Chuyển đến nội dung chính

Unit 6: How many lessons do you have today? - SBT Tiếng Anh 5 Tập 1 - Trang 24 - 27

Giải SBT Tiếng Anh 5 Unit 6

Quay về mục lục chính

Unit 6: How many lessons do you have today?

A. Pronunciation (trang 24 SBT Tiếng Anh 5)

1. Mark the stress...(Đánh dấu trọng âm (') vào những từ. Sau đó đọc lớn tiếng những câu này.)

1. 'How many 'lessons do you 'have 'today?  I 'have 'four.

2.  'How many 'crayons do you 'have ?  I 'have 'five.

3.  'How many 'copybooks do you 'have ?  I 'have 'six.

4. 'How many 'pencils do you 'have ?  I 'have 'seven.

Hướng dẫn dịch:

1.Bạn có bao nhiêu môn học hôm nay? Tớ có 4 tiết.

2.Bạn có bao nhiêu cây bút chì màu? Tớ có 5 cây.

3.Bạn có bao nhiêu sách tập mẫu? Tớ có 6 quyển.

4.Bạn có bao nhiêu cái bút chì? Tớ có 7 cái.

2. Make questions...(Đặt câu hỏi với từ How many...? Sau đó hỏi và trả lời những câu hỏi đó.)

1. How many crayons do you have? I have three.

2. How many notebooks do you have? I have two.

3. How many pencils do you have? I have four.

4. How many rubbers do you have? I have five.

5. How many pens do you have? I have three.

6. How many bags do you have? I have one.

Hướng dẫn dịch:

1.Bạn có bao nhiêu cây bút chì màu? Tớ có 3 cây.

2.Bạn có bao nhiêu quyển sổ ? Tớ có 2 cây.

3.Bạn có bao nhiêu cái bút chì? Tớ có 4 cái.

4.Bạn có bao nhiêu cục tẩy gôm? Tớ có 5 cái.

5.Bạn có bao nhiêu cái bút ? Tớ có 4 cái.

6.Bạn có bao nhiêu cái cặp sách ? Tớ có 1 cái.

B. Vocabulary (trang 25 SBT Tiếng Anh 5)

1. Do the puzzle (Giải trò chơi ô chữ)

1. MATHS

2. MUSIC

3. ONCE

4. SCIENCE

5. TWICE

6. VIETNAMESE

7. ART

Hướng dẫn dịch:

1. Toán

2. Âm nhạc

3. Một lần

4. Khoa học

5. Hai lần

6. Tiếng Việt

7. Mỹ thuật

2. Read and complete (Đọc và hoàn thành)

1. every    

2. twice      

3. once

4. Music      

5. Vietnamese

Hướng dẫn dịch:

1.Tớ đi đến trường hàng ngày trừ thứ 7 và chủ nhật.

2.Nam đi đến câu lạc bộ Tiếng Anh 2 lần 1 tuần, vào thứ 3 và thứ 7.

3.Chúng tớ tổ chức ngày Nhà Giáo 1 lần 1 năm, vào ngày 20 tháng 11.

4.Môn học yêu thích của Mai là Âm nhạc bởi vì bạn ấy yêu ca hát.

5.Trong suốt tiết học môn Tiếng Việt, chúng tớ đoc những câu chuyện ngắn và viết những bài tiểu luận.

C. Sentence patterns (trang 25-26 SBT Tiếng Anh 5)

1. Read and match (Đọc và nối câu)

1. c2. d3. a4. b

Hướng dẫn dịch:

1. Hôm nay bạn có bao nhiêu môn học?

Tôi có bốn: Tiếng Việt, Toán, Khoa học và Mỹ thuật.

2. Hôm nay bạn có học không?

Hôm nay thì không, ngày mai thì có.

3. Bọn thường có môn Toán mấy lân một tuần?

Tôi có nó mỗi ngày học.

4. Bây gỉờ bạn ở trường học phải không?

Phải. Đó là giờ giải lao.

2. Read and complete. Then read aloud. (Đọc và hoàn thành. Sau đó đọc to.)

1. have

2. How many

3. five

4. favorite

5. Are

Hướng dẫn dịch:

Tony: Hôm nay bạn có học không?

Mai: Vâng, có.

Tony: Hôm nay bạn có bao nhiêu môn học?

Mai: Tôi có năm môn: Tiếng Anh, Toán, Tiếng Việt, Âm nhạc và Thể dục.

