Chuyển đến nội dung chính

Unit 7: How do you learn English? - SBT Tiếng Anh 5 Tập 1 - Trang 28 - 31

Giải SBT Tiếng Anh 5 Unit 7

Quay về mục lục chính

Unit 7: How do you learn English?

A. Pronunciation (trang 28 SBT Tiếng Anh 5)

1.Mark the stress... (Đánh dấu nhấn âm (‘) trên những từ của câu. Sau đó đọc to những câu đó.)

1. 'How do you 'practise 'reading?

I 'read 'English 'comic 'books.

2. 'How do you 'practise 'listening?

I 'watch 'English car'toons on 'TV.

3. 'Why do you 'learn 'English?

Be'cause I 'want to 'sing 'English 'songs.

4. 'Why do you 'learn 'English?

Be'cause I 'want to 'read 'English 'comic 'books.

Hướng dẫn dịch:

1. Bạn luyện đọc thế nào?

Tôi đọc nhiều truyện tranh tiếng Anh.

2. Bạn luyện nghe thế nào?

Tôi xem những phim hoạt hình tiếng Anh trên tivi.

3. Tại sao bạn học tiếng Anh?

Bởi vì tôi muốn hát những bài hát tiếng Anh.

4. Tại sao bạn học tiếng Anh?

Bởi vì tôi muốn đọc những truyện tranh tiếng Anh.

2. Read and complete. Then say aloud. (Đọc và hoàn thành. Sau đó đọc to.)

1. Practise, speak

2. How, write

3. Because

Hướng dẫn dịch:

1.

A: Bạn thực hành nói Tiếng Anh như thế nào?

B: Tớ nói Tiếng Anh với những người bạn của tớ hàng ngày.

2.

A: Bạn học từ vựng Tiếng Anh như thế nào?

B: Tớ viết những từ mới và đọc to chúng.

3. Tớ học Tiếng Anh bởi vì tớ muốn nói chuyện với những người bạn nước ngoài của tớ.

B. Vocabulary (trang 28-29 SBT Tiếng Anh 5)

1.Label the pictures (Dán nhãn cho những bức tranh)

1. listen2. read3. write
4. sing5. Play

2. Look and write (Nhìn và viết)

1. Point and say.

2. Talk.

3. Listen and tick.

4. Write.

5. Play.

6. Sing.

C. Sentence patterns (trang 29 SBT Tiếng Anh 5)

1. Read and match ( Đọc và nối câu)

1. c2. d3. b4. e5. a

Hướng dẫn dịch:

1. Bạn luyện nghe thế nào?

Tôi xem những phim hoạt hình tiếng Anh trên tivi.

2. Bạn luyện viết thế nào?

Tôi viết nhiều thư điện tử cho những bọn bè tôi mỗi ngày.

3. Bạn học từ vựng thế nào?

Tôi viết những từ mới và học nghĩa của chúng trong câu.

4. Bạn luyện đọc thế nào?

Tôi thường xuyên đọc những câu chuyện ngắn tiếng Anh.

5. Tại sao bạn học tiếng Anh?

Bởi vì tôi muốn nói chuyện với những người bạn nước ngoài của tôi.

2. Read and complete (Đọc và hoàn thành)

1-d  2-c3-a 4-e5-b

Hướng dẫn dịch:

Nam: Môn nào bạn thích hơn, Tiếng Anh, Khoa học và Toán?

Mai: Tôi thích môn Tiếng Anh nhất.

Nam: Bạn thường xuyên có môn Tiếng Anh không?

Mai: Bốn lần một tuần.

Nam: Bạn luyện nóỉ thế nào?

Mai: Bằng cách nói chuyện với những người bạn nước ngoài của tôi.

Nam: Bạn học từ vựng thế nào?

Mai: Tôi viết những từ mới vào trong vở và tạo thành câu với chúng.

Nam: Tại sao bạn học tiếng Anh?

Mai: Bởi vì tôi muốn xem những phim hoạt hình tiếng Anh trên ti vi.

