2 - Trang 80

Giới thiệu máy tính bỏ túi - Giải toán lớp 5 - Chương 2 - Trang 82

Sử dụng máy tính bỏ túi để giải toán về tỉ số phần trăm - Giải toán lớp 5 - Chương 2 - Trang 83, 84

Sách giáo khoa toán lớp 5 tập 2

Chương 3

Hình tam giác - Giải toán lớp 5 - Chương 3 - Trang 86

Diện tích hình tam giác - Giải toán lớp 5 - Chương 3 - Trang 88

Luyện tập - Giải toán lớp 5 - Chương 3 - Trang 88

Luyện tập chung - Giải toán lớp 5 - Chương 3 - Trang 89

Hình thang - Giải toán lớp 5 - Chương 3 - Trang 91, 92

Diện tích hình thang - Giải toán lớp 5 - Chương 3 - Trang 93, 94

Luyện tập - Giải toán lớp 5 - Chương 3 - Trang 94

Luyện tập chung - Giải toán lớp 5 - Chương 3 - Trang 95

Hình tròn. Đường tròn - Giải toán lớp 5 - Chương 3 - Trang 96, 97

Chu vi hình tròn - Giải toán lớp 5 - Chương 3 - Trang 98

Luyện tập - Giải toán lớp 5 - Chương 3 - Trang 99

Diện tích hình tròn - Giải toán lớp 5 - Chương 3 - Trang 100

Luyện tập - Giải toán lớp 5 - Chương 3 - Trang 100

Luyện tập chung - Giải toán lớp 5 - Chương 3 - Trang 100

Giới thiệu biểu đồ hình quạt - Giải toán lớp 5 - Chương 3 - Trang 102

Luyện tập về tính diện tích - Giải toán lớp 5 - Chương 3 - Trang 104

Luyện tập về tính diện tích (tiếp theo) - Giải toán lớp 5 - Chương 3 - Trang 105, 106

Luyện tập chung - Giải toán lớp 5 - Chương 3 - Trang 106

Hình hộp chữ nhật. Hình lập phương - Giải toán lớp 5 - Chương 3 - Trang 108

Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật - Giải toán lớp 5 - Chương 3 - Trang 110

Luyện tập - Giải toán lớp 5 - Chương 3 - Trang 110

Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương - Giải toán lớp 5 - Chương 3 - Trang 111

Luyện tập - Giải toán lớp 5 - Chương 3 - Trang 112

Luyện tập chung - Giải toán lớp 5 - Chương 3 - Trang 113

Thể tích của một hình - Giải toán lớp 5 - Chương 3 - Trang 115

Xăng-ti-mét khối. Đề-xi-mét khối - Giải toán lớp 5 - Chương 3 - Trang 116, 117

Mét khối - Giải toán lớp 5 - Chương 3 - Trang 118

Luyện tập - Giải toán lớp 5 - Chương 3 - Trang 119

Thể tích hình hộp chữ nhật - Giải toán lớp 5 - Chương 3 - Trang 121

Thể tích hình lập phương - Giải toán lớp 5 - Chương 3 - Trang 122, 123

Luyện tập chung trang 123 - Giải toán lớp 5 - Chương 3 - Trang 123

Luyện tập chung - Giải toán lớp 5 - Chương 3 - Trang 124

Giới thiệu hình trụ. Giới thiệu hình cầu - Giải toán lớp 5 - Chương 3 - Trang 126

