Chuyển đến nội dung chính

Giải bài tập SGK Toán lớp 5


Giải bài tập SGK toán lớp 5

Sách giáo khoa toán lớp 5 tập 1

Chương 1

Ôn tập: Khái niệm về phân số - Giải toán lớp 5 - Chương 1 - Trang 4

Ôn tập: Tính chất cơ bản của phân số - Giải toán lớp 5 - Chương 1 - Trang 6

Ôn tập: So sánh hai phân số - Giải toán lớp 5 - Chương 1 - Trang 7

Ôn tập: So sánh hai phân số (tiếp theo) - Giải toán lớp 5 - Chương 1 - Trang 7

Phân số thập phân - Giải toán lớp 5 - Chương 1 - Trang 8

Luyện tập trang 9 - Giải toán lớp 5 - Chương 1 - Trang 9

Ôn tập: Phép cộng và phép trừ hai phân số - Giải toán lớp 5 - Chương 1 - Trang 10

Ôn tập: Phép nhân và phép chia hai phân số - Giải toán lớp 5 - Chương 1 - Trang 11

Hỗn số - Giải toán lớp 5 - Chương 1 - Trang 12, 13

Hỗn số (tiếp theo) - Giải toán lớp 5 - Chương 1 - Trang 13, 14

Luyện tập trang 14 - Giải toán lớp 5 - Chương 1 - Trang 14

Luyện tập chung trang 15 phần 1 - Giải toán lớp 5 - Chương 1 - Trang 15

Luyện tập chung trang 15 phần 2 - Giải toán lớp 5 - Chương 1

Luyện tập chung trang 16 - Giải toán lớp 5 - Chương 1

Ôn tập về giải toán - Giải toán lớp 5 - Chương 1 - Trang 18

Ôn tập và bổ sung về giải toán - Giải toán lớp 5 - Chương 1 - Trang 19

Luyện tập trang 19 - Giải toán lớp 5 - Chương 1

Ôn tập và bổ sung về giải toán tiếp theo - Giải toán lớp 5 - Chương 1 - Trang 21

Luyện tập - Giải toán lớp 5 - Chương 1 - Trang 21

Luyện tập chung - Giải toán lớp 5 - Chương 1 - Trang 22

Ôn tập bảng đơn vị đo độ dài - Giải toán lớp 5 - Chương 1 - Trang 22, 23

Ôn tập bảng đơn vị đo khối lượng - Giải toán lớp 5 - Chương 1 - Trang 23, 24

Luyện tập - Giải toán lớp 5 - Chương 1 - Trang 24

Đề-ca-mét vuông. Héc-tô-mét vuông - Giải toán lớp 5 - Chương 1 - Trang 26, 27

Mi-li-mét vuông. Bảng đơn vị đo diện tích - Giải toán lớp 5 - Chương 1 - Trang 28

Luyện tập - Giải toán lớp 5 - Chương 1 - Trang 28

Héc-ta - Giải toán lớp 5 - Chương 1 - Trang 29, 30

Luyện tập trang 30 - Giải toán lớp 5 - Chương 1 - Trang 30

Luyện tập chung - Giải toán lớp 5 - Chương 1 - Trang 31 phần 1

Luyện tập chung - Giải toán lớp 5 - Chương 1 - Trang 31 phần 2

Luyện tập chung - Giải toán lớp 5 - Chương 1 - Trang 32

Chương 2

Khái niệm số thập phân - Giải toán lớp 5 - Chương 2 - Trang 34, 35

Khái niệm số thập phân tiếp theo - Giải toán lớp 5 - Chương 2 - Trang 37

Hàng của số thập phân. Đọc, viết số thập phân - Giải toán lớp 5 - Chương 2 - Trang 38

Luyện tập trang 38 - Giải toán lớp 5 - Chương 2 - Trang 38, 39

Số thập phân bằng nhau - Giải toán lớp 5 - Chương 2 - Trang 40

So sánh hai số thập phân - Giải toán lớp 5 - Chương 2 - Trang 42

Luyện tập - Giải toán lớp 5 - Chương 2 - Trang 43

Luyện tập chung - Giải toán lớp 5 - Chương 2 - Trang 43

Viết các số đo độ dài dưới dạng số thập phân - Giải toán lớp 5 - Chương 2 - Trang 44