Nam: Tôi có thể hiểu điều đó.

D. Speaking (trang 30 SBT Tiếng Anh 5)

1. Read and reply (Đọc và đáp lại)

a. I watch English cartoons on TV.

b. I learn to make sentences and learn sentence patterns.

c. Because I want to sing English songs.

Hướng dẫn dịch:

a. Bạn luyện nghe tiếng Anh thế nào?

Tôi xem những phim hoạt hình tiếng Anh trên ti vi.

b. Bạn học ngữ pháp tiếng Anh thế nào?

Tôi học cách tạo thành những câu và câu trúc câu.

c. Tại sao bọn học tiếng Anh?

Bởi vì tôi muốn hát nhiều bài hát tiếng Anh.

2. Ask and answer the questions above. (Hỏi và trả lời những câu hỏi ở trên.)

a. I listen to music in English for children.

b. I learn to make sentences and learn sentence patterns.

c. Because I want to talk English with my foreign friends.

Hướng dẫn dịch:

a.Tôi nghe nhạc tiếng Anh dành cho thiếu nhí.

b.Tôi học cách tạo thành những câu và cấu trúc câu.

c.Bởi vì tôi muốn nói chuyện tiếng Anh với những người bạn nước ngoài của tôi.

E. Reading (trang 30-31 SBT Tiếng Anh 5)

1. Read and tick Yes (Y) or No (N) (Đọc và tích CÓ (Y) hoặc KHÔNG (N) )

Hướng dẫn dịch:

1. Y2. N3. Y4. N5. Y

Hoa

Trong tất cả các môn học, tôi thích nhất là tiếng Anh. Tôi thích nó bởi vì tôi có thể dùng nó để nói chuyện với Tom và Linda. Tôi có thể nói tiếng Anh lưu loát và những người bọn nước ngoài của tôỉ có thể hiểu tôi nói. Tôi thích âm nhạc và học tiếng Anh bằng cách hát những bài hát tiếng Anh. Tôi hy vọng tôi sẽ trở thành một giáo viên tiếng Anh.

Quân

Môn học yêu thích của tôi là tiếng Anh. Tôi luyện nghe bàng cách xem những phim hoạt hình tiếng Anh trên ti vi mỗi ngày. Tôỉ học đọc bàng cách đọc những truyện ngắn tiếng Anh. Tôi viết nhiều thư điện tử cho bạn tôi là Akiko mỗi ngày. Tôi học tiếng Anh bởi vì tôỉ cần nó cho công việc của mình, tôi muốn trở thành một hướng dẫn viên du lịch.

1.Hoa có thể nói chuyện với Tom và Linda bằng tiếng Anh.

2.Nó khó cho Tom và Linda để hiểu Hoa.

3.Quân thích tiếng Anh nhất.

4.Cậu ấy luyện đọc truyện tranh tiếng Anh mỗi ngày.

5.Hoa và Quân cần tiếng Anh cho công việc của họ trong tương lai.

2. Read again and write answers (Đọc lại và viết câu trả lời)

1. Yes, she can.

2. She learns English by singing English songs.

3. He practices listening by watching English cartoons on TV everyday.

4. He writes emails to Akiko every evening.

5. He wants to be a travel guide.

Hướng dẫn dịch:

1.Hoa có thể nói Tiếng Anh được không? Có, bạn ấy có thể.

2.Bạn ấy đã học tiếng Anh như thế nào? Bạn ấy đã học Tiếng Anh bằng việc hát các bài hát Tiếng Anh.

3.Quân đã luyện nghe Tiếng Anh như thế nào? Cậu ấy luyện nghe bằng việc xem những bộ phim hoạt hình Tiếng Anh trên tivi hằng ngày.

4.Cậu ấy đã viết emails cho ai vào mỗi tối? Cậu ấy đã viết emails cho Akiko mỗi tối.

5.Cậu ấy muốn trở thành ai? Cậu ấy muốn trở thành một hướng dẫn viên du lịch.