Luyện tập chung trang 127 - Giải toán lớp 5 - Chương 3 - Trang 127

Luyện tập chung - Giải toán lớp 5 - Chương 3 - Trang 128

Chương 4

Bảng đơn vị đo thời gian - Giải toán lớp 5 - Chương 4 - Trang 130, 131

Cộng số đo thời gian - Giải toán lớp 5 - Chương 4 - Trang 132

Trừ số đo thời gian - Giải toán lớp 5 - Chương 4 - Trang 133

Luyện tập - Giải toán lớp 5 - Chương 4 - Trang 134

Nhân số đo thời gian với một số - Giải toán lớp 5 - Chương 4 - Trang 135

Chia số đo thời gian với một số - Giải toán lớp 5 - Chương 4 - Trang 136

Luyện tập - Giải toán lớp 5 - Chương 4 - Trang 137

Luyện tập chung - Giải toán lớp 5 - Chương 4 - Trang 137

Vận tốc - Giải toán lớp 5 - Chương 4 - Trang 139

Luyện tập - Giải toán lớp 5 - Chương 4 - Trang 139

Quãng đường - Giải toán lớp 5 - Chương 4 - Trang 141

Luyện tập - Giải toán lớp 5 - Chương 4 - Trang 141

Thời gian - Giải toán lớp 5 - Chương 4 - Trang 143

Luyện tập - Giải toán lớp 5 - Chương 4 - Trang 143

Luyện tập chung - Giải toán lớp 5 - Chương 4 - Trang 144 phần 1

Luyện tập chung - Giải toán lớp 5 - Chương 4 - Trang 144 phần 2

Luyện tập chung - Giải toán lớp 5 - Chương 4 - Trang 145

Chương 5

Ôn tập về số tự nhiên - Giải toán lớp 5 - Chương 5 - Trang 147, 148

Ôn tập về phân số - Giải toán lớp 5 - Chương 5 - Trang 148, 149

Ôn tập về phân số (tiếp theo) - Giải toán lớp 5 - Chương 5 - Trang 149, 150

Ôn tập về số thập phân - Giải toán lớp 5 - Chương 5 - Trang 150, 151

Ôn tập về số thập phân (tiếp theo) - Giải toán lớp 5 - Chương 5 - Trang 151

Ôn tập về đo độ dài và đo khối lượng - Giải toán lớp 5 - Chương 5 - Trang 152, 153

Ôn tập về đo độ dài và đo khối lượng (tiếp theo) - Giải toán lớp 5 - Chương 5 - Trang 153, 154

Ôn tập về đo diện tích - Giải toán lớp 5 - Chương 5 - Trang 154

Ôn tập về đo thể tích - Giải toán lớp 5 - Chương 5 - Trang 155

Ôn tập về đo diện tích và đo thể tích (tiếp theo) - Giải toán lớp 5 - Chương 5 - Trang 155, 156

Ôn tập về đo thời gian - Giải toán lớp 5 - Chương 5 - Trang 156, 157

Phép cộng - Giải toán lớp 5 - Chương 5 - Trang 158, 159

Phép trừ - Giải toán lớp 5 - Chương 5 - Trang 159, 160

Luyện tập - Giải toán lớp 5 - Chương 5 - Trang 160, 161

Phép nhân - Giải toán lớp 5 - Chương 5 - Trang 162

Luyện tập trang 162 - Giải SGK toán lớp 5 - Chương 5 - Trang 162

Phép chia - Giải toán SGK lớp 5 - Chương 5 - Trang 163, 164

Luyện tập - Giải toán SGK lớp 5 - Chương 5 - Trang 164

Luyện tập - Giải toán SGK lớp 5 - Chương 5 - Trang 165

Ôn tập về các phép tính số đo thời gian - Giải toán SGK lớp 5 - Chương 5 - Trang 165, 166

Ôn tập về tính chu vi, diện tích một số hình - Giải toán SGK lớp 5 - Chương 5 - Trang 166, 167

Luyện tập - Giải toán SGK lớp 5 - Chương 5 - Trang 167

Ôn tập về tính diện tích, thể tích một số hình - Giải toán SGK lớp 5 - Chương 5 - Trang 168

