Chuyển đến nội dung chính

Unit 7: How do you learn English? - SBT Tiếng Anh 5 Tập 1 - Trang 28 - 31

Giải SBT Tiếng Anh 5 Unit 7

Quay về mục lục chính

Unit 7: How do you learn English?

A. Pronunciation (trang 28 SBT Tiếng Anh 5)

1.Mark the stress... (Đánh dấu nhấn âm (‘) trên những từ của câu. Sau đó đọc to những câu đó.)

1. 'How do you 'practise 'reading?

I 'read 'English 'comic 'books.

2. 'How do you 'practise 'listening?

I 'watch 'English car'toons on 'TV.

3. 'Why do you 'learn 'English?

Be'cause I 'want to 'sing 'English 'songs.

4. 'Why do you 'learn 'English?

Be'cause I 'want to 'read 'English 'comic 'books.

Hướng dẫn dịch:

1. Bạn luyện đọc thế nào?

Tôi đọc nhiều truyện tranh tiếng Anh.

2. Bạn luyện nghe thế nào?

Tôi xem những phim hoạt hình tiếng Anh trên tivi.

3. Tại sao bạn học tiếng Anh?

Bởi vì tôi muốn hát những bài hát tiếng Anh.

4. Tại sao bạn học tiếng Anh?

Bởi vì tôi muốn đọc những truyện tranh tiếng Anh.

2. Read and complete. Then say aloud. (Đọc và hoàn thành. Sau đó đọc to.)

1. Practise, speak

2. How, write

3. Because

Hướng dẫn dịch:

1.

A: Bạn thực hành nói Tiếng Anh như thế nào?

B: Tớ nói Tiếng Anh với những người bạn của tớ hàng ngày.

2.

A: Bạn học từ vựng Tiếng Anh như thế nào?

B: Tớ viết những từ mới và đọc to chúng.

3. Tớ học Tiếng Anh bởi vì tớ muốn nói chuyện với những người bạn nước ngoài của tớ.

B. Vocabulary (trang 28-29 SBT Tiếng Anh 5)

1.Label the pictures (Dán nhãn cho những bức tranh)

1. listen2. read3. write
4. sing5. Play

2. Look and write (Nhìn và viết)

1. Point and say.

2. Talk.

3. Listen and tick.

4. Write.

5. Play.

6. Sing.

C. Sentence patterns (trang 29 SBT Tiếng Anh 5)

1. Read and match ( Đọc và nối câu)

1. c2. d3. b4. e5. a

Hướng dẫn dịch:

1. Bạn luyện nghe thế nào?

Tôi xem những phim hoạt hình tiếng Anh trên tivi.

2. Bạn luyện viết thế nào?

Tôi viết nhiều thư điện tử cho những bọn bè tôi mỗi ngày.

3. Bạn học từ vựng thế nào?

Tôi viết những từ mới và học nghĩa của chúng trong câu.

4. Bạn luyện đọc thế nào?

Tôi thường xuyên đọc những câu chuyện ngắn tiếng Anh.

5. Tại sao bạn học tiếng Anh?

Bởi vì tôi muốn nói chuyện với những người bạn nước ngoài của tôi.

2. Read and complete (Đọc và hoàn thành)

1-d  2-c3-a 4-e5-b

Hướng dẫn dịch:

Nam: Môn nào bạn thích hơn, Tiếng Anh, Khoa học và Toán?

Mai: Tôi thích môn Tiếng Anh nhất.

Nam: Bạn thường xuyên có môn Tiếng Anh không?

Mai: Bốn lần một tuần.

Nam: Bạn luyện nóỉ thế nào?

Mai: Bằng cách nói chuyện với những người bạn nước ngoài của tôi.

Nam: Bạn học từ vựng thế nào?

Mai: Tôi viết những từ mới vào trong vở và tạo thành câu với chúng.

Nam: Tại sao bạn học tiếng Anh?

Mai: Bởi vì tôi muốn xem những phim hoạt hình tiếng Anh trên ti vi.

Nam: Tôi có thể hiểu điều đó.

D. Speaking (trang 30 SBT Tiếng Anh 5)

1. Read and reply (Đọc và đáp lại)

a. I watch English cartoons on TV.

b. I learn to make sentences and learn sentence patterns.

c. Because I want to sing English songs.