F. Writing (trang 31 SBT Tiếng Anh 5)

1. Look and write (Nhìn và viết)

1.watching English cartoons

2.reading English books.

3.writing emails

4.an English teacher

Hướng dẫn dịch:

1.Mai luyện nghe bằng cách xem những phim hoạt hình tiếng Anh.

2.Nam học đọc bằng cách đọc những sách tiếng Anh.

3.Quân học viết bàng cách viết nhiều thư điện tử.

4.Hoa học tiếng Anh bởi vì cô ấy muốn trở thành một giáo viên tiếng Anh.

2. Write about how...(Viết về bạn học tiếng Anh thế nào và tại sao)

My name is Minh Khang.

I like Math and English.

I practise speaking by talking English with my foreign friends every day.

I practise reading by reading English short stories.

I learn vocabulary by writing new words in my notebook and read them aloud.

I learn English because I will need it for my job.

I want to be a software programmer.

Hướng dẫn dịch:

Tên tôi là Minh Khang.

Tôi thích Toán và tiếng Anh.

Tôi luyện nói bằng cách nói chuyện tiếng Anh với những người bạn nước ngoài của tôi mỗi ngày.

Tôi luyện đọc bằng cách đọc những truyện ngắn tiếng Anh.

Tôi học từ vựng bằng cách viết những từ mới vào tập của tôi và đọc to chúng.

Tôi học tiếng Anh bởi vì tôi sẽ cần nó cho công việc của mình.

Tôi muốn trở thành một lập trình viên phần mềm.

SBT Tiếng Anh 5 Tập 1

Unit 6: How many lessons do you have today? - SBT Tiếng Anh 5 Tập 1 - Trang 24 - 27

Unit 7: How do you learn English? - SBT Tiếng Anh 5 Tập 1 - Trang 28 - 31

Unit 8: What are you reading? - SBT Tiếng Anh 5 Tập 1 - Trang 32 - 35

Unit 9: What did you see at the zoo? - SBT Tiếng Anh 5 Tập 1 - Trang 36 - 39

Unit 10: When will Sports Day be? - SBT Tiếng Anh 5 Tập 1 - Trang 40 - 43

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Đọc truyện - Đi cứu hộ cùng chú lính cứu hoả

Đi cứu hộ cùng chú lính cứu hoả Chú lính cứu hoả Paul luôn phải thường trực sẵn sàng, ngày cũng như đêm. Vừa có một cuộc gọi cấp cứu, và rất mau lẹ, chú Paul bận bộ đồ bảo hộ vào. Không chậm trễ một giây, chú Paul trượt theo cột sắt, tụt thẳng xuống ga-ra xe. Bạn có thấy các chú nhanh như chớp không! Xe cứu hoả đã túc trực sẵn sàng, nó được phóng liền ra trong chớp mắt. Những gì ẩn giấu đằng sau cánh cửa kia nhỉ? Ối chà, cái vòi rồng này nặng thật! Hai người cùng kéo thì quả có nhẹ hơn, chú Paul tích cực hỗ trợ đồng nghiệp phun nước dập lửa. Khói rất nguy hiểm đấy! May thay, chú lính cứu hoả Paul đã có mặt nạ phòng khói, mặt nạ bảo vệ chú trước mọi khí độc. Ôi, có một vụ tai nạn! Và chú lính cứu hoả cũng giúp sức ngay. Nhờ chiếc xe cẩu lừng lững, họ lôi chiếc ô tô lên khỏi hào sâu. Bạn mở miếng lật lên xem chiếc xe con sẽ thế nào. Có một vụ hoả hoạn trên tàu thuỷ! Lúc này, thuyền cứu sinh vào cuộc. Chú lính cứu hoả Paul đứng ở mũi thuyền, sẵn sàng bên họng phun nước để