Luyện tập - Giải toán lớp 5 - Chương 2 - Trang 45

Viết các số đo khối lượng dưới dạng số thập phân - Giải toán lớp 5 - Chương 2 - Trang 45, 46

Viết các số đo diện tích dưới dạng số thập phân - Giải toán lớp 5 - Chương 2 - Trang 47

Luyện tập chung - Giải toán lớp 5 - Chương 2 - Trang 47

Luyện tập chung - Giải toán lớp 5 - Chương 2 - Trang 48 phần 1

Luyện tập chung - Giải toán lớp 5 - Chương 2 - Trang 48 phần 2

Cộng hai số thập phân - Giải toán lớp 5 - Chương 2 - Trang 50

Luyện tập - Giải toán lớp 5 - Chương 2 - Trang 50

Tổng nhiều số thập phân - Giải toán lớp 5 - Chương 2 - Trang 51, 52

Luyện tập - Giải toán lớp 5 - Chương 2 - Trang 52

Trừ hai số thập phân - Giải toán lớp 5 - Chương 2 - Trang 54

Luyện tập - Giải toán lớp 5 - Chương 2 - Trang 54

Luyện tập chung - Giải toán lớp 5 - Chương 2 - Trang 55

Nhân một số thập phân với một số tự nhiên - Giải toán lớp 5 - Chương 2 - Trang 56

Nhân một số thập phân với 10, 100, 1000, ... - Giải toán lớp 5 - Chương 2 - Trang 57

Luyện tập - Giải toán lớp 5 - Chương 2 - Trang 58

Nhân một số thập phân với một số thập phân - Giải toán lớp 5 - Chương 2 - Trang 59

Luyện tập - Giải toán lớp 5 - Chương 2 - Trang 60

Luyện tập - Giải toán lớp 5 - Chương 2 - Trang 61

Luyện tập chung - Giải toán lớp 5 - Chương 2 - Trang 61

Luyện tập chung - Giải toán lớp 5 - Chương 2 - Trang 62

Chia một số thập phân với một số tự nhiên - Giải toán lớp 5 - Chương 2 - Trang 64

Luyện tập - Giải toán lớp 5 - Chương 2 - Trang 64

Chia một số thập phân với 10, 100, 1000, ... - Giải toán lớp 5 - Chương 2 - Trang 66

Chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên mà thương tìm được là một số thập phân - Giải toán lớp 5 - Chương 2 - Trang 68

Luyện tập - Giải toán lớp 5 - Chương 2 - Trang 68

Chia một số tự nhiên cho một số thập phân - Giải toán lớp 5 - Chương 2 - Trang 70

Luyện tập - Giải toán lớp 5 - Chương 2 - Trang 70

Chia một số thập phân cho một số thập phân - Giải toán lớp 5 - Chương 2 - Trang 71

Luyện tập - Giải toán lớp 5 - Chương 2 - Trang 72

Luyện tập chung - Giải toán lớp 5 - Chương 2 - Trang 72

Luyện tập chung - Giải toán lớp 5 - Chương 2 - Trang 73

Tỉ số phần trăm - Giải toán lớp 5 - Chương 2 - Trang 74

Giải toán về tỉ số phần trăm - Giải toán lớp 5 - Chương 2 - Trang 75

Luyện tập - Giải toán lớp 5 - Chương 2 - Trang 76

Giải toán về tỉ số phần trăm tiếp theo - Giải toán lớp 5 - Chương 2 - Trang 77

Luyện tập - Giải toán lớp 5 - Chương 2 - Trang 77

Giải toán về tỉ số phần trăm tiếp theo - Giải toán lớp 5 - Chương 2 - Trang 78

Luyện tập - Giải toán lớp 5 - Chương 2 - Trang 79

Luyện tập chung - Giải toán lớp 5 - Chương 2 - Trang 79

Luyện tập chung - Giải toán lớp 5 - Chương 2 - Trang 80

Giới thiệu máy tính bỏ túi - Giải toán lớp 5 - Chương 2 - Trang 82

Sử dụng máy tính bỏ túi để giải toán về tỉ số phần trăm - Giải toán lớp 5 - Chương 2 - Trang 83, 84