Hướng dẫn dịch:

a. Bạn luyện nghe tiếng Anh thế nào?

Tôi xem những phim hoạt hình tiếng Anh trên ti vi.

b. Bạn học ngữ pháp tiếng Anh thế nào?

Tôi học cách tạo thành những câu và câu trúc câu.

c. Tại sao bọn học tiếng Anh?

Bởi vì tôi muốn hát nhiều bài hát tiếng Anh.

2. Ask and answer the questions above. (Hỏi và trả lời những câu hỏi ở trên.)

a. I listen to music in English for children.

b. I learn to make sentences and learn sentence patterns.

c. Because I want to talk English with my foreign friends.

Hướng dẫn dịch:

a.Tôi nghe nhạc tiếng Anh dành cho thiếu nhí.

b.Tôi học cách tạo thành những câu và cấu trúc câu.

c.Bởi vì tôi muốn nói chuyện tiếng Anh với những người bạn nước ngoài của tôi.

E. Reading (trang 30-31 SBT Tiếng Anh 5)

1. Read and tick Yes (Y) or No (N) (Đọc và tích CÓ (Y) hoặc KHÔNG (N) )

Hướng dẫn dịch:

1. Y2. N3. Y4. N5. Y

Hoa

Trong tất cả các môn học, tôi thích nhất là tiếng Anh. Tôi thích nó bởi vì tôi có thể dùng nó để nói chuyện với Tom và Linda. Tôi có thể nói tiếng Anh lưu loát và những người bọn nước ngoài của tôỉ có thể hiểu tôi nói. Tôi thích âm nhạc và học tiếng Anh bằng cách hát những bài hát tiếng Anh. Tôi hy vọng tôi sẽ trở thành một giáo viên tiếng Anh.

Quân

Môn học yêu thích của tôi là tiếng Anh. Tôi luyện nghe bàng cách xem những phim hoạt hình tiếng Anh trên ti vi mỗi ngày. Tôỉ học đọc bàng cách đọc những truyện ngắn tiếng Anh. Tôi viết nhiều thư điện tử cho bạn tôi là Akiko mỗi ngày. Tôi học tiếng Anh bởi vì tôỉ cần nó cho công việc của mình, tôi muốn trở thành một hướng dẫn viên du lịch.

1.Hoa có thể nói chuyện với Tom và Linda bằng tiếng Anh.

2.Nó khó cho Tom và Linda để hiểu Hoa.

3.Quân thích tiếng Anh nhất.

4.Cậu ấy luyện đọc truyện tranh tiếng Anh mỗi ngày.

5.Hoa và Quân cần tiếng Anh cho công việc của họ trong tương lai.

2. Read again and write answers (Đọc lại và viết câu trả lời)

1. Yes, she can.

2. She learns English by singing English songs.

3. He practices listening by watching English cartoons on TV everyday.

4. He writes emails to Akiko every evening.

5. He wants to be a travel guide.

Hướng dẫn dịch:

1.Hoa có thể nói Tiếng Anh được không? Có, bạn ấy có thể.

2.Bạn ấy đã học tiếng Anh như thế nào? Bạn ấy đã học Tiếng Anh bằng việc hát các bài hát Tiếng Anh.

3.Quân đã luyện nghe Tiếng Anh như thế nào? Cậu ấy luyện nghe bằng việc xem những bộ phim hoạt hình Tiếng Anh trên tivi hằng ngày.

4.Cậu ấy đã viết emails cho ai vào mỗi tối? Cậu ấy đã viết emails cho Akiko mỗi tối.

5.Cậu ấy muốn trở thành ai? Cậu ấy muốn trở thành một hướng dẫn viên du lịch.

F. Writing (trang 31 SBT Tiếng Anh 5)

1. Look and write (Nhìn và viết)

1.watching English cartoons

2.reading English books.

3.writing emails

4.an English teacher

Hướng dẫn dịch:

1.Mai luyện nghe bằng cách xem những phim hoạt hình tiếng Anh.

2.Nam học đọc bằng cách đọc những sách tiếng Anh.

3.Quân học viết bàng cách viết nhiều thư điện tử.

4.Hoa học tiếng Anh bởi vì cô ấy muốn trở thành một giáo viên tiếng Anh.