Luyện tập - Giải toán SGK lớp 5 - Chương 5 - Trang 169

Luyện tập chung - Giải toán SGK lớp 5 - Chương 5 - Trang 169, 170

Một số dạng bài toán đã học - Giải toán SGK lớp 5 - Chương 5 - Trang 170

Luyện tập - Giải toán SGK lớp 5 - Chương 5 - Trang 171 phần 1

Luyện tập - Giải toán SGK lớp 5 - Chương 5 - Trang 171, 172 phần 2

Luyện tập - Giải toán SGK lớp 5 - Chương 5 - Trang 172

Ôn tập về biểu đồ - Giải toán SGK lớp 5 - Chương 5 - Trang 173, 174, 175

Luyện tập chung - Giải toán SGK lớp 5 - Chương 5 - Trang 175

Luyện tập chung - Giải toán SGK lớp 5 - Chương 5 - Trang 176 phần 1

Luyện tập chung - Giải toán SGK lớp 5 - Chương 5 - Trang 176 phần 2

Luyện tập chung - Giải toán SGK lớp 5 - Chương 5 - Trang 177

Luyện tập chung - Giải toán SGK lớp 5 - Chương 5 - Trang 178

Luyện tập chung - Giải toán SGK lớp 5 - Chương 5 - Trang 179


Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Tình quê hương Lớp 5 - Ôn tập giữa kỳ 2 - Tuần 28 - SGK Tiếng Việt 5 Tập 2

Tình quê hương Làng quê tôi đã khuất hẳn nhưng tôi vẫn đăm đắm nhìn theo. Tôi đã đi nhiều nơi, đóng quân nhiều chỗ phong cảnh đẹp hơn đây nhiều, nhân dân coi tôi như người làng và cũng có những người yêu tôi tha thiết, nhưng sao sức quyến rũ, nhớ thương vẫn không mãnh liệt, day dứt bằng mảnh đất cọc cằn này. Làng mạc bị tàn phá nhưng mảnh đất quê hương vẫn đủ sức nuôi sống tôi như ngày xưa, nếu tôi có ngày trở về. Ở mảnh đất ấy, tháng giêng, tôi đi đốt bãi, đào ổ chuột ; tháng tám nước lên, tôi đánh giậm, úp cá, đơm tép ; tháng chín, tháng mười, đi móc con da dưới vệ sông. Ở mảnh đất ấy, những ngày chợ phiên, dì tôi lại mua cho vài cái bánh rợm ; đêm nằm với chú, chú gác chân lên tôi mà lẩy Kiều ngâm thơ ; những tối liên hoan xã, nghe cái Tị hát chèo và đôi lúc lại được ngồi nói chuyện với Cún Con, nhắc lại những kỉ niệm đẹp đẽ thời thơ ấu. Theo NGUYỄN KHẢI - Con da: loài cua nhỏ, chân có lông. - Chợ phiên: chợ họp vào những ngày nhất định trong tháng. - Bánh rợm : bánh bột nếp nhâ

Hoàng hôn trên sông Hương - Lớp 5 - Tuần 1 - Trang 11

Hoàng hôn trên sông Hương Cuối buổi chiều, Huế thường trở về trong một vẻ yên tĩnh lạ lùng, đến nỗi tôi cảm thấy hình như có một cái gì đang lắng xuống thêm một chút nữa trong thành phố vốn hằng ngày đã rất yên tĩnh này. Mùa thu, gió thổi mây về phía cửa sông, mặt nước phía dưới cầu Tràng Tiền đen sẫm lại, trong khi phía trên này lên mãi gần Kim Long, mặt sông sáng màu ngọc lam in những vệt mây hồng rực rỡ của trời chiều. Hình như con sông Hương rất nhạy cảm với ánh sáng nên đến lúc tối hẳn, đứng trên cầu chăm chú nhìn xuống, người ta vẫn còn thấy những mảng sắc mơ hồng ửng lên như một thứ ảo giác trên mặt nước tối thẳm. Phố ít người, con đường ven sông như dài thêm ra dưới vòm lá xanh của hai hàng cây. Phía bên sông, xóm Cồn Hến nấu cơm chiều, thả khói nghi ngút cả một vùng tre trúc. Đâu đó, từ sau khúc quanh vắng lặng của dòng sông, tiếng lanh canh của thuyền chài gỡ những mẻ cá cuối cùng truyền đi trên mặt nước, khiến mặt sông nghe như rộng hơn. Và khi dãy đèn bên đường bắt đầu t