Tony: Môn học yêu thích của bạn là gì?

Mai: Âm nhạc. Tôi thích hát.

Tony: Bây giờ bạn ở trường phải không?

Mai: Không, nhưng tôi sẽ đến đó sau.

D. Speaking (trang 26 SBT Tiếng Anh 5)

1. Read and reply ( Đọc và đáp lại)

a. Yes, I am. It's break time./No, I am not. Today is Saturday. I am at home.

b. I have four: English, Math, Vietnamese and IT.

c. I have it every day except Saturday and Sunday.

d. Yes, it is. Because I like singing English songs.

Hướng dẫn dịch:

a. Bây giờ bạn ở trường phải không?

Vâng, đúng rồi. Nó là giờ giải lao./Không, không phải. Hôm nay là thứ Bảy. Tôi ở nhà.

b. Hôm nay bạn có bao nhiêu môn học?

Tôi có bốn môn: Tiếng Anh, Toán, Tiếng Việt và Tin học.

c. Bạn thường có môn Tiếng Anh bao nhiêu lần trong tuần?

Tôi có nó mỗi ngày trừ thứ Bảy và Chủ nhật.

d. Tiếng Anh là môn yêu thích của bạn phải không? Tại sao có ? Tại sao không?

Vâng, đúng rồi. Bởi vì tôi thích hát những bài hát tiếng Anh.

2. Ask and answer the questions above. (Hỏi và trả lời những câu hỏi ở trên.)

a. Yes, I am. It's break time./No. I am not. Today is Saturday. I am at home.

b. I have five: Art, Music, Science, English and PE.

c. I have it three times a week.

d. Yes, it is. Because I like reading English comic books.

Hướng dẫn dịch:

a)Vâng, đúng rồi. Nó là giờ giải lao.

b)Không, không phải. Hôm nay là thứ Bảy. Tôi ở nhà.

c)Tôi có năm môn: Mỹ thuật, Âm nhạc, Khoa học, Tiếng Anh và Thể dục.

d)Tôi có nó ba lần một tuần.

e)Vâng, đúng rồi. Bởi vì tôi thích đọc những truyện tranh tiếng Anh.

E. Reading (trang 26-27 SBT Tiếng Anh 5)

1. Read and complete. (Đọc và hoàn thành.)

(l) school

(2) Science

(3) week

(4) friendly

(5) favourite

(6) chatting

Hướng dẫn dịch:

Hôm nay là thứ Tư. Trung ở trường. Cậu ấy cố bốn môn học: Tiếng Việt, Toán, Tiếng Anh và Khoa học. Trung có môn Tiếng Anh bốn lần một tuần. Cô Hiền là giáo viên tiếng Anh của cậu ấy. Cô ấy là giáo viên ân cần và thân thiện. Tiếng Anh là một môn học yêu thích của Trung bởi vì cậu ấy thích đọc những truyện ngắn tiếng Anh và truyện tranh. Trung cũng thích tán ngẫu trực truyến với những người bạn nước ngoài của cậu ấy như là Akiko, Tony, Linda và Peter.

2. Read again and tick...(Đọc lại và đánh dấu chọn vào ô Có (Y) hoặc Không (N).)

1. N2. Y3. N4. N5. Y6. Y

Hướng dẫn dịch:

1. Hôm nay là thứ năm.

2. Trung học 4 môn ngày hôm nay.

3. Trung học môn Tiếng Anh 5 lần một tuần.

4. Cậu ấy không thích môn Tiếng Anh.

5. Cô giáo Tiếng Anh của cậu ấy là cô Hiền.

6. Trung cũng thích tán gẫu với những người bạn nước ngoài của cậu ấy.

F. Writing (trang 27 SBT Tiếng Anh 5)

1. Put the words...(Đặt những từ theo thứ tự để tạo thành câu)

1. Are you at school now?

2. Do you have school everyday?

3. How many lessons do you have today?

4. Do you have Math today?

5. How often do you have Vietnamese?

Hướng dẫn dịch:

1.Bạn có đang ở trường không?

2.Bạn có đến trường hàng ngày không?

3.Bạn học bao nhiêu môn hôm nay?

4.Hôm nay bạn có học Toán không?

5.Bạn thường xuyên học Tiếng Việt như thế nào?

2. Write about your school day (Viết về một ngày ở trường của bạn)

Today is Monday. I have three lessons: Math, IT and Vietnamese. Math is my favorite subject. My Math teacher is Mr. Hung.