2. Write about how...(Viết về bạn học tiếng Anh thế nào và tại sao)

My name is Minh Khang.

I like Math and English.

I practise speaking by talking English with my foreign friends every day.

I practise reading by reading English short stories.

I learn vocabulary by writing new words in my notebook and read them aloud.

I learn English because I will need it for my job.

I want to be a software programmer.

Hướng dẫn dịch:

Tên tôi là Minh Khang.

Tôi thích Toán và tiếng Anh.

Tôi luyện nói bằng cách nói chuyện tiếng Anh với những người bạn nước ngoài của tôi mỗi ngày.

Tôi luyện đọc bằng cách đọc những truyện ngắn tiếng Anh.

Tôi học từ vựng bằng cách viết những từ mới vào tập của tôi và đọc to chúng.

Tôi học tiếng Anh bởi vì tôi sẽ cần nó cho công việc của mình.

Tôi muốn trở thành một lập trình viên phần mềm.

SBT Tiếng Anh 5 Tập 1

Unit 6: How many lessons do you have today? - SBT Tiếng Anh 5 Tập 1 - Trang 24 - 27

Unit 7: How do you learn English? - SBT Tiếng Anh 5 Tập 1 - Trang 28 - 31

Unit 8: What are you reading? - SBT Tiếng Anh 5 Tập 1 - Trang 32 - 35

Unit 9: What did you see at the zoo? - SBT Tiếng Anh 5 Tập 1 - Trang 36 - 39

Unit 10: When will Sports Day be? - SBT Tiếng Anh 5 Tập 1 - Trang 40 - 43

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Tình quê hương Lớp 5 - Ôn tập giữa kỳ 2 - Tuần 28 - SGK Tiếng Việt 5 Tập 2

Tình quê hương Làng quê tôi đã khuất hẳn nhưng tôi vẫn đăm đắm nhìn theo. Tôi đã đi nhiều nơi, đóng quân nhiều chỗ phong cảnh đẹp hơn đây nhiều, nhân dân coi tôi như người làng và cũng có những người yêu tôi tha thiết, nhưng sao sức quyến rũ, nhớ thương vẫn không mãnh liệt, day dứt bằng mảnh đất cọc cằn này. Làng mạc bị tàn phá nhưng mảnh đất quê hương vẫn đủ sức nuôi sống tôi như ngày xưa, nếu tôi có ngày trở về. Ở mảnh đất ấy, tháng giêng, tôi đi đốt bãi, đào ổ chuột ; tháng tám nước lên, tôi đánh giậm, úp cá, đơm tép ; tháng chín, tháng mười, đi móc con da dưới vệ sông. Ở mảnh đất ấy, những ngày chợ phiên, dì tôi lại mua cho vài cái bánh rợm ; đêm nằm với chú, chú gác chân lên tôi mà lẩy Kiều ngâm thơ ; những tối liên hoan xã, nghe cái Tị hát chèo và đôi lúc lại được ngồi nói chuyện với Cún Con, nhắc lại những kỉ niệm đẹp đẽ thời thơ ấu. Theo NGUYỄN KHẢI - Con da: loài cua nhỏ, chân có lông. - Chợ phiên: chợ họp vào những ngày nhất định trong tháng. - Bánh rợm : bánh bột nếp nhâ

Đọc truyện - Đi cứu hộ cùng chú lính cứu hoả

Đi cứu hộ cùng chú lính cứu hoả Chú lính cứu hoả Paul luôn phải thường trực sẵn sàng, ngày cũng như đêm. Vừa có một cuộc gọi cấp cứu, và rất mau lẹ, chú Paul bận bộ đồ bảo hộ vào. Không chậm trễ một giây, chú Paul trượt theo cột sắt, tụt thẳng xuống ga-ra xe. Bạn có thấy các chú nhanh như chớp không! Xe cứu hoả đã túc trực sẵn sàng, nó được phóng liền ra trong chớp mắt. Những gì ẩn giấu đằng sau cánh cửa kia nhỉ? Ối chà, cái vòi rồng này nặng thật! Hai người cùng kéo thì quả có nhẹ hơn, chú Paul tích cực hỗ trợ đồng nghiệp phun nước dập lửa. Khói rất nguy hiểm đấy! May thay, chú lính cứu hoả Paul đã có mặt nạ phòng khói, mặt nạ bảo vệ chú trước mọi khí độc. Ôi, có một vụ tai nạn! Và chú lính cứu hoả cũng giúp sức ngay. Nhờ chiếc xe cẩu lừng lững, họ lôi chiếc ô tô lên khỏi hào sâu. Bạn mở miếng lật lên xem chiếc xe con sẽ thế nào. Có một vụ hoả hoạn trên tàu thuỷ! Lúc này, thuyền cứu sinh vào cuộc. Chú lính cứu hoả Paul đứng ở mũi thuyền, sẵn sàng bên họng phun nước để