Sách giáo khoa toán lớp 5 tập 2

Chương 3

Hình tam giác - Giải toán lớp 5 - Chương 3 - Trang 86

Diện tích hình tam giác - Giải toán lớp 5 - Chương 3 - Trang 88

Luyện tập - Giải toán lớp 5 - Chương 3 - Trang 88

Luyện tập chung - Giải toán lớp 5 - Chương 3 - Trang 89

Hình thang - Giải toán lớp 5 - Chương 3 - Trang 91, 92

Diện tích hình thang - Giải toán lớp 5 - Chương 3 - Trang 93, 94

Luyện tập - Giải toán lớp 5 - Chương 3 - Trang 94

Luyện tập chung - Giải toán lớp 5 - Chương 3 - Trang 95

Hình tròn. Đường tròn - Giải toán lớp 5 - Chương 3 - Trang 96, 97

Chu vi hình tròn - Giải toán lớp 5 - Chương 3 - Trang 98

Luyện tập - Giải toán lớp 5 - Chương 3 - Trang 99

Diện tích hình tròn - Giải toán lớp 5 - Chương 3 - Trang 100

Luyện tập - Giải toán lớp 5 - Chương 3 - Trang 100

Luyện tập chung - Giải toán lớp 5 - Chương 3 - Trang 100

Giới thiệu biểu đồ hình quạt - Giải toán lớp 5 - Chương 3 - Trang 102

Luyện tập về tính diện tích - Giải toán lớp 5 - Chương 3 - Trang 104

Luyện tập về tính diện tích (tiếp theo) - Giải toán lớp 5 - Chương 3 - Trang 105, 106

Luyện tập chung - Giải toán lớp 5 - Chương 3 - Trang 106

Hình hộp chữ nhật. Hình lập phương - Giải toán lớp 5 - Chương 3 - Trang 108

Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật - Giải toán lớp 5 - Chương 3 - Trang 110

Luyện tập - Giải toán lớp 5 - Chương 3 - Trang 110

Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương - Giải toán lớp 5 - Chương 3 - Trang 111

Luyện tập - Giải toán lớp 5 - Chương 3 - Trang 112

Luyện tập chung - Giải toán lớp 5 - Chương 3 - Trang 113

Thể tích của một hình - Giải toán lớp 5 - Chương 3 - Trang 115

Xăng-ti-mét khối. Đề-xi-mét khối - Giải toán lớp 5 - Chương 3 - Trang 116, 117

Mét khối - Giải toán lớp 5 - Chương 3 - Trang 118

Luyện tập - Giải toán lớp 5 - Chương 3 - Trang 119

Thể tích hình hộp chữ nhật - Giải toán lớp 5 - Chương 3 - Trang 121

Thể tích hình lập phương - Giải toán lớp 5 - Chương 3 - Trang 122, 123

Luyện tập chung trang 123 - Giải toán lớp 5 - Chương 3 - Trang 123

Luyện tập chung - Giải toán lớp 5 - Chương 3 - Trang 124

Giới thiệu hình trụ. Giới thiệu hình cầu - Giải toán lớp 5 - Chương 3 - Trang 126