Hướng dẫn dịch:

Hôm nay là thứ Hai. Tôi có ba môn học: Toán, Tin học và Tiếng việt. Toán là môn học yêu thích của tôi. Giáo viên Toán của tôi là thầy Hùng.

SBT Tiếng Anh 5 Tập 1

Unit 5: Where will you be this weekend? - SBT Tiếng Anh 5 Tập 1 - Trang 20 - 23

Unit 6: How many lessons do you have today? - SBT Tiếng Anh 5 Tập 1 - Trang 24 - 27

Unit 7: How do you learn English? - SBT Tiếng Anh 5 Tập 1 - Trang 28 - 31

Unit 8: What are you reading? - SBT Tiếng Anh 5 Tập 1 - Trang 32 - 35

Unit 9: What did you see at the zoo? - SBT Tiếng Anh 5 Tập 1 - Trang 36 - 39

Bài đăng phổ biến từ blog này

Luyện đọc phần vần oao oay oam oăm oăc oen oet...| Lớp 1 | LPA | HTVDD |...

Xin chào các bạn Chúng ta luyện đọc oao oay oam oăm oăc oen oet oong ooc ươ uya uyt uyp uynh uych uâng uânh uâch oao oay oam oăm oăc oen oet oong ooc ươ uya uyt uyp uynh uych uâng uênh uêch oao - ngoan ngoãn oay - viết ngoáy oam - mèo ngoạm chuột oăm - sâu hoắm oăc - dấu ngoặc oen - nhoẻn cười oet - loè loẹt oong - cái xoong ooc - quần soóc ươ - thuở xưa uya - đêm khuya uyt - huýt sáo uyp - đèn tuýp uynh - phụ huynh uych - chạy huỳnh huỵch uênh - huênh hoang uêch - nguệch ngoạc Mèo kêu ngoao ngoao. Bé không nên viết ngoáy. Cần cẩu ngoạm kiện hàng. Giếng khoan sâu hoắm. Bé làm bài tập -  điền âm hoặc vần thích hợp. Tan học, mẹ đón bé và nhoẻn miệng cười. Bức tranh bé tô màu lòe loẹt. Bé giúp mẹ lấy cái xoong nấu canh. Mùa hè, bé mặc quần soóc đi học. Bé đi xem xiếc có chú voi huơ cái vòi dài. Bà say sưa kể chuyện thuở xưa. Đêm đã khuya, mẹ vẫn cặm cụi làm việc. Bé tập huýt sáo, khi đang đi trên xe buýt. Bố tháo và lau chùi chiếc đèn tuýp cho sạch. Chủ nhật, bố và mẹ đi họp phụ huyn

Đọc truyện - Đi cứu hộ cùng chú lính cứu hoả

Đi cứu hộ cùng chú lính cứu hoả Chú lính cứu hoả Paul luôn phải thường trực sẵn sàng, ngày cũng như đêm. Vừa có một cuộc gọi cấp cứu, và rất mau lẹ, chú Paul bận bộ đồ bảo hộ vào. Không chậm trễ một giây, chú Paul trượt theo cột sắt, tụt thẳng xuống ga-ra xe. Bạn có thấy các chú nhanh như chớp không! Xe cứu hoả đã túc trực sẵn sàng, nó được phóng liền ra trong chớp mắt. Những gì ẩn giấu đằng sau cánh cửa kia nhỉ? Ối chà, cái vòi rồng này nặng thật! Hai người cùng kéo thì quả có nhẹ hơn, chú Paul tích cực hỗ trợ đồng nghiệp phun nước dập lửa. Khói rất nguy hiểm đấy! May thay, chú lính cứu hoả Paul đã có mặt nạ phòng khói, mặt nạ bảo vệ chú trước mọi khí độc. Ôi, có một vụ tai nạn! Và chú lính cứu hoả cũng giúp sức ngay. Nhờ chiếc xe cẩu lừng lững, họ lôi chiếc ô tô lên khỏi hào sâu. Bạn mở miếng lật lên xem chiếc xe con sẽ thế nào. Có một vụ hoả hoạn trên tàu thuỷ! Lúc này, thuyền cứu sinh vào cuộc. Chú lính cứu hoả Paul đứng ở mũi thuyền, sẵn sàng bên họng phun nước để