Sắc màu em yêu - Lớp 5 - Tuần 2 - Trang 20

Sắc màu em yêu Em yêu màu đỏ : Như máu con tim, Lá cờ Tổ quốc, Khăn quàng đội viên. Em yêu màu xanh : Đồng bằng, rừng núi, Biển đầy cá tôm, Bầu trời cao vợi. Em yêu màu vàng : Lúa đồng chín rộ, Hoa cúc mùa thu, Nắng trời rực rỡ. Em yêu màu trắng : Trang giấy tuổi thơ, Đoá hoa hồng bạch, Mái tóc của bà. Em yêu màu đen : Hòn than óng ánh, Đôi mắt bé ngoan, Màn đêm yên tĩnh. Em yêu màu tím : Hoa cà, hoa sim, Chiếc khăn của chị, Nét mực chữ em. Em yêu màu nâu : Áo mẹ sờn bạc, Đất đai cần cù, Gỗ rừng bát ngát. Trăm nghìn cảnh đẹp Dành cho em ngoan. Em yêu tất cả Sắc màu Việt Nam. PHẠM ĐÌNH ÂN #SắcMàuEmYêu #Lớp5   #CùngTiến Tập đọc Sắc màu em yêu , an interactive worksheet by dotuyetnhung82 live worksheets.com Tiếng Việt lớp 5 tập 1 Tuần 1: Việt Nam - Tổ Quốc em Thư gửi các học sinh Việt Nam thân yêu Quang cảnh làng mạc ngày mùa Hoàng hôn trên sông Hương Nắng trưa Cá hồi vượt thác Buổi sớm trên cánh đồng Tuần 2: Việt Nam - Tổ Quốc em Nghìn năm văn hiến Lương Ngọc Quy

Rừng cây trong nắng - Lớp 3 - Tuần 18 - Trang 148 - Tiếng Việt 3 tập 1 -...

Rừng cây trong nắng Trong ánh nắng mặt trời vàng óng, rừng khô hiện lên với tất cả vẻ uy nghi, tráng lệ. Những thân cây tràm vươn thẳng lên trời như những cây nến khổng lồ. Từ trong biển lá xanh rờn, ngát dậy một mùi hương lá tràm bị hun nóng dưới mặt trời. Tiếng chim không ngớt vang xa, vọng mãi lên trời cao xanh thẳm. Theo ĐOÀN GIỎI #RừngCâyTrongNắng #Lớp3 #7T7 Tuần 17: Thành thị và nông thôn Mồ Côi xử kiện Vầng trăng của em Anh Đom Đóm Âm thanh thành phố Tuần 18: Ôn tập cuối học kì 1 Rừng cây trong nắng Đường vào bản Tiếng Việt lớp 3 tập 2 Tuần 19: Bảo vệ tổ quốc Hai Bà Trưng Bộ đội về làng

