Chuyển đến nội dung chính

Unit 7: How do you learn English? - SBT Tiếng Anh 5 Tập 1 - Trang 28 - 31

Giải SBT Tiếng Anh 5 Unit 7

Quay về mục lục chính

Unit 7: How do you learn English?

A. Pronunciation (trang 28 SBT Tiếng Anh 5)

1.Mark the stress... (Đánh dấu nhấn âm (‘) trên những từ của câu. Sau đó đọc to những câu đó.)

1. 'How do you 'practise 'reading?

I 'read 'English 'comic 'books.

2. 'How do you 'practise 'listening?

I 'watch 'English car'toons on 'TV.

3. 'Why do you 'learn 'English?

Be'cause I 'want to 'sing 'English 'songs.

4. 'Why do you 'learn 'English?

Be'cause I 'want to 'read 'English 'comic 'books.

Hướng dẫn dịch:

1. Bạn luyện đọc thế nào?

Tôi đọc nhiều truyện tranh tiếng Anh.

2. Bạn luyện nghe thế nào?

Tôi xem những phim hoạt hình tiếng Anh trên tivi.

3. Tại sao bạn học tiếng Anh?

Bởi vì tôi muốn hát những bài hát tiếng Anh.

4. Tại sao bạn học tiếng Anh?

Bởi vì tôi muốn đọc những truyện tranh tiếng Anh.

2. Read and complete. Then say aloud. (Đọc và hoàn thành. Sau đó đọc to.)

1. Practise, speak

2. How, write

3. Because

Hướng dẫn dịch:

1.

A: Bạn thực hành nói Tiếng Anh như thế nào?

B: Tớ nói Tiếng Anh với những người bạn của tớ hàng ngày.

2.

A: Bạn học từ vựng Tiếng Anh như thế nào?

B: Tớ viết những từ mới và đọc to chúng.

3. Tớ học Tiếng Anh bởi vì tớ muốn nói chuyện với những người bạn nước ngoài của tớ.

B. Vocabulary (trang 28-29 SBT Tiếng Anh 5)

1.Label the pictures (Dán nhãn cho những bức tranh)

1. listen2. read3. write
4. sing5. Play

2. Look and write (Nhìn và viết)

1. Point and say.

2. Talk.

3. Listen and tick.

4. Write.

5. Play.

6. Sing.

C. Sentence patterns (trang 29 SBT Tiếng Anh 5)

1. Read and match ( Đọc và nối câu)

1. c2. d3. b4. e5. a

Hướng dẫn dịch:

1. Bạn luyện nghe thế nào?

Tôi xem những phim hoạt hình tiếng Anh trên tivi.

2. Bạn luyện viết thế nào?

Tôi viết nhiều thư điện tử cho những bọn bè tôi mỗi ngày.

3. Bạn học từ vựng thế nào?

Tôi viết những từ mới và học nghĩa của chúng trong câu.

4. Bạn luyện đọc thế nào?

Tôi thường xuyên đọc những câu chuyện ngắn tiếng Anh.

5. Tại sao bạn học tiếng Anh?

Bởi vì tôi muốn nói chuyện với những người bạn nước ngoài của tôi.

2. Read and complete (Đọc và hoàn thành)

1-d  2-c3-a 4-e5-b

Hướng dẫn dịch:

Nam: Môn nào bạn thích hơn, Tiếng Anh, Khoa học và Toán?

Mai: Tôi thích môn Tiếng Anh nhất.

Nam: Bạn thường xuyên có môn Tiếng Anh không?

Mai: Bốn lần một tuần.

Nam: Bạn luyện nóỉ thế nào?

Mai: Bằng cách nói chuyện với những người bạn nước ngoài của tôi.

Nam: Bạn học từ vựng thế nào?

Mai: Tôi viết những từ mới vào trong vở và tạo thành câu với chúng.

Nam: Tại sao bạn học tiếng Anh?

Mai: Bởi vì tôi muốn xem những phim hoạt hình tiếng Anh trên ti vi.

Nam: Tôi có thể hiểu điều đó.

D. Speaking (trang 30 SBT Tiếng Anh 5)

1. Read and reply (Đọc và đáp lại)

a. I watch English cartoons on TV.

b. I learn to make sentences and learn sentence patterns.

c. Because I want to sing English songs.

Hướng dẫn dịch:

a. Bạn luyện nghe tiếng Anh thế nào?

Tôi xem những phim hoạt hình tiếng Anh trên ti vi.

b. Bạn học ngữ pháp tiếng Anh thế nào?