Đọc truyện - Đi cứu hộ cùng chú lính cứu hoả

Đi cứu hộ cùng chú lính cứu hoả Chú lính cứu hoả Paul luôn phải thường trực sẵn sàng, ngày cũng như đêm. Vừa có một cuộc gọi cấp cứu, và rất mau lẹ, chú Paul bận bộ đồ bảo hộ vào. Không chậm trễ một giây, chú Paul trượt theo cột sắt, tụt thẳng xuống ga-ra xe. Bạn có thấy các chú nhanh như chớp không! Xe cứu hoả đã túc trực sẵn sàng, nó được phóng liền ra trong chớp mắt. Những gì ẩn giấu đằng sau cánh cửa kia nhỉ? Ối chà, cái vòi rồng này nặng thật! Hai người cùng kéo thì quả có nhẹ hơn, chú Paul tích cực hỗ trợ đồng nghiệp phun nước dập lửa. Khói rất nguy hiểm đấy! May thay, chú lính cứu hoả Paul đã có mặt nạ phòng khói, mặt nạ bảo vệ chú trước mọi khí độc. Ôi, có một vụ tai nạn! Và chú lính cứu hoả cũng giúp sức ngay. Nhờ chiếc xe cẩu lừng lững, họ lôi chiếc ô tô lên khỏi hào sâu. Bạn mở miếng lật lên xem chiếc xe con sẽ thế nào. Có một vụ hoả hoạn trên tàu thuỷ! Lúc này, thuyền cứu sinh vào cuộc. Chú lính cứu hoả Paul đứng ở mũi thuyền, sẵn sàng bên họng phun nước để

Sắc màu em yêu - Lớp 5 - Tuần 2 - Trang 20

Sắc màu em yêu Em yêu màu đỏ : Như máu con tim, Lá cờ Tổ quốc, Khăn quàng đội viên. Em yêu màu xanh : Đồng bằng, rừng núi, Biển đầy cá tôm, Bầu trời cao vợi. Em yêu màu vàng : Lúa đồng chín rộ, Hoa cúc mùa thu, Nắng trời rực rỡ. Em yêu màu trắng : Trang giấy tuổi thơ, Đoá hoa hồng bạch, Mái tóc của bà. Em yêu màu đen : Hòn than óng ánh, Đôi mắt bé ngoan, Màn đêm yên tĩnh. Em yêu màu tím : Hoa cà, hoa sim, Chiếc khăn của chị, Nét mực chữ em. Em yêu màu nâu : Áo mẹ sờn bạc, Đất đai cần cù, Gỗ rừng bát ngát. Trăm nghìn cảnh đẹp Dành cho em ngoan. Em yêu tất cả Sắc màu Việt Nam. PHẠM ĐÌNH ÂN #SắcMàuEmYêu #Lớp5   #CùngTiến Tập đọc Sắc màu em yêu , an interactive worksheet by dotuyetnhung82 live worksheets.com Tiếng Việt lớp 5 tập 1 Tuần 1: Việt Nam - Tổ Quốc em Thư gửi các học sinh Việt Nam thân yêu Quang cảnh làng mạc ngày mùa Hoàng hôn trên sông Hương Nắng trưa Cá hồi vượt thác Buổi sớm trên cánh đồng Tuần 2: Việt Nam - Tổ Quốc em Nghìn năm văn hiến Lương Ngọc Quy

Rừng cây trong nắng - Lớp 3 - Tuần 18 - Trang 148 - Tiếng Việt 3 tập 1 -...