Luyện tập chung trang 127 - Giải toán lớp 5 - Chương 3 - Trang 127

Luyện tập chung - Giải toán lớp 5 - Chương 3 - Trang 128

Chương 4

Bảng đơn vị đo thời gian - Giải toán lớp 5 - Chương 4 - Trang 130, 131

Cộng số đo thời gian - Giải toán lớp 5 - Chương 4 - Trang 132

Trừ số đo thời gian - Giải toán lớp 5 - Chương 4 - Trang 133

Luyện tập - Giải toán lớp 5 - Chương 4 - Trang 134

Nhân số đo thời gian với một số - Giải toán lớp 5 - Chương 4 - Trang 135

Chia số đo thời gian với một số - Giải toán lớp 5 - Chương 4 - Trang 136

Luyện tập - Giải toán lớp 5 - Chương 4 - Trang 137

Luyện tập chung - Giải toán lớp 5 - Chương 4 - Trang 137

Vận tốc - Giải toán lớp 5 - Chương 4 - Trang 139

Luyện tập - Giải toán lớp 5 - Chương 4 - Trang 139

Quãng đường - Giải toán lớp 5 - Chương 4 - Trang 141

Luyện tập - Giải toán lớp 5 - Chương 4 - Trang 141

Thời gian - Giải toán lớp 5 - Chương 4 - Trang 143

Luyện tập - Giải toán lớp 5 - Chương 4 - Trang 143

Luyện tập chung - Giải toán lớp 5 - Chương 4 - Trang 144 phần 1

Luyện tập chung - Giải toán lớp 5 - Chương 4 - Trang 144 phần 2

Luyện tập chung - Giải toán lớp 5 - Chương 4 - Trang 145

Chương 5

Ôn tập về số tự nhiên - Giải toán lớp 5 - Chương 5 - Trang 147, 148

Ôn tập về phân số - Giải toán lớp 5 - Chương 5 - Trang 148, 149

Ôn tập về phân số (tiếp theo) - Giải toán lớp 5 - Chương 5 - Trang 149, 150

Ôn tập về số thập phân - Giải toán lớp 5 - Chương 5 - Trang 150, 151

Ôn tập về số thập phân (tiếp theo) - Giải toán lớp 5 - Chương 5 - Trang 151

Ôn tập về đo độ dài và đo khối lượng - Giải toán lớp 5 - Chương 5 - Trang 152, 153

Ôn tập về đo độ dài và đo khối lượng (tiếp theo) - Giải toán lớp 5 - Chương 5 - Trang 153, 154

Ôn tập về đo diện tích - Giải toán lớp 5 - Chương 5 - Trang 154

Ôn tập về đo thể tích - Giải toán lớp 5 - Chương 5 - Trang 155

Ôn tập về đo diện tích và đo thể tích (tiếp theo) - Giải toán lớp 5 - Chương 5 - Trang 155, 156

Ôn tập về đo thời gian - Giải toán lớp 5 - Chương 5 - Trang 156, 157

Phép cộng - Giải toán lớp 5 - Chương 5 - Trang 158, 159

Phép trừ - Giải toán lớp 5 - Chương 5 - Trang 159, 160

Luyện tập - Giải toán lớp 5 - Chương 5 - Trang 160, 161

Phép nhân - Giải toán lớp 5 - Chương 5 - Trang 162

Luyện tập trang 162 - Giải SGK toán lớp 5 - Chương 5 - Trang 162

Phép chia - Giải toán SGK lớp 5 - Chương 5 - Trang 163, 164

Luyện tập - Giải toán SGK lớp 5 - Chương 5 - Trang 164

Luyện tập - Giải toán SGK lớp 5 - Chương 5 - Trang 165

Ôn tập về các phép tính số đo thời gian - Giải toán SGK lớp 5 - Chương 5 - Trang 165, 166

Ôn tập về tính chu vi, diện tích một số hình - Giải toán SGK lớp 5 - Chương 5 - Trang 166, 167

Luyện tập - Giải toán SGK lớp 5 - Chương 5 - Trang 167

Ôn tập về tính diện tích, thể tích một số hình - Giải toán SGK lớp 5 - Chương 5 - Trang 168