Tôi học cách tạo thành những câu và câu trúc câu.

c. Tại sao bọn học tiếng Anh?

Bởi vì tôi muốn hát nhiều bài hát tiếng Anh.

2. Ask and answer the questions above. (Hỏi và trả lời những câu hỏi ở trên.)

a. I listen to music in English for children.

b. I learn to make sentences and learn sentence patterns.

c. Because I want to talk English with my foreign friends.

Hướng dẫn dịch:

a.Tôi nghe nhạc tiếng Anh dành cho thiếu nhí.

b.Tôi học cách tạo thành những câu và cấu trúc câu.

c.Bởi vì tôi muốn nói chuyện tiếng Anh với những người bạn nước ngoài của tôi.

E. Reading (trang 30-31 SBT Tiếng Anh 5)

1. Read and tick Yes (Y) or No (N) (Đọc và tích CÓ (Y) hoặc KHÔNG (N) )

Hướng dẫn dịch:

1. Y2. N3. Y4. N5. Y

Hoa

Trong tất cả các môn học, tôi thích nhất là tiếng Anh. Tôi thích nó bởi vì tôi có thể dùng nó để nói chuyện với Tom và Linda. Tôi có thể nói tiếng Anh lưu loát và những người bọn nước ngoài của tôỉ có thể hiểu tôi nói. Tôi thích âm nhạc và học tiếng Anh bằng cách hát những bài hát tiếng Anh. Tôi hy vọng tôi sẽ trở thành một giáo viên tiếng Anh.

Quân

Môn học yêu thích của tôi là tiếng Anh. Tôi luyện nghe bàng cách xem những phim hoạt hình tiếng Anh trên ti vi mỗi ngày. Tôỉ học đọc bàng cách đọc những truyện ngắn tiếng Anh. Tôi viết nhiều thư điện tử cho bạn tôi là Akiko mỗi ngày. Tôi học tiếng Anh bởi vì tôỉ cần nó cho công việc của mình, tôi muốn trở thành một hướng dẫn viên du lịch.

1.Hoa có thể nói chuyện với Tom và Linda bằng tiếng Anh.

2.Nó khó cho Tom và Linda để hiểu Hoa.

3.Quân thích tiếng Anh nhất.

4.Cậu ấy luyện đọc truyện tranh tiếng Anh mỗi ngày.

5.Hoa và Quân cần tiếng Anh cho công việc của họ trong tương lai.

2. Read again and write answers (Đọc lại và viết câu trả lời)

1. Yes, she can.

2. She learns English by singing English songs.

3. He practices listening by watching English cartoons on TV everyday.

4. He writes emails to Akiko every evening.

5. He wants to be a travel guide.

Hướng dẫn dịch:

1.Hoa có thể nói Tiếng Anh được không? Có, bạn ấy có thể.

2.Bạn ấy đã học tiếng Anh như thế nào? Bạn ấy đã học Tiếng Anh bằng việc hát các bài hát Tiếng Anh.

3.Quân đã luyện nghe Tiếng Anh như thế nào? Cậu ấy luyện nghe bằng việc xem những bộ phim hoạt hình Tiếng Anh trên tivi hằng ngày.

4.Cậu ấy đã viết emails cho ai vào mỗi tối? Cậu ấy đã viết emails cho Akiko mỗi tối.

5.Cậu ấy muốn trở thành ai? Cậu ấy muốn trở thành một hướng dẫn viên du lịch.

F. Writing (trang 31 SBT Tiếng Anh 5)

1. Look and write (Nhìn và viết)

1.watching English cartoons

2.reading English books.

3.writing emails

4.an English teacher

Hướng dẫn dịch:

1.Mai luyện nghe bằng cách xem những phim hoạt hình tiếng Anh.

2.Nam học đọc bằng cách đọc những sách tiếng Anh.

3.Quân học viết bàng cách viết nhiều thư điện tử.

4.Hoa học tiếng Anh bởi vì cô ấy muốn trở thành một giáo viên tiếng Anh.

2. Write about how...(Viết về bạn học tiếng Anh thế nào và tại sao)

My name is Minh Khang.

I like Math and English.

I practise speaking by talking English with my foreign friends every day.

I practise reading by reading English short stories.

I learn vocabulary by writing new words in my notebook and read them aloud.

I learn English because I will need it for my job.

I want to be a software programmer.

Hướng dẫn dịch:

Tên tôi là Minh Khang.