Rừng cây trong nắng Trong ánh nắng mặt trời vàng óng, rừng khô hiện lên với tất cả vẻ uy nghi, tráng lệ. Những thân cây tràm vươn thẳng lên trời như những cây nến khổng lồ. Từ trong biển lá xanh rờn, ngát dậy một mùi hương lá tràm bị hun nóng dưới mặt trời. Tiếng chim không ngớt vang xa, vọng mãi lên trời cao xanh thẳm. Theo ĐOÀN GIỎI #RừngCâyTrongNắng #Lớp3 #7T7 Tuần 17: Thành thị và nông thôn Mồ Côi xử kiện Vầng trăng của em Anh Đom Đóm Âm thanh thành phố Tuần 18: Ôn tập cuối học kì 1 Rừng cây trong nắng Đường vào bản Tiếng Việt lớp 3 tập 2 Tuần 19: Bảo vệ tổ quốc Hai Bà Trưng Bộ đội về làng

Ông trời bật lửa - Bài Thơ - Lớp 3 - Tuần 21

7t7 Seventy seven - Học nữa học mãi Các bạn bấm like và đăng ký để kênh ra thêm videos mới nhé. Ông trời bật lửa - Bài Thơ - Lớp 3 Ông trời bật lửa Chị mây vừa kéo đến Trăng sao trốn cả rồi Đất nóng lòng chờ đợi Xuống đi nào, mưa ơi ! Mưa ! Mưa xuống thật rồi ! Đất hả hê uống nước Ông sấm vỗ tay cười Làm bé bừng tỉnh giấc. Chớp bỗng loè chói mắt Soi sáng khắp ruộng vườn Ơ ! Ông trời bật lửa Xem lúa vừa trổ bông. ĐỖ XUÂN THANH Tuần 20: Bảo vệ tổ quốc Ở lại với chiến khu Chú ở bên Bác Hồ Trên đường mòn Hồ Chí Minh Tuần 21: Sáng tạo Ông tổ nghề thêu Bàn tay cô giáo Người trí thức yêu nước Ông trời bật lửa Tuần 22: Sáng tạo Nhà bác học và bà cụ Cái cầu Chiếc máy bơm Một nhà thông thái

Rừng trưa - Lớp 5 - Tuần 2 - Trang 21

Rừng trưa Rừng khô hiện lên với tất cả vẻ uy nghi tráng lệ của nó trong ánh mặt trời vàng óng. Những thân cây tràm vỏ trắng vươn lên trời, chẳng khác gì những cây nến khổng lồ, đầu lá rủ phất phơ. Từ trong biển lá xanh rờn đã bắt đầu ngả sang màu úa, ngát dậy một mùi hương lá tràm bị hun nóng dưới mặt trời. Tiếng chim không ngớt vang ra, vọng mãi lên trời cao xanh thẳm không cùng. Trên các trảng rộng và chung quanh những lùm bụi thấp mọc theo các lạch nước, nơi mà sắc lá còn xanh, ta có thể nghe tiếng vù vù bất tận của hàng nghìn loại côn trùng có cánh không ngớt bay đi bay lại trên những bông hoa nhiệt đới sặc sỡ, vừa lộng lẫy nở ra đã vội tàn nhanh trong nắng. Mùi hương ngòn ngọt nhức đầu của những loài hoa rừng không tên tuổi đắm vào ánh nắng ban trưa khiến con người dễ sinh buồn ngủ và sẵn sàng ngả lưng dưới một bóng cây nào đó, để cho thứ cảm giác mệt mỏi chốn rừng trưa lơ mơ đưa mình vào giấc ngủ chẳng đợi chờ. Theo ĐOÀN GIỎI Trảng : khoảng đất rộng giữa rừng hoặc giữa hai khu