Luyện tập - Giải toán SGK lớp 5 - Chương 5 - Trang 169

Luyện tập chung - Giải toán SGK lớp 5 - Chương 5 - Trang 169, 170

Một số dạng bài toán đã học - Giải toán SGK lớp 5 - Chương 5 - Trang 170

Luyện tập - Giải toán SGK lớp 5 - Chương 5 - Trang 171 phần 1

Luyện tập - Giải toán SGK lớp 5 - Chương 5 - Trang 171, 172 phần 2

Luyện tập - Giải toán SGK lớp 5 - Chương 5 - Trang 172

Ôn tập về biểu đồ - Giải toán SGK lớp 5 - Chương 5 - Trang 173, 174, 175

Luyện tập chung - Giải toán SGK lớp 5 - Chương 5 - Trang 175

Luyện tập chung - Giải toán SGK lớp 5 - Chương 5 - Trang 176 phần 1

Luyện tập chung - Giải toán SGK lớp 5 - Chương 5 - Trang 176 phần 2

Luyện tập chung - Giải toán SGK lớp 5 - Chương 5 - Trang 177

Luyện tập chung - Giải toán SGK lớp 5 - Chương 5 - Trang 178

Luyện tập chung - Giải toán SGK lớp 5 - Chương 5 - Trang 179


Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Đọc truyện - Đi cứu hộ cùng chú lính cứu hoả

Đi cứu hộ cùng chú lính cứu hoả Chú lính cứu hoả Paul luôn phải thường trực sẵn sàng, ngày cũng như đêm. Vừa có một cuộc gọi cấp cứu, và rất mau lẹ, chú Paul bận bộ đồ bảo hộ vào. Không chậm trễ một giây, chú Paul trượt theo cột sắt, tụt thẳng xuống ga-ra xe. Bạn có thấy các chú nhanh như chớp không! Xe cứu hoả đã túc trực sẵn sàng, nó được phóng liền ra trong chớp mắt. Những gì ẩn giấu đằng sau cánh cửa kia nhỉ? Ối chà, cái vòi rồng này nặng thật! Hai người cùng kéo thì quả có nhẹ hơn, chú Paul tích cực hỗ trợ đồng nghiệp phun nước dập lửa. Khói rất nguy hiểm đấy! May thay, chú lính cứu hoả Paul đã có mặt nạ phòng khói, mặt nạ bảo vệ chú trước mọi khí độc. Ôi, có một vụ tai nạn! Và chú lính cứu hoả cũng giúp sức ngay. Nhờ chiếc xe cẩu lừng lững, họ lôi chiếc ô tô lên khỏi hào sâu. Bạn mở miếng lật lên xem chiếc xe con sẽ thế nào. Có một vụ hoả hoạn trên tàu thuỷ! Lúc này, thuyền cứu sinh vào cuộc. Chú lính cứu hoả Paul đứng ở mũi thuyền, sẵn sàng bên họng phun nước để

Chiều tối - Lớp 5 - Tuần 2 - Trang 22

Chiều tối Nắng bắt đầu rút lên những chòm cây cao, rồi nhạt dần và như hoà lẫn với ánh sáng trắng nhợt cuối cùng. Trong những bụi cây đã thấp thoáng những mảng tối. Màu tối lan dần dưới từng gốc cây, ngả dài trên thảm cỏ, rồi đổ lốm đốm trên lá cành, trên những vòm xanh rậm rạp. Bóng tối như bức màn mỏng, như thứ bụi xốp, mờ đen, phủ dần lên mọi vật. Trong nhập nhoạng, thỉnh thoảng lại bật lên một mảng sáng mờ của ánh ngày vương lại. Một vài tiếng dế gáy sớm, vẻ thăm dò, chờ đợi. Có đôi ánh đom đóm chấp chới, lúc lên cao, lúc xuống thấp, lúc lại rơi xuống mặt cỏ không còn rõ hình cây lá nữa mà mịn màng hoà lẫn như một mặt nước lặng êm. Trong im ắng, hương vườn thơm thoảng bắt đầu rón rén bước ra, và tung tăng trong ngọn gió nhẹ, nhảy trên cỏ, trườn theo những thân cành. Theo PHẠM ĐỨC #ChiềuTối #Lớp5   #CùngTiến Chiều tối , an interactive worksheet by khanhhuynh live worksheets.com Tiếng Việt lớp 5 tập 1 Tuần 1: Việt Nam - Tổ Quốc em Thư gửi các học sinh Việt Nam thân