Tôi thích Toán và tiếng Anh.

Tôi luyện nói bằng cách nói chuyện tiếng Anh với những người bạn nước ngoài của tôi mỗi ngày.

Tôi luyện đọc bằng cách đọc những truyện ngắn tiếng Anh.

Tôi học từ vựng bằng cách viết những từ mới vào tập của tôi và đọc to chúng.

Tôi học tiếng Anh bởi vì tôi sẽ cần nó cho công việc của mình.

Tôi muốn trở thành một lập trình viên phần mềm.

SBT Tiếng Anh 5 Tập 1

Unit 6: How many lessons do you have today? - SBT Tiếng Anh 5 Tập 1 - Trang 24 - 27

Unit 7: How do you learn English? - SBT Tiếng Anh 5 Tập 1 - Trang 28 - 31

Unit 8: What are you reading? - SBT Tiếng Anh 5 Tập 1 - Trang 32 - 35

Unit 9: What did you see at the zoo? - SBT Tiếng Anh 5 Tập 1 - Trang 36 - 39

Unit 10: When will Sports Day be? - SBT Tiếng Anh 5 Tập 1 - Trang 40 - 43

Bài đăng phổ biến từ blog này

Luyện đọc phần vần oao oay oam oăm oăc oen oet...| Lớp 1 | LPA | HTVDD |...

Xin chào các bạn Chúng ta luyện đọc oao oay oam oăm oăc oen oet oong ooc ươ uya uyt uyp uynh uych uâng uânh uâch oao oay oam oăm oăc oen oet oong ooc ươ uya uyt uyp uynh uych uâng uênh uêch oao - ngoan ngoãn oay - viết ngoáy oam - mèo ngoạm chuột oăm - sâu hoắm oăc - dấu ngoặc oen - nhoẻn cười oet - loè loẹt oong - cái xoong ooc - quần soóc ươ - thuở xưa uya - đêm khuya uyt - huýt sáo uyp - đèn tuýp uynh - phụ huynh uych - chạy huỳnh huỵch uênh - huênh hoang uêch - nguệch ngoạc Mèo kêu ngoao ngoao. Bé không nên viết ngoáy. Cần cẩu ngoạm kiện hàng. Giếng khoan sâu hoắm. Bé làm bài tập -  điền âm hoặc vần thích hợp. Tan học, mẹ đón bé và nhoẻn miệng cười. Bức tranh bé tô màu lòe loẹt. Bé giúp mẹ lấy cái xoong nấu canh. Mùa hè, bé mặc quần soóc đi học. Bé đi xem xiếc có chú voi huơ cái vòi dài. Bà say sưa kể chuyện thuở xưa. Đêm đã khuya, mẹ vẫn cặm cụi làm việc. Bé tập huýt sáo, khi đang đi trên xe buýt. Bố tháo và lau chùi chiếc đèn tuýp cho sạch. Chủ nhật, bố và mẹ đi họp phụ huyn

Đọc truyện - Đi cứu hộ cùng chú lính cứu hoả

Đi cứu hộ cùng chú lính cứu hoả Chú lính cứu hoả Paul luôn phải thường trực sẵn sàng, ngày cũng như đêm. Vừa có một cuộc gọi cấp cứu, và rất mau lẹ, chú Paul bận bộ đồ bảo hộ vào. Không chậm trễ một giây, chú Paul trượt theo cột sắt, tụt thẳng xuống ga-ra xe. Bạn có thấy các chú nhanh như chớp không! Xe cứu hoả đã túc trực sẵn sàng, nó được phóng liền ra trong chớp mắt. Những gì ẩn giấu đằng sau cánh cửa kia nhỉ? Ối chà, cái vòi rồng này nặng thật! Hai người cùng kéo thì quả có nhẹ hơn, chú Paul tích cực hỗ trợ đồng nghiệp phun nước dập lửa. Khói rất nguy hiểm đấy! May thay, chú lính cứu hoả Paul đã có mặt nạ phòng khói, mặt nạ bảo vệ chú trước mọi khí độc. Ôi, có một vụ tai nạn! Và chú lính cứu hoả cũng giúp sức ngay. Nhờ chiếc xe cẩu lừng lững, họ lôi chiếc ô tô lên khỏi hào sâu. Bạn mở miếng lật lên xem chiếc xe con sẽ thế nào. Có một vụ hoả hoạn trên tàu thuỷ! Lúc này, thuyền cứu sinh vào cuộc. Chú lính cứu hoả Paul đứng ở mũi thuyền, sẵn sàng bên họng phun nước để