Rừng trưa - Lớp 5 - Tuần 2 - Trang 21

Rừng trưa Rừng khô hiện lên với tất cả vẻ uy nghi tráng lệ của nó trong ánh mặt trời vàng óng. Những thân cây tràm vỏ trắng vươn lên trời, chẳng khác gì những cây nến khổng lồ, đầu lá rủ phất phơ. Từ trong biển lá xanh rờn đã bắt đầu ngả sang màu úa, ngát dậy một mùi hương lá tràm bị hun nóng dưới mặt trời. Tiếng chim không ngớt vang ra, vọng mãi lên trời cao xanh thẳm không cùng. Trên các trảng rộng và chung quanh những lùm bụi thấp mọc theo các lạch nước, nơi mà sắc lá còn xanh, ta có thể nghe tiếng vù vù bất tận của hàng nghìn loại côn trùng có cánh không ngớt bay đi bay lại trên những bông hoa nhiệt đới sặc sỡ, vừa lộng lẫy nở ra đã vội tàn nhanh trong nắng. Mùi hương ngòn ngọt nhức đầu của những loài hoa rừng không tên tuổi đắm vào ánh nắng ban trưa khiến con người dễ sinh buồn ngủ và sẵn sàng ngả lưng dưới một bóng cây nào đó, để cho thứ cảm giác mệt mỏi chốn rừng trưa lơ mơ đưa mình vào giấc ngủ chẳng đợi chờ. Theo ĐOÀN GIỎI Trảng : khoảng đất rộng giữa rừng hoặc giữa hai khu

Con Rồng cháu Tiên - Lớp 5 - Tuần 3 - Trang 27

Con Rồng cháu Tiên Ngày xửa ngày xưa, ở miền đất Lạc Việt, có một vị thần tên là Lạc Long Quân. Thần mình rồng, sức khoẻ vô địch, lại có nhiều phép lạ. Bấy giờ, ở vùng núi cao có nàng Âu Cơ xinh đẹp tuyệt trần, nghe vùng đất Lạc Việt có nhiều hoa thơm cỏ lạ bèn tìm đến thăm. Hai người gặp nhau, kết thành vợ chồng. Đến kì sinh nở, Âu Cơ sinh ra một cái bọc trăm trứng. Kì lạ thay, trăm trứng nở ra một trăm người con đẹp đẽ, hồng hào và lớn nhanh như thổi. Sống với nhau được ít lâu, Lạc Long Quân bảo vợ : - Ta vốn nòi rồng ở miền nước thẳm, nàng là dòng tiên ở chốn non cao. Kẻ trên cạn, người dưới nước, tập quán khác nhau, khó mà ở cùng nhau lâu dài được. Nay ta đem năm mươi con xuống biển, nàng đưa năm mươi con lên núi, chia nhau cai quản các phương, khi có việc thì giúp đỡ lẫn nhau, đừng quên lời hẹn. Một trăm người con của Lạc Long Quân và Âu Cơ sau này trở thành tổ tiên của người Việt Nam ta. Cũng bởi sự tích này mà người Việt Nam thường tự hào xưng là con Rồng cháu Tiên và thân mật

Chiều tối - Lớp 5 - Tuần 2 - Trang 22

Chiều tối Nắng bắt đầu rút lên những chòm cây cao, rồi nhạt dần và như hoà lẫn với ánh sáng trắng nhợt cuối cùng. Trong những bụi cây đã thấp thoáng những mảng tối. Màu tối lan dần dưới từng gốc cây, ngả dài trên thảm cỏ, rồi đổ lốm đốm trên lá cành, trên những vòm xanh rậm rạp. Bóng tối như bức màn mỏng, như thứ bụi xốp, mờ đen, phủ dần lên mọi vật. Trong nhập nhoạng, thỉnh thoảng lại bật lên một mảng sáng mờ của ánh ngày vương lại. Một vài tiếng dế gáy sớm, vẻ thăm dò, chờ đợi. Có đôi ánh đom đóm chấp chới, lúc lên cao, lúc xuống thấp, lúc lại rơi xuống mặt cỏ không còn rõ hình cây lá nữa mà mịn màng hoà lẫn như một mặt nước lặng êm. Trong im ắng, hương vườn thơm thoảng bắt đầu rón rén bước ra, và tung tăng trong ngọn gió nhẹ, nhảy trên cỏ, trườn theo những thân cành. Theo PHẠM ĐỨC #ChiềuTối #Lớp5   #CùngTiến Chiều tối , an interactive worksheet by khanhhuynh live worksheets.com Tiếng Việt lớp 5 tập 1 Tuần 1: Việt Nam - Tổ Quốc em Thư gửi các học sinh Việt Nam thân