Lớp 3 - Bài thơ - Bàn tay cô giáo - Tuần 21

Bàn tay cô giáo Một tờ giấy trắng  Cô gấp cong cong  Thoắt cái đã xong  Chiếc thuyền xinh quá ! Một tờ giấy đỏ  Mềm mại tay cô  Mặt trời đã phô  Nhiều tia nắng toả. Thêm tờ xanh nữa  Cô cắt rất nhanh  Mặt nước dập dềnh  Quanh thuyền sóng lượn. Như phép mầu nhiệm  Hiện trước mắt em Biển biếc bình minh Rì rào sóng vỗ.. Biết bao điều lạ  Từ bàn tay cô. NGUYỄN TRỌNG HOÀN Bàn tay cô giáo , an interactive worksheet by nhuhao1509 live worksheets.com Tuần 20: Bảo vệ tổ quốc Ở lại với chiến khu Chú ở bên Bác Hồ Trên đường mòn Hồ Chí Minh Tuần 21: Sáng tạo Ông tổ nghề thêu Bàn tay cô giáo Người trí thức yêu nước Ông trời bật lửa Tuần 22: Sáng tạo Nhà bác học và bà cụ Cái cầu Chiếc máy bơm Một nhà thông thái

11. Tỉ lệ bản đồ

11. Tỉ lệ bản đồ Quay về mục lục chính Tỉ lệ bản đồ , an interactive worksheet by anhngudang live worksheets.com Nguyễn Bằng , an interactive worksheet by vanbang09 live worksheets.com Vở BT toán in-149-Tỉ lệ bản đồ , an interactive worksheet by DoNhung live worksheets.com

Nỗi niềm giữ nước giữ rừng - Lớp 5 - Tuần 10 - Trang 95

Nỗi niềm giữ nước giữ rừng Tôi biết tờ giấy tôi đang viết và cuốn sách này làm bằng bột nứa, bột gỗ của rừng. Ngồi trong lòng đò ngược sông Đà, nhìn lên nhiều đám cháy nghĩ mà giận người đốt rừng. Chính người đốt rừng đang đốt cơ man nào là sách. Tôi còn biết rừng cầm trịch cho mực nước sông Hồng, sông Đà. Mỗi năm lũ to kéo về như dòng nước mắt đỏ lừ của rừng, những người chủ chân chính của đất nước lại càng thêm canh cánh nỗi niềm giữ nước giữ rừng. Theo NGUYỄN TUÂN - Cầm trịch : điều khiển cho mọi việc tiến hành bình thường và nhịp nhàng. - Canh cánh : lúc nào cũng nghĩ đến, không yên tâm. #NỗiNiềmGiữNướcGiữRừng #Lớp5   #CùngTiến Tuần 9: Con người với thiên nhiên Cái gì quý nhất? Đất Cà Mau Bầu trời mùa thu Tuần 10: Con người với thiên nhiên Nỗi niềm giữ nước giữ rừng Mầm non Tuần 11: Giữ lấy màu xanh Chuyện một khu vườn nhỏ Luật bảo vệ môi trường Tiếng vọng

Con Rồng cháu Tiên - Lớp 5 - Tuần 3 - Trang 27

Con Rồng cháu Tiên Ngày xửa ngày xưa, ở miền đất Lạc Việt, có một vị thần tên là Lạc Long Quân. Thần mình rồng, sức khoẻ vô địch, lại có nhiều phép lạ. Bấy giờ, ở vùng núi cao có nàng Âu Cơ xinh đẹp tuyệt trần, nghe vùng đất Lạc Việt có nhiều hoa thơm cỏ lạ bèn tìm đến thăm. Hai người gặp nhau, kết thành vợ chồng. Đến kì sinh nở, Âu Cơ sinh ra một cái bọc trăm trứng. Kì lạ thay, trăm trứng nở ra một trăm người con đẹp đẽ, hồng hào và lớn nhanh như thổi. Sống với nhau được ít lâu, Lạc Long Quân bảo vợ : - Ta vốn nòi rồng ở miền nước thẳm, nàng là dòng tiên ở chốn non cao. Kẻ trên cạn, người dưới nước, tập quán khác nhau, khó mà ở cùng nhau lâu dài được. Nay ta đem năm mươi con xuống biển, nàng đưa năm mươi con lên núi, chia nhau cai quản các phương, khi có việc thì giúp đỡ lẫn nhau, đừng quên lời hẹn. Một trăm người con của Lạc Long Quân và Âu Cơ sau này trở thành tổ tiên của người Việt Nam ta. Cũng bởi sự tích này mà người Việt Nam thường tự hào xưng là con Rồng cháu Tiên và thân mật