Đọc bài thơ: Hoa sen | Lớp lá | Lớp 1 | ĐTĐT | 7T7

Xin chào các bạn Chúng ta đọc thuộc bài thơ Hoa sen Hoa sen đã nở Rực rỡ đầy hồ Thoang thoảng gió đưa Mùi hương thơm ngát Lá sen xanh mát Đọng hạt sương đêm Gió rung êm đềm Sương long lanh chạy Giờ tới phiên các bạn đọc nha Cảm ơn các bạn đã cùng học Xin chào và hẹn gặp lại

Lớp 3 - Bài thơ - Bàn tay cô giáo

Bàn tay cô giáo Một tờ giấy trắng  Cô gấp cong cong  Thoắt cái đã xong  Chiếc thuyền xinh quá ! Một tờ giấy đỏ  Mềm mại tay cô  Mặt trời đã phô  Nhiều tia nắng toả. Thêm tờ xanh nữa  Cô cắt rất nhanh  Mặt nước dập dềnh  Quanh thuyền sóng lượn. Như phép mầu nhiệm  Hiện trước mắt em Biển biếc bình minh Rì rào sóng vỗ.. Biết bao điều lạ  Từ bàn tay cô. NGUYỄN TRỌNG HOÀN

Con Rồng cháu Tiên - Lớp 5 - Tuần 3 - Trang 27

Con Rồng cháu Tiên Ngày xửa ngày xưa, ở miền đất Lạc Việt, có một vị thần tên là Lạc Long Quân. Thần mình rồng, sức khoẻ vô địch, lại có nhiều phép lạ. Bấy giờ, ở vùng núi cao có nàng Âu Cơ xinh đẹp tuyệt trần, nghe vùng đất Lạc Việt có nhiều hoa thơm cỏ lạ bèn tìm đến thăm. Hai người gặp nhau, kết thành vợ chồng. Đến kì sinh nở, Âu Cơ sinh ra một cái bọc trăm trứng. Kì lạ thay, trăm trứng nở ra một trăm người con đẹp đẽ, hồng hào và lớn nhanh như thổi. Sống với nhau được ít lâu, Lạc Long Quân bảo vợ : - Ta vốn nòi rồng ở miền nước thẳm, nàng là dòng tiên ở chốn non cao. Kẻ trên cạn, người dưới nước, tập quán khác nhau, khó mà ở cùng nhau lâu dài được. Nay ta đem năm mươi con xuống biển, nàng đưa năm mươi con lên núi, chia nhau cai quản các phương, khi có việc thì giúp đỡ lẫn nhau, đừng quên lời hẹn. Một trăm người con của Lạc Long Quân và Âu Cơ sau này trở thành tổ tiên của người Việt Nam ta. Cũng bởi sự tích này mà người Việt Nam thường tự hào xưng là con Rồng cháu Tiên và thân mật

Nắng trưa - Lớp 5 - Tuần 1 - Bài 4 - Trang 12

Nắng trưa Nắng cứ như từng dòng lửa xối xuống mặt đất. Buổi trưa ngồi trong nhà nhìn ra sân, thấy rất rõ những sợi không khí nhỏ bé, mỏng mảnh, nhẹ tênh, vòng vèo lượn từ mặt đất bốc lên, bốc lên mãi. Tiếng gì xa vắng thế ? Tiếng võng kẽo kẹt kêu buồn buồn từ nhà ai vọng lại. Thỉnh thoảng, câu ru em cất lên từng đoạn ạ ời... Hình như chị ru em. Em ngủ và chị cũng thiu thiu ngủ theo. Em chợt thức làm chị bừng tỉnh và tiếp tục câu ạ ời. Cho nên câu hát cứ cất lên từng đoạn rồi ngừng lại, rồi cất lên, rồi lại lịm đi trong cái nặng nề của hai mi mắt khép lại. Con gà nào cất lên một tiếng gáy. Và ở góc vườn, tiếng cục tác làm nắng trưa thêm oi ả, ngột ngạt. Không một tiếng chim, không một sợi gió. Cây chuối cũng ngủ, tàu lá lặng đi như thiếp vào trong nắng. Đường làng vắng ngắt. Bóng tre, bóng duối cũng lặng im. Ấy thế mà mẹ phải vơ vội cái nón cũ, đội lên đầu, bước vào trong nắng, ra đồng cấy nốt thửa ruộng chưa xong. Thương mẹ biết bao nhiêu, mẹ ơi ! Theo BẰNG SƠN #7T7 #NắngTrưa