Con Rồng cháu Tiên - Lớp 5 - Tuần 3 - Trang 27

Con Rồng cháu Tiên Ngày xửa ngày xưa, ở miền đất Lạc Việt, có một vị thần tên là Lạc Long Quân. Thần mình rồng, sức khoẻ vô địch, lại có nhiều phép lạ. Bấy giờ, ở vùng núi cao có nàng Âu Cơ xinh đẹp tuyệt trần, nghe vùng đất Lạc Việt có nhiều hoa thơm cỏ lạ bèn tìm đến thăm. Hai người gặp nhau, kết thành vợ chồng. Đến kì sinh nở, Âu Cơ sinh ra một cái bọc trăm trứng. Kì lạ thay, trăm trứng nở ra một trăm người con đẹp đẽ, hồng hào và lớn nhanh như thổi. Sống với nhau được ít lâu, Lạc Long Quân bảo vợ : - Ta vốn nòi rồng ở miền nước thẳm, nàng là dòng tiên ở chốn non cao. Kẻ trên cạn, người dưới nước, tập quán khác nhau, khó mà ở cùng nhau lâu dài được. Nay ta đem năm mươi con xuống biển, nàng đưa năm mươi con lên núi, chia nhau cai quản các phương, khi có việc thì giúp đỡ lẫn nhau, đừng quên lời hẹn. Một trăm người con của Lạc Long Quân và Âu Cơ sau này trở thành tổ tiên của người Việt Nam ta. Cũng bởi sự tích này mà người Việt Nam thường tự hào xưng là con Rồng cháu Tiên và thân mật

Sắc màu em yêu - Lớp 5 - Tuần 2 - Trang 20

Sắc màu em yêu Em yêu màu đỏ : Như máu con tim, Lá cờ Tổ quốc, Khăn quàng đội viên. Em yêu màu xanh : Đồng bằng, rừng núi, Biển đầy cá tôm, Bầu trời cao vợi. Em yêu màu vàng : Lúa đồng chín rộ, Hoa cúc mùa thu, Nắng trời rực rỡ. Em yêu màu trắng : Trang giấy tuổi thơ, Đoá hoa hồng bạch, Mái tóc của bà. Em yêu màu đen : Hòn than óng ánh, Đôi mắt bé ngoan, Màn đêm yên tĩnh. Em yêu màu tím : Hoa cà, hoa sim, Chiếc khăn của chị, Nét mực chữ em. Em yêu màu nâu : Áo mẹ sờn bạc, Đất đai cần cù, Gỗ rừng bát ngát. Trăm nghìn cảnh đẹp Dành cho em ngoan. Em yêu tất cả Sắc màu Việt Nam. PHẠM ĐÌNH ÂN #SắcMàuEmYêu #Lớp5   #CùngTiến Tập đọc Sắc màu em yêu , an interactive worksheet by dotuyetnhung82 live worksheets.com Tiếng Việt lớp 5 tập 1 Tuần 1: Việt Nam - Tổ Quốc em Thư gửi các học sinh Việt Nam thân yêu Quang cảnh làng mạc ngày mùa Hoàng hôn trên sông Hương Nắng trưa Cá hồi vượt thác Buổi sớm trên cánh đồng Tuần 2: Việt Nam - Tổ Quốc em Nghìn năm văn hiến Lương Ngọc Quy

