Chuyển đến nội dung chính

Bài đăng

Phiếu học tập - Lớp 1 - Số: Tách số

 

Phiếu học tập - Lớp 1 - Nhật ký cảm xúc của em #2

 

Phiếu học tập - Lớp 1 - Nhật ký cảm xúc của em #1

 

Phiếu học tập - Lớp 1 - Cảm xúc cũng giống thời tiết

 

Phiếu học tập - Lớp 1 - Nhãn Giáng Sinh

 

Phiếu học tập - Lớp 1 - Tô màu và đếm ngược đến ngày Giáng Sinh

 

Phiếu học tập - Lớp 1 - Toán cộng Giáng Sinh #3

 

Phiếu học tập - Lớp 1 - Toán cộng Giáng Sinh #2

 

Phiếu học tập - Lớp 1 - Toán Giáng Sinh

 

Phiếu học tập - Lớp 1 - Bảng kẻ ô vuông

 

Phiếu học tập - Lớp 1 - Đếm chục và đơn vị

 

Phiếu học tập - Lớp 1 - Syllables - Tiếng Anh

 

Phiếu học tập - Lớp 1 - Đếm mỗi lần 5

 

Phiếu học tập - Lớp 1 - Đếm và cộng khối vuông

 

Phiếu học tập - Lớp 1 - Tổ hợp phụ âm - Tiếng Anh

 

Phiếu học tập - Lớp 1 - Tách ra trong phạm vi 20

 

Phiếu học tập - Lớp 1 - Gộp trong phạm vi 20

 

Phiếu học tập - Lớp 1 - Tô màu cây thông Noel

 

Phiếu học tập - Lớp 1 - Tô màu ông già Noel và tuần lộc

 

Phiếu học tập - Lớp 1 - Vòng đời của gà