Thần Chết mang tên 7 sắc cầu vồng - Lớp 5 - Tuần 6 - Trang 59

Thần Chết mang tên 7 sắc cầu vồng Trong cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam, để diệt sạch cỏ cây trên đường chuyển quân của bộ đội ta, máy bay Mĩ đã rải hơn 72 triệu lít thuốc diệt cỏ, trong đó có 42 triệu lít chất độc màu da cam xuống hơn 20% diện tích miền Nam nước ta. Thuốc diệt cỏ mang toàn tên những màu sắc đẹp của cầu vồng : xanh, hồng, tía, da cam,... Bom đạn và thuốc diệt cỏ đã phá huỷ hơn 2 triệu héc ta rừng, làm xói mòn và khô cằn đất, diệt chủng nhiều loài muông thú, gây thảm hoạ môi trường vô cùng khốc liệt. Nhưng hậu quả nặng nề nhất mà chất độc màu da cam gây ra là hậu quả đối với con người. Sau hơn 30 năm, chất độc này vẫn còn trong đất, trong thức ăn và trong chính cơ thể con người, gây ra những bệnh nguy hiểm cho người nhiễm độc và con cái họ, như ung thư, nứt cột sống, thần kinh, tiểu đường, sinh quái thai, dị tật bẩm sinh,... Ước tính cả nước hiện có khoảng 70 000 người lớn và từ 200 000 đến 300 000 trẻ em là nạn nhân của chất độc màu da cam. Đó là chưa kể nhiều em

Ông trời bật lửa - Bài Thơ - Lớp 3

7t7 Seventy seven - Học nữa học mãi Các bạn bấm like và đăng ký để kênh ra thêm videos mới nhé. Ông trời bật lửa - Bài Thơ - Lớp 3 Ông trời bật lửa Chị mây vừa kéo đến Trăng sao trốn cả rồi Đất nóng lòng chờ đợi Xuống đi nào, mưa ơi ! Mưa ! Mưa xuống thật rồi ! Đất hả hê uống nước Ông sấm vỗ tay cười Làm bé bừng tỉnh giấc. Chớp bỗng loè chói mắt Soi sáng khắp ruộng vườn Ơ ! Ông trời bật lửa Xem lúa vừa trổ bông. ĐỖ XUÂN THANH

Anh hùng Núp tại Cu-ba - Lớp 5 - Tuần 5 - Trang 46

Anh hùng Núp tại Cu-ba Năm 1964, Anh hùng Núp tới thăm đất nước Cu-ba theo lời mời của Chủ tịch Phi-đen Cát-xtơ-rô. Người Anh hùng Tây Nguyên được đón tiếp trong tình anh em vô cùng thân mật. Anh Núp thấy người Cu-ba giống người Tây Nguyên mình quá, cũng mạnh mẽ, sôi nổi, bụng dạ hào phóng như cánh cửa bỏ ngỏ, thích nói to và đặc biệt là thích nhảy múa. Tới chỗ đông người nào, sau một lúc chuyện trò, tất cả lại cùng nhảy múa. Bị cuốn vào những cuộc vui ấy, anh Núp thấy như đang sống giữa buôn làng Tây Nguyên muôn vàn yêu dấu của mình. Theo NGUYỄN KHẮC TRƯỜNG #7T7 #AnhHùngNúpTạiCuba #Lớp5

Cá hồi vượt thác - Lớp 5 - Tuần 1 - Trang 13

Cá hồi vượt thác Đàn cá hồi gặp thác phải nghỉ lại lấy sức để sáng mai vượt sóng. Suốt đêm thác réo điên cuồng. Nước tung lên thành những búi trắng như tơ. Suốt đêm đàn cá rậm rịch. Mặt trời vừa nhô lên. Dòng thác óng ánh sáng rực dưới nắng. Tiếng nước xối gầm vang. Những con cá hồi lấy đà lao vút lên như chim. Chúng xé toạc màn mưa thác trắng. Những đôi vây xoè ra như đôi cánh. Đàn cá hồi lần lượt vượt thác an toàn. Đậu "chân" bên kia ngọn thác, chúng chưa kịp chờ cho cơn choáng đi qua, lại hối hả lên đường. Theo NGUYỄN PHAN HÁCH #7T7 #CáHồiVượtThác - #Lớp5