Cá hồi vượt thác - Lớp 5 - Tuần 1 - Trang 13

Cá hồi vượt thác Đàn cá hồi gặp thác phải nghỉ lại lấy sức để sáng mai vượt sóng. Suốt đêm thác réo điên cuồng. Nước tung lên thành những búi trắng như tơ. Suốt đêm đàn cá rậm rịch. Mặt trời vừa nhô lên. Dòng thác óng ánh sáng rực dưới nắng. Tiếng nước xối gầm vang. Những con cá hồi lấy đà lao vút lên như chim. Chúng xé toạc màn mưa thác trắng. Những đôi vây xoè ra như đôi cánh. Đàn cá hồi lần lượt vượt thác an toàn. Đậu "chân" bên kia ngọn thác, chúng chưa kịp chờ cho cơn choáng đi qua, lại hối hả lên đường. Theo NGUYỄN PHAN HÁCH #CáHồiVượtThác - #Lớp5   #CùngTiến Luyện tập về từ đồng nghĩa , an interactive worksheet by linhnbm live worksheets.com Tiếng Việt lớp 5 tập 1 Tuần 1: Việt Nam - Tổ Quốc em Thư gửi các học sinh Việt Nam thân yêu Quang cảnh làng mạc ngày mùa Hoàng hôn trên sông Hương Nắng trưa Cá hồi vượt thác Buổi sớm trên cánh đồng Tuần 2: Việt Nam - Tổ Quốc em Nghìn năm văn hiến Lương Ngọc Quyến Sắc màu em yêu Rừng trưa Chiều tối

Tình quê hương Lớp 5 - Ôn tập giữa kỳ 2 - Tuần 28 - SGK Tiếng Việt 5 Tập 2

Tình quê hương Làng quê tôi đã khuất hẳn nhưng tôi vẫn đăm đắm nhìn theo. Tôi đã đi nhiều nơi, đóng quân nhiều chỗ phong cảnh đẹp hơn đây nhiều, nhân dân coi tôi như người làng và cũng có những người yêu tôi tha thiết, nhưng sao sức quyến rũ, nhớ thương vẫn không mãnh liệt, day dứt bằng mảnh đất cọc cằn này. Làng mạc bị tàn phá nhưng mảnh đất quê hương vẫn đủ sức nuôi sống tôi như ngày xưa, nếu tôi có ngày trở về. Ở mảnh đất ấy, tháng giêng, tôi đi đốt bãi, đào ổ chuột ; tháng tám nước lên, tôi đánh giậm, úp cá, đơm tép ; tháng chín, tháng mười, đi móc con da dưới vệ sông. Ở mảnh đất ấy, những ngày chợ phiên, dì tôi lại mua cho vài cái bánh rợm ; đêm nằm với chú, chú gác chân lên tôi mà lẩy Kiều ngâm thơ ; những tối liên hoan xã, nghe cái Tị hát chèo và đôi lúc lại được ngồi nói chuyện với Cún Con, nhắc lại những kỉ niệm đẹp đẽ thời thơ ấu. Theo NGUYỄN KHẢI - Con da: loài cua nhỏ, chân có lông. - Chợ phiên: chợ họp vào những ngày nhất định trong tháng. - Bánh rợm : bánh bột nếp nhâ

TOP 11 trang web tìm tài liệu học tập miễn phí

  TOP 11 trang web tìm tài liệu học tập miễn phí cho học sinh, sinh viên   Nhu cầu học tập và tìm tài liệu ngày càng cao đã dẫn đến sự ra đời của nhiều trang web học tập miễn phí dành cho học sinh, sinh viên. Nhưng việc tìm những tài liệu hay và hữu ích thì thật sự khó khăn vì có rất nhiều sự lựa chọn. Bài viết này mình sẽ giới thiệu đến các bạn TOP 11 trang web tìm tài liệu học tập miễn phí cho học sinh, sinh viên để giúp các bạn dễ dàng hơn trong việc tìm tài liệu học tập nhé Danh mục 1. 123.doc.org 2. Vndoc.com 3. Violet 4. Downloadsach.com 5. Ebook.edu 6. Luanvan.net.vn 7. Tuyển sinh 247 8. Tailieuhoctap.net 9. Hocmai.vn 10. Slideshare.net 11. Tailieu.vn Các trang web được tổng hợp theo trải nghiệm của người viết và sắp xếp theo thứ tự ngẫu nhiên 1. 123.doc.org Sự ra đời của 123.doc.org với sứ mệnh cao cả là mang lại nguồn tài liệu kiến thức đa dạng và phong phú để đáp ứng nhu cầu tìm tòi và học hỏi của hàng triệu học sinh, sinh viên. Chính vì thế 123.doc.org hiện đang là trang we