Ông trời bật lửa - Bài Thơ - Lớp 3 - Tuần 21

7t7 Seventy seven - Học nữa học mãi Các bạn bấm like và đăng ký để kênh ra thêm videos mới nhé. Ông trời bật lửa - Bài Thơ - Lớp 3 Ông trời bật lửa Chị mây vừa kéo đến Trăng sao trốn cả rồi Đất nóng lòng chờ đợi Xuống đi nào, mưa ơi ! Mưa ! Mưa xuống thật rồi ! Đất hả hê uống nước Ông sấm vỗ tay cười Làm bé bừng tỉnh giấc. Chớp bỗng loè chói mắt Soi sáng khắp ruộng vườn Ơ ! Ông trời bật lửa Xem lúa vừa trổ bông. ĐỖ XUÂN THANH Tuần 20: Bảo vệ tổ quốc Ở lại với chiến khu Chú ở bên Bác Hồ Trên đường mòn Hồ Chí Minh Tuần 21: Sáng tạo Ông tổ nghề thêu Bàn tay cô giáo Người trí thức yêu nước Ông trời bật lửa Tuần 22: Sáng tạo Nhà bác học và bà cụ Cái cầu Chiếc máy bơm Một nhà thông thái

Lớp 3 - Bài thơ - Suối - Tuần 27

7T7 Seventy Seven - Học đọc theo - đơn giản dễ dàng Cảm ơn các bạn nhỏ đã bấm đăng ký kênh và cùng học. Lớp 3 - Bài thơ - Suối Suối Suối là tiếng hát của rừng Từ cơn mưa bụi ngập ngừng trong mây Từ giọt sương của lá cây Từ trong vách đá mạch đầy tràn ra. Từ lòng khe hẹp thung xa Suối dang tay hát khúc ca hợp đồng Suối gặp bạn, hoá thành sông Sông gặp bạn, hoá mênh mông biển ngời. Em đi cùng suối, suối ơi Lên non gặp thác, xuống đồi thấy sông. VŨ DUY THÔNG Thung - thung lũng (cách gọi tắt ). Hợp đồng - phối hợp với nhau. #Suoi #7T7 #Lop3 Tuần 26: Lễ hội Sự tích lễ hội Chử Đồng Tử Đi hội chùa Hương Rước đèn ông sao Tuần 27: Ôn tập giữa học kì 2 Bài thơ - Suối Em thương - Khói chiều Tuần 28: Thể thao Cuộc đua chạy trong rừng Cùng vui chơi Bản tin

Luyện đọc phần vần oao oay oam oăm oăc oen oet...| Lớp 1 | LPA | HTVDD |...

Xin chào các bạn Chúng ta luyện đọc oao oay oam oăm oăc oen oet oong ooc ươ uya uyt uyp uynh uych uâng uânh uâch oao oay oam oăm oăc oen oet oong ooc ươ uya uyt uyp uynh uych uâng uênh uêch oao - ngoan ngoãn oay - viết ngoáy oam - mèo ngoạm chuột oăm - sâu hoắm oăc - dấu ngoặc oen - nhoẻn cười oet - loè loẹt oong - cái xoong ooc - quần soóc ươ - thuở xưa uya - đêm khuya uyt - huýt sáo uyp - đèn tuýp uynh - phụ huynh uych - chạy huỳnh huỵch uênh - huênh hoang uêch - nguệch ngoạc Mèo kêu ngoao ngoao. Bé không nên viết ngoáy. Cần cẩu ngoạm kiện hàng. Giếng khoan sâu hoắm. Bé làm bài tập -  điền âm hoặc vần thích hợp. Tan học, mẹ đón bé và nhoẻn miệng cười. Bức tranh bé tô màu lòe loẹt. Bé giúp mẹ lấy cái xoong nấu canh. Mùa hè, bé mặc quần soóc đi học. Bé đi xem xiếc có chú voi huơ cái vòi dài. Bà say sưa kể chuyện thuở xưa. Đêm đã khuya, mẹ vẫn cặm cụi làm việc. Bé tập huýt sáo, khi đang đi trên xe buýt. Bố tháo và lau chùi chiếc đèn tuýp cho sạch. Chủ nhật, bố và mẹ đi họp phụ huyn