Đọc bài thơ: Hoa sen | Lớp lá | Lớp 1 | ĐTĐT | 7T7

Xin chào các bạn Chúng ta đọc thuộc bài thơ Hoa sen Hoa sen đã nở Rực rỡ đầy hồ Thoang thoảng gió đưa Mùi hương thơm ngát Lá sen xanh mát Đọng hạt sương đêm Gió rung êm đềm Sương long lanh chạy Giờ tới phiên các bạn đọc nha Cảm ơn các bạn đã cùng học Xin chào và hẹn gặp lại

Lớp 3 - Bài thơ - Bàn tay cô giáo

Bàn tay cô giáo Một tờ giấy trắng  Cô gấp cong cong  Thoắt cái đã xong  Chiếc thuyền xinh quá ! Một tờ giấy đỏ  Mềm mại tay cô  Mặt trời đã phô  Nhiều tia nắng toả. Thêm tờ xanh nữa  Cô cắt rất nhanh  Mặt nước dập dềnh  Quanh thuyền sóng lượn. Như phép mầu nhiệm  Hiện trước mắt em Biển biếc bình minh Rì rào sóng vỗ.. Biết bao điều lạ  Từ bàn tay cô. NGUYỄN TRỌNG HOÀN

Con Rồng cháu Tiên - Lớp 5 - Tuần 3 - Trang 27

Con Rồng cháu Tiên Ngày xửa ngày xưa, ở miền đất Lạc Việt, có một vị thần tên là Lạc Long Quân. Thần mình rồng, sức khoẻ vô địch, lại có nhiều phép lạ. Bấy giờ, ở vùng núi cao có nàng Âu Cơ xinh đẹp tuyệt trần, nghe vùng đất Lạc Việt có nhiều hoa thơm cỏ lạ bèn tìm đến thăm. Hai người gặp nhau, kết thành vợ chồng. Đến kì sinh nở, Âu Cơ sinh ra một cái bọc trăm trứng. Kì lạ thay, trăm trứng nở ra một trăm người con đẹp đẽ, hồng hào và lớn nhanh như thổi. Sống với nhau được ít lâu, Lạc Long Quân bảo vợ : - Ta vốn nòi rồng ở miền nước thẳm, nàng là dòng tiên ở chốn non cao. Kẻ trên cạn, người dưới nước, tập quán khác nhau, khó mà ở cùng nhau lâu dài được. Nay ta đem năm mươi con xuống biển, nàng đưa năm mươi con lên núi, chia nhau cai quản các phương, khi có việc thì giúp đỡ lẫn nhau, đừng quên lời hẹn. Một trăm người con của Lạc Long Quân và Âu Cơ sau này trở thành tổ tiên của người Việt Nam ta. Cũng bởi sự tích này mà người Việt Nam thường tự hào xưng là con Rồng cháu Tiên và thân mật

Nắng trưa - Lớp 5 - Tuần 1 - Bài 4 - Trang 12

Nắng trưa Nắng cứ như từng dòng lửa xối xuống mặt đất. Buổi trưa ngồi trong nhà nhìn ra sân, thấy rất rõ những sợi không khí nhỏ bé, mỏng mảnh, nhẹ tênh, vòng vèo lượn từ mặt đất bốc lên, bốc lên mãi. Tiếng gì xa vắng thế ? Tiếng võng kẽo kẹt kêu buồn buồn từ nhà ai vọng lại. Thỉnh thoảng, câu ru em cất lên từng đoạn ạ ời... Hình như chị ru em. Em ngủ và chị cũng thiu thiu ngủ theo. Em chợt thức làm chị bừng tỉnh và tiếp tục câu ạ ời. Cho nên câu hát cứ cất lên từng đoạn rồi ngừng lại, rồi cất lên, rồi lại lịm đi trong cái nặng nề của hai mi mắt khép lại. Con gà nào cất lên một tiếng gáy. Và ở góc vườn, tiếng cục tác làm nắng trưa thêm oi ả, ngột ngạt. Không một tiếng chim, không một sợi gió. Cây chuối cũng ngủ, tàu lá lặng đi như thiếp vào trong nắng. Đường làng vắng ngắt. Bóng tre, bóng duối cũng lặng im. Ấy thế mà mẹ phải vơ vội cái nón cũ, đội lên đầu, bước vào trong nắng, ra đồng cấy nốt thửa ruộng chưa xong. Thương mẹ biết bao nhiêu, mẹ ơi ! Theo BẰNG SƠN #7T7 #NắngTrưa