Lớp 3 - Mặt trời xanh của tôi - Tuần 33

Cùng Tiến - Em mơ ước học giỏi để thành nhà bác học Các bạn nghe và đọc theo nhé. Các em đăng ký và chia sẻ kênh để nhận thông báo videos mới nhé. Lớp 3 - Mặt trời xanh của tôi Đã có ai lắng nghe Tiếng mưa trong rừng cọ ? Như tiếng thác dội về Như ào ào trận gió. Đã ai lên rừng cọ Giữa một buổi trưa hè ? Gối đầu lên thảm cỏ Nhìn trời xanh, lá che... Đã có ai dậy sớm Nhìn lên rừng cọ tươi ? Lá xoè như tia nắng Giống hệt như mặt trời. Rừng cọ ơi ! rừng cọ ! Lá đẹp, lá ngời ngời Tôi yêu, thường vẫn gọi Mặt trời xanh của tôi. NGUYỄN VIẾT BÌNH Cọ : cây cao thân dừa, lá to, hình quạt. #Lớp3 #MặtTrờiXanhCủaTôi #7T7 Tuần 32: Ngôi nhà chung Cóc kiện trời Người đi săn và con vượn Mè hoa lượn sóng Cuốn sổ tay Tuần 33: Bầu trời và mặt đất Cóc kiện trời Mặt trời xanh của tôi Quà của đồng nội Tuần 34: Bầu trời và mặt đất Sự tích chú Cuội cung trăng Mưa Trên con tàu vũ trụ

Ôn Học Kỳ 2 - Trẻ con ở Sơn Mỹ - Lớp 5 - Tuần 35 - Trang 165 - SGK Tiếng...

Trẻ con ở Sơn Mỹ (Trích) Cho tôi nhập vào chân trời các em Chân trời ngay trên cát Sóng ồn ào phút giây nín bặt Ôi biển thèm hoá được trẻ thơ Tóc bết đầy nước mặn Chúng ùa chạy mà không cần tới đích Tay cầm cành củi khô Vớt từ biển những vỏ ốc âm thanh Mặt trời chảy trên bàn tay nhỏ xíu Gió à à u u như ngàn cối xay xay lúa Trẻ con là hạt gạo của trời Cho tôi nhập vào chân trời các em Hoa xương rồng chói đỏ Tuổi thơ đứa bé da nâu Tóc khét nắng màu râu bắp Thả bò những ngọn đồi vòng quanh tiếng hát Nắm cơm khoai ăn với cá chuồn Chim bay phía vầng mây như đám cháy Phía lời ru bầu trời tím lại Võng dừa đưa sóng thở ngoài kia Những ngọn đèn dầu tắt vội dưới màn sao Đêm trong trẻo rộ lên tràng chó sủa Những con bò đập đuôi nhai lại cỏ Mùi rơm nồng len lỏi giữa cơn mơ... THANH THẢO #TrẻConỞSơnMỹ ​ #Lớp5 ​ #CùngTiến Tuần 33: Những chủ nhân tương lai Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em Trong lời mẹ hát Công ước về quyền trẻ em Sang năm con lên bảy Tuần 34: Những chủ nh

Thần Chết mang tên 7 sắc cầu vồng - Lớp 5 - Tuần 6 - Trang 59

Thần Chết mang tên 7 sắc cầu vồng Trong cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam, để diệt sạch cỏ cây trên đường chuyển quân của bộ đội ta, máy bay Mĩ đã rải hơn 72 triệu lít thuốc diệt cỏ, trong đó có 42 triệu lít chất độc màu da cam xuống hơn 20% diện tích miền Nam nước ta. Thuốc diệt cỏ mang toàn tên những màu sắc đẹp của cầu vồng : xanh, hồng, tía, da cam,... Bom đạn và thuốc diệt cỏ đã phá huỷ hơn 2 triệu héc ta rừng, làm xói mòn và khô cằn đất, diệt chủng nhiều loài muông thú, gây thảm hoạ môi trường vô cùng khốc liệt. Nhưng hậu quả nặng nề nhất mà chất độc màu da cam gây ra là hậu quả đối với con người. Sau hơn 30 năm, chất độc này vẫn còn trong đất, trong thức ăn và trong chính cơ thể con người, gây ra những bệnh nguy hiểm cho người nhiễm độc và con cái họ, như ung thư, nứt cột sống, thần kinh, tiểu đường, sinh quái thai, dị tật bẩm sinh,... Ước tính cả nước hiện có khoảng 70 000 người lớn và từ 200 000 đến 300 000 trẻ em là nạn nhân của chất độc màu da cam. Đó là chưa kể nhiều em