Tình quê hương Lớp 5 - Ôn tập giữa kỳ 2 - Tuần 28 - SGK Tiếng Việt 5 Tập 2

Tình quê hương Làng quê tôi đã khuất hẳn nhưng tôi vẫn đăm đắm nhìn theo. Tôi đã đi nhiều nơi, đóng quân nhiều chỗ phong cảnh đẹp hơn đây nhiều, nhân dân coi tôi như người làng và cũng có những người yêu tôi tha thiết, nhưng sao sức quyến rũ, nhớ thương vẫn không mãnh liệt, day dứt bằng mảnh đất cọc cằn này. Làng mạc bị tàn phá nhưng mảnh đất quê hương vẫn đủ sức nuôi sống tôi như ngày xưa, nếu tôi có ngày trở về. Ở mảnh đất ấy, tháng giêng, tôi đi đốt bãi, đào ổ chuột ; tháng tám nước lên, tôi đánh giậm, úp cá, đơm tép ; tháng chín, tháng mười, đi móc con da dưới vệ sông. Ở mảnh đất ấy, những ngày chợ phiên, dì tôi lại mua cho vài cái bánh rợm ; đêm nằm với chú, chú gác chân lên tôi mà lẩy Kiều ngâm thơ ; những tối liên hoan xã, nghe cái Tị hát chèo và đôi lúc lại được ngồi nói chuyện với Cún Con, nhắc lại những kỉ niệm đẹp đẽ thời thơ ấu. Theo NGUYỄN KHẢI - Con da: loài cua nhỏ, chân có lông. - Chợ phiên: chợ họp vào những ngày nhất định trong tháng. - Bánh rợm : bánh bột nếp nhâ

Ôn Học Kỳ 2 - Trẻ con ở Sơn Mỹ - Lớp 5 - Tuần 35 - Trang 165 - SGK Tiếng...

Trẻ con ở Sơn Mỹ (Trích) Cho tôi nhập vào chân trời các em Chân trời ngay trên cát Sóng ồn ào phút giây nín bặt Ôi biển thèm hoá được trẻ thơ Tóc bết đầy nước mặn Chúng ùa chạy mà không cần tới đích Tay cầm cành củi khô Vớt từ biển những vỏ ốc âm thanh Mặt trời chảy trên bàn tay nhỏ xíu Gió à à u u như ngàn cối xay xay lúa Trẻ con là hạt gạo của trời Cho tôi nhập vào chân trời các em Hoa xương rồng chói đỏ Tuổi thơ đứa bé da nâu Tóc khét nắng màu râu bắp Thả bò những ngọn đồi vòng quanh tiếng hát Nắm cơm khoai ăn với cá chuồn Chim bay phía vầng mây như đám cháy Phía lời ru bầu trời tím lại Võng dừa đưa sóng thở ngoài kia Những ngọn đèn dầu tắt vội dưới màn sao Đêm trong trẻo rộ lên tràng chó sủa Những con bò đập đuôi nhai lại cỏ Mùi rơm nồng len lỏi giữa cơn mơ... THANH THẢO #TrẻConỞSơnMỹ ​ #Lớp5 ​ #CùngTiến Tuần 33: Những chủ nhân tương lai Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em Trong lời mẹ hát Công ước về quyền trẻ em Sang năm con lên bảy Tuần 34: Những chủ nh