Lớp 3 - Mặt trời xanh của tôi - Tuần 33

Cùng Tiến - Em mơ ước học giỏi để thành nhà bác học Các bạn nghe và đọc theo nhé. Các em đăng ký và chia sẻ kênh để nhận thông báo videos mới nhé. Lớp 3 - Mặt trời xanh của tôi Đã có ai lắng nghe Tiếng mưa trong rừng cọ ? Như tiếng thác dội về Như ào ào trận gió. Đã ai lên rừng cọ Giữa một buổi trưa hè ? Gối đầu lên thảm cỏ Nhìn trời xanh, lá che... Đã có ai dậy sớm Nhìn lên rừng cọ tươi ? Lá xoè như tia nắng Giống hệt như mặt trời. Rừng cọ ơi ! rừng cọ ! Lá đẹp, lá ngời ngời Tôi yêu, thường vẫn gọi Mặt trời xanh của tôi. NGUYỄN VIẾT BÌNH Cọ : cây cao thân dừa, lá to, hình quạt. #Lớp3 #MặtTrờiXanhCủaTôi #7T7 Tuần 32: Ngôi nhà chung Cóc kiện trời Người đi săn và con vượn Mè hoa lượn sóng Cuốn sổ tay Tuần 33: Bầu trời và mặt đất Cóc kiện trời Mặt trời xanh của tôi Quà của đồng nội Tuần 34: Bầu trời và mặt đất Sự tích chú Cuội cung trăng Mưa Trên con tàu vũ trụ

Ôn Học Kỳ 2 - Trẻ con ở Sơn Mỹ - Lớp 5 - Tuần 35 - Trang 165 - SGK Tiếng...

Trẻ con ở Sơn Mỹ (Trích) Cho tôi nhập vào chân trời các em Chân trời ngay trên cát Sóng ồn ào phút giây nín bặt Ôi biển thèm hoá được trẻ thơ Tóc bết đầy nước mặn Chúng ùa chạy mà không cần tới đích Tay cầm cành củi khô Vớt từ biển những vỏ ốc âm thanh Mặt trời chảy trên bàn tay nhỏ xíu Gió à à u u như ngàn cối xay xay lúa Trẻ con là hạt gạo của trời Cho tôi nhập vào chân trời các em Hoa xương rồng chói đỏ Tuổi thơ đứa bé da nâu Tóc khét nắng màu râu bắp Thả bò những ngọn đồi vòng quanh tiếng hát Nắm cơm khoai ăn với cá chuồn Chim bay phía vầng mây như đám cháy Phía lời ru bầu trời tím lại Võng dừa đưa sóng thở ngoài kia Những ngọn đèn dầu tắt vội dưới màn sao Đêm trong trẻo rộ lên tràng chó sủa Những con bò đập đuôi nhai lại cỏ Mùi rơm nồng len lỏi giữa cơn mơ... THANH THẢO #TrẻConỞSơnMỹ ​ #Lớp5 ​ #CùngTiến Tuần 33: Những chủ nhân tương lai Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em Trong lời mẹ hát Công ước về quyền trẻ em Sang năm con lên bảy Tuần 34: Những chủ nh

Cá hồi vượt thác - Lớp 5 - Tuần 1 - Trang 13

Cá hồi vượt thác Đàn cá hồi gặp thác phải nghỉ lại lấy sức để sáng mai vượt sóng. Suốt đêm thác réo điên cuồng. Nước tung lên thành những búi trắng như tơ. Suốt đêm đàn cá rậm rịch. Mặt trời vừa nhô lên. Dòng thác óng ánh sáng rực dưới nắng. Tiếng nước xối gầm vang. Những con cá hồi lấy đà lao vút lên như chim. Chúng xé toạc màn mưa thác trắng. Những đôi vây xoè ra như đôi cánh. Đàn cá hồi lần lượt vượt thác an toàn. Đậu "chân" bên kia ngọn thác, chúng chưa kịp chờ cho cơn choáng đi qua, lại hối hả lên đường. Theo NGUYỄN PHAN HÁCH #CáHồiVượtThác - #Lớp5   #CùngTiến Luyện tập về từ đồng nghĩa , an interactive worksheet by linhnbm live worksheets.com Tiếng Việt lớp 5 tập 1 Tuần 1: Việt Nam - Tổ Quốc em Thư gửi các học sinh Việt Nam thân yêu Quang cảnh làng mạc ngày mùa Hoàng hôn trên sông Hương Nắng trưa Cá hồi vượt thác Buổi sớm trên cánh đồng Tuần 2: Việt Nam - Tổ Quốc em Nghìn năm văn hiến Lương Ngọc Quyến Sắc màu em yêu Rừng trưa Chiều tối