Thần Chết mang tên 7 sắc cầu vồng - Lớp 5 - Tuần 6 - Trang 59

Thần Chết mang tên 7 sắc cầu vồng Trong cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam, để diệt sạch cỏ cây trên đường chuyển quân của bộ đội ta, máy bay Mĩ đã rải hơn 72 triệu lít thuốc diệt cỏ, trong đó có 42 triệu lít chất độc màu da cam xuống hơn 20% diện tích miền Nam nước ta. Thuốc diệt cỏ mang toàn tên những màu sắc đẹp của cầu vồng : xanh, hồng, tía, da cam,... Bom đạn và thuốc diệt cỏ đã phá huỷ hơn 2 triệu héc ta rừng, làm xói mòn và khô cằn đất, diệt chủng nhiều loài muông thú, gây thảm hoạ môi trường vô cùng khốc liệt. Nhưng hậu quả nặng nề nhất mà chất độc màu da cam gây ra là hậu quả đối với con người. Sau hơn 30 năm, chất độc này vẫn còn trong đất, trong thức ăn và trong chính cơ thể con người, gây ra những bệnh nguy hiểm cho người nhiễm độc và con cái họ, như ung thư, nứt cột sống, thần kinh, tiểu đường, sinh quái thai, dị tật bẩm sinh,... Ước tính cả nước hiện có khoảng 70 000 người lớn và từ 200 000 đến 300 000 trẻ em là nạn nhân của chất độc màu da cam. Đó là chưa kể nhiều em

Ông trời bật lửa - Bài Thơ - Lớp 3

7t7 Seventy seven - Học nữa học mãi Các bạn bấm like và đăng ký để kênh ra thêm videos mới nhé. Ông trời bật lửa - Bài Thơ - Lớp 3 Ông trời bật lửa Chị mây vừa kéo đến Trăng sao trốn cả rồi Đất nóng lòng chờ đợi Xuống đi nào, mưa ơi ! Mưa ! Mưa xuống thật rồi ! Đất hả hê uống nước Ông sấm vỗ tay cười Làm bé bừng tỉnh giấc. Chớp bỗng loè chói mắt Soi sáng khắp ruộng vườn Ơ ! Ông trời bật lửa Xem lúa vừa trổ bông. ĐỖ XUÂN THANH

Anh hùng Núp tại Cu-ba - Lớp 5 - Tuần 5 - Trang 46

Anh hùng Núp tại Cu-ba Năm 1964, Anh hùng Núp tới thăm đất nước Cu-ba theo lời mời của Chủ tịch Phi-đen Cát-xtơ-rô. Người Anh hùng Tây Nguyên được đón tiếp trong tình anh em vô cùng thân mật. Anh Núp thấy người Cu-ba giống người Tây Nguyên mình quá, cũng mạnh mẽ, sôi nổi, bụng dạ hào phóng như cánh cửa bỏ ngỏ, thích nói to và đặc biệt là thích nhảy múa. Tới chỗ đông người nào, sau một lúc chuyện trò, tất cả lại cùng nhảy múa. Bị cuốn vào những cuộc vui ấy, anh Núp thấy như đang sống giữa buôn làng Tây Nguyên muôn vàn yêu dấu của mình. Theo NGUYỄN KHẮC TRƯỜNG #7T7 #AnhHùngNúpTạiCuba #Lớp5

Cá hồi vượt thác - Lớp 5 - Tuần 1 - Trang 13

Cá hồi vượt thác Đàn cá hồi gặp thác phải nghỉ lại lấy sức để sáng mai vượt sóng. Suốt đêm thác réo điên cuồng. Nước tung lên thành những búi trắng như tơ. Suốt đêm đàn cá rậm rịch. Mặt trời vừa nhô lên. Dòng thác óng ánh sáng rực dưới nắng. Tiếng nước xối gầm vang. Những con cá hồi lấy đà lao vút lên như chim. Chúng xé toạc màn mưa thác trắng. Những đôi vây xoè ra như đôi cánh. Đàn cá hồi lần lượt vượt thác an toàn. Đậu "chân" bên kia ngọn thác, chúng chưa kịp chờ cho cơn choáng đi qua, lại hối hả lên đường. Theo NGUYỄN PHAN HÁCH #7T7 #CáHồiVượtThác - #Lớp5