Lớp 3 - Bài thơ - Suối - Tuần 27

7T7 Seventy Seven - Học đọc theo - đơn giản dễ dàng Cảm ơn các bạn nhỏ đã bấm đăng ký kênh và cùng học. Lớp 3 - Bài thơ - Suối Suối Suối là tiếng hát của rừng Từ cơn mưa bụi ngập ngừng trong mây Từ giọt sương của lá cây Từ trong vách đá mạch đầy tràn ra. Từ lòng khe hẹp thung xa Suối dang tay hát khúc ca hợp đồng Suối gặp bạn, hoá thành sông Sông gặp bạn, hoá mênh mông biển ngời. Em đi cùng suối, suối ơi Lên non gặp thác, xuống đồi thấy sông. VŨ DUY THÔNG Thung - thung lũng (cách gọi tắt ). Hợp đồng - phối hợp với nhau. #Suoi #7T7 #Lop3 Tuần 26: Lễ hội Sự tích lễ hội Chử Đồng Tử Đi hội chùa Hương Rước đèn ông sao Tuần 27: Ôn tập giữa học kì 2 Bài thơ - Suối Em thương - Khói chiều Tuần 28: Thể thao Cuộc đua chạy trong rừng Cùng vui chơi Bản tin

Lớp 3 - Bài thơ - Bàn tay cô giáo - Tuần 21

Bàn tay cô giáo Một tờ giấy trắng  Cô gấp cong cong  Thoắt cái đã xong  Chiếc thuyền xinh quá ! Một tờ giấy đỏ  Mềm mại tay cô  Mặt trời đã phô  Nhiều tia nắng toả. Thêm tờ xanh nữa  Cô cắt rất nhanh  Mặt nước dập dềnh  Quanh thuyền sóng lượn. Như phép mầu nhiệm  Hiện trước mắt em Biển biếc bình minh Rì rào sóng vỗ.. Biết bao điều lạ  Từ bàn tay cô. NGUYỄN TRỌNG HOÀN Bàn tay cô giáo , an interactive worksheet by nhuhao1509 live worksheets.com Tuần 20: Bảo vệ tổ quốc Ở lại với chiến khu Chú ở bên Bác Hồ Trên đường mòn Hồ Chí Minh Tuần 21: Sáng tạo Ông tổ nghề thêu Bàn tay cô giáo Người trí thức yêu nước Ông trời bật lửa Tuần 22: Sáng tạo Nhà bác học và bà cụ Cái cầu Chiếc máy bơm Một nhà thông thái

Nỗi niềm giữ nước giữ rừng - Lớp 5 - Tuần 10 - Trang 95

Nỗi niềm giữ nước giữ rừng Tôi biết tờ giấy tôi đang viết và cuốn sách này làm bằng bột nứa, bột gỗ của rừng. Ngồi trong lòng đò ngược sông Đà, nhìn lên nhiều đám cháy nghĩ mà giận người đốt rừng. Chính người đốt rừng đang đốt cơ man nào là sách. Tôi còn biết rừng cầm trịch cho mực nước sông Hồng, sông Đà. Mỗi năm lũ to kéo về như dòng nước mắt đỏ lừ của rừng, những người chủ chân chính của đất nước lại càng thêm canh cánh nỗi niềm giữ nước giữ rừng. Theo NGUYỄN TUÂN - Cầm trịch : điều khiển cho mọi việc tiến hành bình thường và nhịp nhàng. - Canh cánh : lúc nào cũng nghĩ đến, không yên tâm. #NỗiNiềmGiữNướcGiữRừng #Lớp5   #CùngTiến Tuần 9: Con người với thiên nhiên Cái gì quý nhất? Đất Cà Mau Bầu trời mùa thu Tuần 10: Con người với thiên nhiên Nỗi niềm giữ nước giữ rừng Mầm non Tuần 11: Giữ lấy màu xanh Chuyện một khu vườn nhỏ Luật bảo vệ môi trường Tiếng vọng